Arama:

Apostil; Apostil İşlemleri

Apostil, Apostil işlemleri; Türkiye’de düzenlenen bir belgenin yurt dışındaki başka ülkelerde de resmiyet kazanması için bazı onay işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu onay işlemlerinden en bilineni ve yaygın olanı ise Apostil onayıdır. Ancak, uluslararası Apostil Anlaşması’na taraf olmayan ülkeler için sadece apostil onayı yapılması yeterli olmamaktadır.

Bu durumda, Dışişleri Bakanlığı’ndan ve ilgili ülkenin büyükelçiliği veya konsolosluğundan da onay almak mecburiyeti vardır.

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]TELEFON: 0545 571 7 571        E-mail: [email protected][/box]

Apostil Nedir?

apostil

Apostil Tasdiki : Bir onay mekanizmasıdır. Çok basit bir anlatımla, bir ülkede onaylanan bir belgenin başka bir ülkede yasal konularda kullanılabilir hale gelmesini sağlar. Anlaşma, 6 Ekim 1961 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 2015 yılına kadar 110 ülke tarafından kabul edilmiştir.

Apostil Tasdikli Tercüme işlemlerinizi Ankara’da Koçak Vize Noter Onaylı Tercüme olarak sizin adınıza takip ediyoruz. Sürekli olarak müşterilerimizden tasdik talepleri gelmesinden dolayı, işlemlerinizi daha hızlı yapmanıza yardımcı olabiliriz.

Apostil Tasdiki Nasıl Yapılır?

 1. Apostil Tasdiki yapılacak belge, bir tercüme bürosu veya yeminli tercüman tarafından çevrilir ve onaylanır.
 2. Belge, valilik yada kaymakamlık tarafından mühürlenir.
 3. Dışişleri Bakanlığında onaylanır.
 4. İlgili ülkenin elçiliğine yada konsolosluğuna götürülür ve onaylatılır.

Tasdik işlemlerinizi Ankara’da Koçak Vize olarak sizin adınıza takip ediyoruz.

Aşağıda örnek bir Apostil tasdik şerhi bulunmaktadır.

Apostil İşlemleri

Apostil işlemleri, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil’in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir. Bu belge onay sistemiyle ilgili üye veya taraf devlet tarafından saptanan yerel bir merci, bakanlık, vb. bir kuruluş, belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, başka bir üye veya taraf ülkede 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonunda belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirirler.  Apostil tasdiği gerçekleştirilen belge, Lahey Konferansının tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir.

  A) Apostil Şerhi konacak resmi belgeler:

      a) “Savcı, zabıt katibi veya adliye memuru tarafından verilmiş belgeler de dahil olmak üzere, devleti bir yargı organına veya mahkemesine bağlı makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgeler,
b) İdari belgeler,
c) Noter senetleri,
d) Kişilerce özel sıfatla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup belgenin kaydının
veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzaların doğruluğunun resmi makam ve noterlerce tasdiki gibi resmi beyanlar” dır.

  B) Aynı maddeye göre sözleşmenin uygulanamayacağı, diğer bir deyişle, Apostil tasdiki yapılamayacak belgeler:

1) “Diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından düzenlenmiş belgeler,
2) Ticaret veya gümrük işlemleriyle doğrudan ilgili olan idari belgeler” dir.
3) Sözleşmenin 6. maddesi uyarınca “Her Akit Devletin, Apostil Şerhini vermek üzere yetkili kılınan makamları belirlemesi, bunlarda değişiklik olduğunda da keyfiyeti Hollanda Dışişleri Bakanlığına bildirmesi” gerekmektedir.
4) Sözleşmenin 9. maddesinde “Her Akit Devlet, işbu Sözleşmede tasdik bağışıklığının öngörüldüğü hallerde kendi diplomasi veya konsolosluk memurlarınca tasdik işlemi yapılmamasını sağlamak üzere gerekli önlemleri alacaktır” denmekte ve usulüne göre Apostil Şerhi uygulanmış bir belgenin başkaca bir tasdike gerek olmadığı belirtilmektedir.
5) Anılan Sözleşme metni ile sözleşmeye taraf olan ülkelere ait güncel liste ile her bir ülkede Apostil Şerhi koymaya hangi makamların yetkili olduğuna dair bilgilere, ” http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41 ” adresinden ulaşılması mümkün olmaktadır.
6) Malumları olduğu üzere, uluslararası sözleşmeler TBMM tarafından onaylanmasını müteakip kanun vasfını almakta ve milli kanunlarımız gibi yürürlük kazanmaktadır.

Apostil nedir? Hangi ülke vatandaşlarının apostil alması gerekir?

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil’in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir.

Bu belge onay sistemiyle ilgili üye veya taraf devlet tarafından saptanan yerel bir merci, bakanlık, vb. bir kuruluş, belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, başka bir üye veya taraf ülkede 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonunda belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirirler.

Apostil tasdiki gerçekleştirilen belge, Lahey Konferansının tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir.

Apostil şerhi uygulayan ülkelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41

Apostil Tastik Şerhi İşlemleri

apostil tastik

APOSİTİLLE TASTİK ŞERHİ

5 Ekim 1961 tarihinde imzalanan Lahey Sözleşmesi hükümlerine göre yurtdışında kullanılacak idari nitelikteki belgeler ile sözleşme dışındaki ülkelere gidecek belgelerin “Apostille tasdik şerhi” Kaymakamlığımız tarafından yapılmaya başlanılmıştır.
Yapılacak İş ve İşlemler
İşlem Adı
TASDİK

Kurum Adı
…………… Kaymakamlığı

Kısa Bilgi
Apostille Tasdik: İlçede düzenlenmiş, Yurt dışına götürülecek resmi belgelerin tasdiki.(Konsolosluk onayına gerek yoktur)
Normal Tasdik: İlçede düzenlenmiş,yurt dışına götürülecek resmi belgelerin tasdiki.(konsolosluk onayına gerek vardır.)

Başvuru Koşulları
1. Yurtdışına götürülecek belgelerin ilçedeki resmi dairelerce düzenlenip onaylanmış olması.
2.Yabancı uyruklu şahıslar için ildeki Konsolosluğunca düzenlenerek onaylanmış olması.(Evlenme Ehliyet belgesi v.s)

Gerekli Belgeler
1.Tasdiki talep edilen evrakın dışında herhangi bir belge gerekmemektedir.

İşlem Adımları
APOSTİLLE TASDİKİ:
1.Apostille evrakın arkasına yapıştırılır ve içi doldurulur. 
2.Evrak kaydedilerek kayıt numarası verilir. 
3.İmzaya sunulur. 
4.İmzalayanın adı ve ünvanı ilgili satıra yazılır. 
NORMAL TASDİK:
1.Evrakta onayı olan resmi dairenin kaşesi basılır ve mühürlenir. 
2.Evrak kaydedilerek kayıt numarası verilir. 
3.Evrak yetkilisince imzalanır. 

Başvuru Yeri
Kaymakamlık (Yazı İşleri Müdürlüğü)

Başvuru Şekli
Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.
Şahsen yapılmayan bir başvuru,ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.


Özel Durumlar
Tasdiki talep edilen evrakların orjinal olması, mutlaka ilgili dairesinin mühürü ile yetkili kişilerin imzasını taşımasını gerekmektedir. Şirket adına evrak tasdik ettirecek kişilerin yanında şirket kimliği veya şirket tarafından düzenlenmiş yetki belgesi bulunması gerekmektedir.
GENELGE

Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi

GENELGE
No:68/1
    Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne ilişkin 01/01/2006 tarihli ve 68 sayılı Genelgemizin Sözleşmeye taraf olan devletler ve uygulamada karşılaşılan sorunlar açısından güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur.
(1) Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan ve Türkiye’nin 08/05/1962 tarihinde imzaladığı “Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”nin onaylanması, 20/06/1984 tarih ve 3028 sayılı Kanunla uygun bulunmuş ve 16/09/1984 tarih ve 18517 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
 (2) Sözleşme, Türkiye bakımından 29/09/1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme ile bir âkit devletin ülkesinde düzenlenmiş olup da diğer bir âkit devletin ülkesinde ibraz edilecek olan resmî belgelerin diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından onaylanması zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır.
(3) Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne taraf devletler Ek (1)’de yer almaktadır.
(4) Onay belgelerinin teatisi sırasında Hükümetimizce, Sözleşmenin 6’ncı maddesi uyarınca tasdik şerhini (Apostil) vermekle yetkili Türk Makamları; idari belgeler için valilikler, adli belgeler için ise ağır ceza mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki adli yargı adalet komisyonu başkanlıkları olarak tespit edilmiştir.
(5) Anılan Sözleşmenin 1’inci maddesinin (a) bendinde; savcı, zabıt kâtibi veya adliye memuru tarafından verilmiş olan belgeler de dahil olmak üzere, devletin bir yargı organına veya mahkemesine bağlı bir makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgelerin, (b) bendinde; idari belgelerin, (c) bendinde; noter senetlerinin, (d) bendinde; kişilerce özel sıfatlarla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup, belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzaların doğruluğunun resmî makam ve noterlerce tasdiki gibi resmî beyanların, “resmî belge” olarak nitelendirildiği belirtilmiştir.
(6) Sözleşmenin 1’inci maddesinde; taraf devletlerin birinin ülkesinde düzenlenmiş olup da diğer taraf ülkesinde kullanılacak olan resmî belgeler sayılmıştır. Sözleşmenin 3’üncü maddesinde ise imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin sıfatını ve gerektiğinde bu belge üzerinde mühür veya aslı ile aynı olduğunun teyidi için zorunlu görülebilecek tek işlemin, belgenin verildiği devlet yetkili makamınca bu belgeye 4’üncü maddede tanımlanan tasdik şerhinin (Apostil) konulmasından ibaret olduğu belirtilmiştir.
Ayrıca 4’üncü maddede; Sözleşmeye ekli örneğe uygun olarak, tasdik şerhinin bizzat belgenin veya buna eklenecek kağıdın üzerine konulacağı, tasdik şerhini koyan makamın resmî dilinde veya ikinci bir dilde yazılabileceği, ancak tasdik şerhinin “Apostille Convention de La Haye Du 5 Octobre 1961” başlığının Fransızca olarak belirtilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.
(7) Sözleşmenin 3 ve 4’üncü maddelerine göre tasdik şerhi, Ek (2)’de yer alan  örneğine  uygun olarak en az dokuz santimetre kenarlı kare biçiminde hazırlanmalı ve bizzat belgenin veya buna eklenecek bir kağıdın üzerine konulmalıdır. Tasdik şerhinin ayrı bir belgede yer alması halinde ise, şerh, tasdik edilen belge ile birleştirilerek, tasdik eden makamın mührü, birleşme yerine basılacaktır.
(8) 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 8’inci ve Adli Sicil Yönetmeliğinin 10’uncu maddelerine göre verilen ve anılan Sözleşme uyarınca adli belge niteliğinde olup, yurt dışında kullanılacak olan adli sicil kayıtlarının da ağır ceza mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki adli yargı adalet komisyonu başkanlıklarınca tasdik edilmesi gerekmektedir.
(9) İş bu Genelge ile, Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne ilişkin 01/01/2006 tarihli ve 68 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
(10) Bu Genelgenin ekleri, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulduğunda güncellenerek www.uhdigm.adalet.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır.
    Bilgi edinilmesini ve yabancı resmî belgelere tasdik şerhi (Apostil) işlemlerinin bu Genelge esaslarına uygun olarak yürütülmesinde özen gösterilmesini rica ederim.

Tasdik Şerhi örneği

(Apostille)

Tasdik Şerhi en az 9 cm. kenarlıklı kare biçiminde olacaktır.

TASDİK ŞERHİ

(5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi)

APOSTİLLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke TÜRKiYE – LA TURQUIE

İşbu resmi belge:

2. ……………. tarafından imzalanmıştır

3. İmzalayanın sıfatı… ……………………. dır.

4. ……………………………..’nin mühür/damgasını taşımaktadır.

TASDİK

5. ……………….. ‘da

6. …………………. günü

7. …………………………. tarafından

8.  No………………… ile tasdik edilmiştir.

9.  Mühür/Damga                            10. İmza:

………………………….                      …………………………..

ANNEX TO THE CONVENTION

Model of certificate

The certificate will be in the form of a square with sides at least 9 centimeters long

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1.   Country: …………………………………………………………..

This public document

2.   has been signed by ……………………………………………..

3.   acting in the capacity of ………………………………………..

4.   bears the seal/stamp of ……………………………………….

Certified

5.   at ……………………        6.  the …………………………….

7.   by   ………………………………………………………………..

8.   No …………………………………….

9.   Seal/stamp                                  10.   Signature

…………………………………………….    ………………………………..

TASTİK İŞLEMİNİN YAPILDIĞI EVRAK TÜRLERİ

Gambiya Vizesi Gerekli Evraklar Gambiya Vizesi İstenilen Belgeler

    İdari Belgeler        
Resmi Daireler ( Nüfus, Milli Eğitim, Sağlık Müdürlükleri v.s., Üniversiteler, Noterler ve Meslek Odaları ( İzmit Ticaret Odası, İzmit Sanayi Odası v.s.) tarafından düzenlenen her türlü resmi mühür taşıyan evraklardır.
İlçemizde düzenlenen idari belgeler için yukarıda tanımlanan Apostille ve Normal Tasdik İşlemleri Kaymakamlıklarınca yapılmaktadır.
    Adli Belgeler        
Mahkemelerce ve Cumhuriyet Savcılıklarınca düzenlenen evraklardır. (Sabıka Kaydı, mahkeme kararı v.s.)
Bu belgeler üzerine tasdik verecek yetkili makamlar mahkemenin ve Cumhuriyet Savcılığının bulunduğu bölgedeki Adalet Komisyonu Başkanlıklarıdır. (Bu belgeler için Kaymakamlığımızca tasdik işlemi yapılmamaktadır.)

YURT DIŞINA GÖTÜRÜLECEK İDARİ BELGELER İÇİN TASTİK İŞLEM AŞAMALARI

1. İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınan bir Nüfus Kayıt Örneğinin orijinali Kaymakamlığımızca  Apostille Tasdiki ile tasdik edilecektir. Apostılle’nin geçerli olmadığı ülkeye gidecekse Kaymakamlığımızca normal tasdik yapılacak ve Valilik tasdikine sunulacaktır.
Tercüme edilecek ise noter tasdikli tercüme evraklarının Apostılle Tasdikleri Kaymakamlığımızca yapılacak, Apostılle olmayacak ise Valiliğimizin tasdikine sunulacaktır.

2. Öğrenci Evrakı için;

İlimizdeki bir üniversiteden alınan öğrenci belgelerinin (diploma, transkrip v.s.) orijinalleri üzerine tasdik işlemleri Valiliğimizce yapılmaktadır. Noter tasdikli tercümelerinin ise Apostille Tasdiki Kaymakamlığımızca yapılacaktır.

İlk ve Ortaöğrenim Belgelerinin orijinalleri (lise diploması v.s.) için Apostille Tasdik işlemi Kaymakamlığımızca yapılacaktır. Apostille olmayacaksa, bu belgeler öncelikle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlığımızca ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce normal tasdik yapıldıktan sonra Valilik tasdikine sunulacaktır.

3.Ticari Belgeler İçin;

İhracat yapan firmalar tarafından, ilimizde mevcut meslek odalarından (Ticaret Odası, Sanayi Odası  v.s.) almış oldukları ihracat belgeleri (menşei şahadetnamesi, konşimento v.s.) için tasdik işlemleri Valiliğimizde yapılmaktadır.

4. Yine Valiliğimize bağlı diğer resmi daireler (İl Milli Eğitim, İl Sağlık, Bayındırlık ve İskan  İl Müdürlüğü v.s.) tarafından düzenlenip yurt dışına götürülecek evrakların tasdik işlemleri  Valiliğimizde yapılmaktadır.

5. İlimizdeki Konsolosluklarca düzenlenmiş ve Evlendirme Dairelerinde kullanılacak Evlenme Ehliyet Belgelerinin tasdiki ile  yabancı uyruklu şahıs tarafından ilimizdeki konsolosluğundan almış olduğu ve ülkemiz makamlarına sunacağı diğer evrakların  tasdiki Valiliğimizde yapılmaktadır.

6.Yurt dışında düzenlenip ülkemizde kullanılacak evrakların orijinalleri için geldiği ülke makamlarınca Apostille Tasdikli veya o ülkedeki T.C. Konsolosluğunca tasdik edilmiş olarak getirilmesi gerekir. Bu şekilde getirilen evraklar gerekirse tercüme edildikten sonra o haliyle kullanılmak istenilen makama sunulacaktır.

Yabancı ülkedeki T.C. Konsolosluğunca tasdikli evrakların yeniden ülkemizde herhangi bir makamca tasdikine gerek yoktur. Ancak tereddüt edilmesi ve talep edilmesi halinde Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesince tasdik edilebilecektir

APOSİTİLLE SÖZLEŞMESİNE TARAF ÜLKELER

apostil

YABANCI RESMÎ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİNİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ’NE TARAF DEVLETLER LİSTESİ
ABD
İrlanda
Slovakya
Almanya
İspanya
Slovenya
Andora
İsrail
Surinam
Antigua
İsveç
Svaziland
Arjantin
İsviçre
Tonga
Arnavutluk
İtalya
Trinidad ve Tobago
Avustralya
İzlanda
Türkiye
Avusturya
Japonya
Ukrayna
Azerbaycan
Karadağ
Venezuela
Bahamalar
Kazakistan
Yeni Zelanda
Barbados
Kolombiya
Yunanistan
Barbuda
Kuzey İrlanda
Belarus
Lesotho
Belçika
Letonya
Belize
Liberya
Birleşik Krallık (İngiltere)
Lihtenştayn
Bosna-Hersek
Litvanya
Bostvana
Lüksemburg
Brunei Sultanlığı
Macaristan
Bulgaristan,
Makedonya
Cook Adaları
Malavi
Çek Cumhuriyeti
Malta
Çin Halk Cumhuriyeti
Marshall Adaları
(Hong Kong ve Makou)
Mauritius
Danimarka
Meksika
Dominik
Moldova
Ekvador
Monako
El Salvador
Namibya
Ermenistan
Niue
Estonya
Norveç
Fiji
Panama
Finlandiya
Polonya
Fransa
Portekiz
Grenada
Romanya
Grenadines
Rusya Federasyonu
Güney Afrika
Saint Kitts ve Nevis
Güney Kore
Saint Lucia
Gürcistan
Saint Vincent
Hırvatistan
Samoa
Hindistan
San Marino
HollandaSeyşeller
HondurasSırbistan
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması (Apostille) Sözleşmesine Taraf Ülkelerin Listesi
Almanya Federal Cum.
Kıbrıs Rum Kesimi
Amerika Birleşik Devletleri
Karadağ
Andora
Kazakistan
Antigua ve Barbuda
Kolombia
Arjantin
Kore Cumhuriyeti
Arnavutluk
Lesotho
Avusturya
Letonya
Avustralya
Liberya
Azerbaycan
Lehistan
Bahama Adaları
Litvanya
Barbados
Lüksemburg
Belçika
Macaristan
Belize
Makedonya
Beyaz Rusya (Belarus)
Malawi
Bosna-Hersek
Malta
Botswana
Marshal Adaları
Brunei
Mauritus
Bulgaristan
Meksika
Cook İsland Adaları
Monako
Çek Cumhuriyeti
Moldovya
Çin Halk Cum.
Namibia
Danimarka   
Niue
Dominik Cum.
Norveç
Ekvator
Panama
El Salvador
Polonya
Ermenistan
Portekiz
Estonya
Romanya
Fiji
Rusya Federasyonu
Finlandiya
Saint Vincent ve Granada
Fransa
Samoa
Grenada
San Marino
Güney Afrika
Santa Kitts ve Nevis
Gürcistan
Santa Lucia
Hırvatistan
Seyşeller
Hindistan
Sırbistan
Hollanda
Slovakya
Honduras
Suriname
İngiltere
Slovenya
İrlanda
Swaziland
İspanya
Tonga
İsrail
Trinidad ve Tobago
İsviçre
Türkiye
İsveç
Ukrayna
İzlanda
Venezuella
İtalya
Yeni Zelanda
Japonya
Yunanistan

Evrak Tasdiki nedir?

Evrak tasdiki belgedeki imzanın doğruluğunu ve evrakı imzalayanın görevini doğrulamak suretiyle yabancı bir resmi evraka geçerlilik kazandıran, bir belgenin yasallığının tasdik edilerek başka bir ülkede de geçerliliğini sağlayan idari bir işlemdir. Belge tasdik işleminde bölgenin valiliği ve ihraç edilecek ürünün gönderileceği ülkenin konsolosluğu belgenin gerçek olduğunu onaylayarak belirli kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirirler.

Konsolosluk evrak tasdiki olarak da adlandırılan evrak tasdiki, bir gerçek kişi, tüzel kişi veya başka bir kuruluştan başvuruyla ilgili bir belgeye yapıştırılan son imzanın veya mührün gerçekliğini kanıtlayan bir konsolosluk uygulamasını ifade eder. Uluslararası uygulamaya ve konsolosluk uygulamasına uygun olarak, konsolosluk evrak tasdikinin amacı, bir ülkede düzenlenen noterlik belgelerinin gerekli yasal etkiye sahip olmasını ve başka bir ülkedeki ilgili makamlar tarafından gerçek olup olmadıklarına dair hiçbir şüphe olmaksızın kabul edilmesini sağlamaktır.

Evrak Onayı Nedir?

Evrak Onayı, Tasdik edilen evrakların Dışişleri Bakanlığından ve Elçilik ya da Konsolosluklardan imza ve mühür atılarak yapılan tasdike Evrak onayı denir.

Ticari İçin Gerekli Evraklar

Dışişleri Bakanlığı Evrak Tasdik ve Onayı

Dışişleri Bakanlığı Evrak Tasdik Randevu

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Tasdik Şubesinde Randevu Sistemine geçti. İşlem yaptırmak isteyen kişiler, tasdik.mfa.gov.tr üzerinden randevu almalıdır.

Tasdik Randevu Sistemi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Tasdik Şubesinde Randevu Sistemine geçti. İşlem yaptırmak isteyen kişiler, tasdik.mfa.gov.tr üzerinden randevu almalıdır.

Dışişleri Bakanlığı Evrak Takip ve Doğrulama

Bu hizmeti kullanarak, ilgili kurum tarafından Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile oluşturulan evrakları doğrulayabilirsiniz.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

https://www.turkiye.gov.tr/disisleri-bakanligi-ebys

Konsolosluk Evrak Tasdik ve Onay

Apostil geçerli olmayan ülkelerde Lahey anlaşması ile anlaşmış ülkelerde apostil onayı yerine geçen onay şeklinde Konsolosluk Tasdik ve Onayı denir.

Konsolosluk Onayı Nasıl Yapılır

Bu işlemler ise şu şekilde olmaktadır:

 1. Öncelikle, bir yeminli tercüme bürosu tarafından apostil onayı yapılacak belgenin kullanılacağı ülkenin resmi diline tercüme edilmesi gerekmektedir.
 2. Yeminli tercüme bürosu tarafından tercüme edilen bu belgenin ilgili tercüme bürosunun kaydının olduğu bir noterde noter onayının yapılması gerekir.
 3. Noter onayından sonra, onayı yapan noterin bulunduğu ildeki valilik veya kaymakamlıklarda Apostil Onayı yapılır.
 4. Apostil onayından sonra Dışişleri Bakanlığı’nda ilgili belgeye tasdik yapılır.
 5. Son olarak, ilgili belge onayı yapacak elçiliğe veya konsolosluğa teslim edilir. Elçilik veya konsoloslukların onay işlemleri birkaç gün sürmektedir.

Konsolosluk Harç Ücretleri

Ayrıca, her ülkenin onay için belge başına talep ettiği farklı bir harç ücreti de bulunmaktadır. Bazı ülkelerde bu ücretler de belgeye göre farklılık göstermektedir. Diploma gibi belgelerin onayı daha ucuz, şirket belgelerinin onayı ise daha pahalıdır. Bazı ülkelerin büyükelçilik / konsolosluk onay işlemleri için harç ücretleri aşağıdaki gibidir.

Büyükelçilik / Konsolosluk Belge Onayı Harç Ücretleri

Afganistan125 USD (şirket belgeleri)
Birleşik Arap Emirlikleri159 BAE Dirhemi
Cezayir5 USD – 50 USD
Filistin10 USD – 20 USD
FasDiplomalar ücretsiz – şirket belgeleri 25 USD – 50 USD
İran15 USD – 60 USD
Katar27 USD – 50 USD
Kuveyt30 USD
Lübnan15 USD – 30 USD
Mısır30 USD
Nijerya50 TL – 150 TL
Pakistan150 TL
Suudi Arabistan100 TL
Ürdün60 TL

***Not: Belge harç ücretleri fiyatlarda değişiklik gösterebilir. Bizim ile iletişime geçerek en iyi fiyat alabilirsiniz.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Koçak Vize olarak hemen hemen tüm ülkeler için onay işlemlerinizi sizin adınıza gerçekleştiriyor ve belgelerinizin son halini size teslim ediyoruz. Yukarıdaki iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak konuyla ilgili daha fazla bilgi alabilirsiniz. [/box]

Konsolosluk Evrak Tasdik ve İşlemleri

evrak onayı

I) EVRAK TASDİK İŞLEMLERİ BAŞVURU PROSEDÜRÜ

1) Konsolosluklara tasdik işlemi başvurusu yapmadan önce evrakların Türkiye’deki yerel noterlik tarafından onaylanması gerekmektedir.

2) Noterlik tarafından onaylanmış evraklar Valiliklerin Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne gönderilip tasdik edilmelidir.

3) Yukarıdaki noter ve tasdik işlemleri tamamlandıktan sonra konsolosluklardan tasdik başvurusu yapılabilir.

II) İBRAZ EDİLMESİ İSTENEN BELGELER

1) Başvuru sahibinin pasaportu, kimlik kartı ve ikameti gibi kimlik belgelerinin fotokopileri.

2) Vekil edilen kişi başvuru sahibi adına evrak tasdik başvurusu yaparsa, vekil edilen kişi ve başvuru sahibinin geçerli olan kimlik belgesinin fotokopileri ibraz edilmelidir.

3) Şirket evrak tasdik işlemi için, şirketin yasal temsilcisinin pasaport fotokopisi ve yasal temsilci kimliğini kanıtlayabilen şirket evrakları da ibraz edilmelidir.

4) Gerçek, eksiksiz ve doğru olan başvuru formu doldurulmalıdır.

5) Tasdik edilecek evrakların asılları ve fotokopileri.

6) Konsolosluk tasdik bölümü tarafından gerekli olduğu düşünülen diğer belgeler.

III) EVRAK TASDİK İŞLEMLERİ İÇİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri (tatil günleri hariç) 09:30-12:30 arasında evrak tasdik işlemi başvuruları alınır, 14:30-17:00 arasında tasdik dağıtımı yapılır.

IV) TASDİK ÜCRETLERİ

Şahsi evrak tasdik işlemleri için(USD)Ticari evrak tasdik işlemleri için (USD)
Türk Vantandaşları1525
Yabancı Vantandaşlar5075

Ekspres servis: Ekstra 25 dolar ödenecektir.

V) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLARI

Başvuru sahibinin ilgili evrakları Türkiye Dışişleri Bakanlığı ya da konsolosluk evrak tasdik işlemine yetkili olan kurumlar tarafından tasdik edilir.

1) Evraklar gerçek, yasal olup, ülkelerin ulusal ve sosyal çıkarlarına zarar verebilecek hiçbir içerik içermemelidir.

2) Tasdik yapılacak evrakın iki sayfadan (iki sayfa dahil) fazla olması durumunda, mühür mumu ile mühürleme, sayfaların köşelerinin birleşim yerlerine mühür basma veya kabartmalı mühür türünde değiştirilmesi kolay olmayan yöntemler uygulanarak birleştirilmelidir.

3)  ilgili makamların düzenlemelerine göre, evlilik kaydı için kullanılmak üzere olan bekarlık belgesinin alındığı tarihten itibaren 6 ay geçerliliği vardır, eğer 6 ayı geçmiş ise başvuru sahibinin evrağı yenilemesi gerekecektir..

4) evlat edinmek için gidenlerin evlilik, sağlık ve adli sicil durumlarını gösteren noter belgelerinin yapıldığı günden itibaren 6 ay geçmiş ise belgeler kabul edilmeyecektir.

5) Konsolosluğa dışardan getirilen evraklar konsolosluk çalışanları tarafından kontrol edilir. Eğer bir sorun olduğu fark edilirse, mesela yerel noter veya tasdik prosedürlerinde eksiklik olması, standart şekilde olmaması, yasal olmayan içerik bulunması, evrakta değişiklik yapılmış olması veya açılıp değiştirilmiş olması gibi durumlarda, tasdik başvurusu kabul edilmeyecektir.

6) Konsolosluk görevlileri başvuru sahibinden tasdik işlemleri ile ilgili başka belgeler de isteyebilirler.

7) Konsolosluk tarafından tasdik edilmiş evrakların içeriğinde bir değiştirme veya yer değişikliği varsa evrak geçersiz olur.

8) Büyükelçilik veya konsolosluk tarafından tasdik edilmiş evraklar düzeltilmemeli veya değiştirilmemelidir. Başvuru sahibinin değişiklik veya düzeltme yapmasından kaynaklanan sorunlardan ve hukuki yükümlülüklerden başvuru sahibi sorumludur.

9) Dışardan konsolosluğa gelen evrak tasdik taleplerinde konsolosluğun talimatları esas alınacaktır.

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı

Danimarka Konaklama Belgeleri

Onay (Tasdik) İşlemleri

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı  Onay ( Tasdik) ve Adli Konular  Bölümü tarafından  anında yapılan  onay ve tasdik işlemleri

 • Polis Genel Müdürlüğü’nden gelen tüm belgeler
 •  Giriş-Çıkış Kaydı, Sabıka Kaydı
 • Kaymakamlık ve Bakanlığa bağlı dairelerden gelen evraklar
 • Bekarlık belgesi, ikametgah belgesi, doğum belgesi,v.s
 • Yüksek Mahkeme’den gelen evraklar
 • Boşanma Belgesi, Evlilik Belgesi
 • Kaza Mahkemeleri’ne ait  Tercüme Edilen Evraklar
 • Barış Gücü Personeli  giriş çıkış belgeleri onayı
 • Yurtdışından gelen ve  KKTC’de  kullanılacak evraklar

Onay (Tasdik) İşlemi İçin  İstenen Belgeler

 • Muhtarlardan alınan her türlü belgenin  ön yüzünde  10 TL’lik  damga pulu olması
 • Bölge Kaymakamlığı’ndan alınan belgenin 11.20 TL’lik  pul ile onaylanması
 • İçişleri ve Çalışma Bakanlığı’nda alınan belgenin 20 TL’lik pul ile  onaylanması
 • Son olarak T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi’nden vezneye 36 TL  nakit yatırılarak onaylanması
 • Polis Muhaceret Bölümü’nden alınan belgelerin  20 TL’lik  pul ile onaylanmış olması

Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar (SSS)

Dışişleri Bakanlığı Tasdiki Neden Yapılır?

5 Ekim 1961 tarihli Lahey Apostil Konvansiyonu’nda (Convention de la Haye) imzalanan ve Türkiye tarafından 29 Eylül 1985 tarihinde taraf olunan, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına Dair Sözleşme’ye üye olmayan, bu nedenle apostil kullanımının mümkün olmadığı yabancı bir ülkede resmi işlemler için kullanılmak üzere, Türkiye’den alınan ve yabancı ülkenin diline tercüme ettirilen bir belgenin, gerçek ve resmi geçerliliği olduğuna dair tasdik işlemleri, ilgili ülkenin dış temsilcilikleri ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

Ankara vize firmalarından biri olan ve deneyimli yeminli tercüman kadrosuna sahip Koçak vize; doğru, güvenilir ve kaliteli Dışişleri Bakanlığı tasdikli tercüme hizmetinin tek adresidir. Dışişleri Bakanlığı tasdikli tercüme işlemlerini ihtiyaç duyan müşterilerimiz adına takip etmekteyiz.

Dışişleri Bakanlığı Tasdik Süreci Nasıl İşler?

Türkiye’de resmi geçerliliği olup, farklı bir ülkede resmi işlemler için kullanılacak belgeler; öncelikle Koçak Vize gibi alanında yetkin ve deneyimli tercüman kadrosuna sahip, doğru, güvenilir ve kaliteli noter yeminli çeviri hizmeti veren bir tercüme bürosuna tercüme ettirilir. Çeviri Bürosunun kadrosunda bulunan noter yeminli tercüman tarafından imzalanan tercüme belgesi, tercümanın yemin zaptı imzaladığı notere onaylatılır.

Noter onaylı tercüme, apostil hazırlanması için kaymakamlık veya valilik tasdikine sunulur ve damgalatılır. Apostil tasdikinin geçerli olmadığı bir ülkede kullanılacak olan belge için Dışişleri Bakanlığının onayı alınır ve son aşama olarak belgeyi talep eden konsolosluk, kurum ya da kuruluşa teslim edilir. Belge onay süreci; yoğunluğa ve belgenin içeriğine göre 2 ila 7 gün arasında değişmektedir.

Tercüme onay makamları genellikle onaylanacak belgelerin elden teslim edilmesini talep etmektedirler. Böyle bir durumda posta veya kargo kabul edilmemektedir. Talepleriniz doğrultusunda; Ankara Tercüme Ofisi Koçak vize’ye elden, kargoyla, postayla ya da elektronik ortamda göndereceğiniz belgelerin tercüme ve sonrasındaki onay işlemleri, vekâlet gerekmeden tarafımızca zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanacak, istediğiniz yöntemle teslim edilecektir.

Titiz bir takip gerektiren Dışişleri Bakanlığı tasdikli tercüme hizmeti için en hızlı ve güvenilir yol; tüm dillerde hızlı ve doğru çeviri yapabilecek yabancı dil ve ilgili alan bilgisine sahip noter yeminli tercümanları bünyesinde barındıran, yapılan tercümeyi aynı niteliklere sahip bir başka kişiye kontrol ettiren, noter, apostil ve Dışişleri Bakanlığı onay sürecini profesyonel takip personeli ile yürüten, tüm bu işlemleri tecrübelerine binaen en hızlı şekilde ve en az maliyetle gerçekleştiren Koçak Vize’ye yaptırmaktır.

Dışişleri Bakanlığı Tasdikli Tercüme Fiyatı Ne Kadardır?

Dışişleri Bakanlığı Tasdikli Tercüme için noter yeminli tercüme ücretinoter onay ücreti ve Dışişleri Bakanlığı onay ücreti ödenmesi gerekmektedir. Noter ve Dışişleri Bakanlığı onayları için alınan ücretlerin tercüme bürosuyla ilgisi yoktur, noter ve bakanlık tarafından alınmaktadır.

Alınan ücretler belirlenirken dil, karakter sayısı, belge adedi, içerik, süre gibi birçok etken göz önünde bulundurulmaktadır.

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Koçak Vize olarak, müşterilerimiz talep ettiği takdirde tercüme sonrası noter ve Dışişleri Bakanlığı işlemlerini de kendileri adına takip etmekte, bu zorlu tercüme sürecinde destek verip her zaman yanlarında bulunmaktayız.

Dışişleri Bakanlığı Tasdiki Gerektiren Belge Türleri Nelerdir?

Koçak Vize tarafından verilen tercüme hizmetlerinden bazıları;

ticaretraportranskript
gümrükbilirkişi raporudiploma
diplomatikyasal sorumluluk reddiyetki belgesi
konsolosluktahkimana sözleşme
mahkeme belgelerikefaletnamesatış belgesi
yargı belgelerinüfus kayıt örneğibeyanname
tutanakdoğum belgesimenşe belgesi
yasal kararevlilik cüzdanıticari fatura
tanık ifadesiölüm belgesikimlik belgesi kopyası
sanık ifadesiboşanma kararıpasaport kopyası
müşteki ifadesimedeni durum bildirim belgesikurumsal vekâletname
emsal karartemsil yetkisisürücü belgesi kopyası
keşifinceleme

Apostil; Apostil İşlemleri Sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

AAAA

Evrak Tasdik ve Onayı

Merhabalar! Evrak Tasdik ve Onayı İşlemleri sayfamıza Hoş geldiniz! Evrak tasdik işlemleri hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de düzenlenen bir belgenin yurt dışındaki başka ülkelerde de resmiyet kazanması için bazı onay işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu onay işlemlerinden en bilineni ve yaygın olanı ise Apostil onayıdır. Ancak, uluslararası Apostil Anlaşması’na taraf olmayan ülkeler için sadece apostil onayı yapılması yeterli olmamaktadır.

Bu durumda, Dışişleri Bakanlığı’ndan ve ilgili ülkenin büyükelçiliği veya konsolosluğundan da onay almak mecburiyeti vardır.

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]TELEFON: 0545 571 7 571        E-mail: [email protected][/box]

Evrak Tasdiki nedir?

Evrak tasdiki belgedeki imzanın doğruluğunu ve evrakı imzalayanın görevini doğrulamak suretiyle yabancı bir resmi evraka geçerlilik kazandıran, bir belgenin yasallığının tasdik edilerek başka bir ülkede de geçerliliğini sağlayan idari bir işlemdir. Belge tasdik işleminde bölgenin valiliği ve ihraç edilecek ürünün gönderileceği ülkenin konsolosluğu belgenin gerçek olduğunu onaylayarak belirli kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirirler.

Konsolosluk evrak tasdiki olarak da adlandırılan evrak tasdiki, bir gerçek kişi, tüzel kişi veya başka bir kuruluştan başvuruyla ilgili bir belgeye yapıştırılan son imzanın veya mührün gerçekliğini kanıtlayan bir konsolosluk uygulamasını ifade eder. Uluslararası uygulamaya ve konsolosluk uygulamasına uygun olarak, konsolosluk evrak tasdikinin amacı, bir ülkede düzenlenen noterlik belgelerinin gerekli yasal etkiye sahip olmasını ve başka bir ülkedeki ilgili makamlar tarafından gerçek olup olmadıklarına dair hiçbir şüphe olmaksızın kabul edilmesini sağlamaktır.

Evrak Onayı Nedir?

Evrak Onayı, Tasdik edilen evrakların Dışişleri Bakanlığından ve Elçilik ya da Konsolosluklardan imza ve mühür atılarak yapılan tasdike Evrak onayı denir.

Ticari İçin Gerekli Evraklar

Dışişleri Bakanlığı Evrak Tasdik ve Onayı

Dışişleri Bakanlığı Evrak Tasdik Randevu

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Tasdik Şubesinde Randevu Sistemine geçti. İşlem yaptırmak isteyen kişiler, tasdik.mfa.gov.tr üzerinden randevu almalıdır.

Tasdik Randevu Sistemi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Tasdik Şubesinde Randevu Sistemine geçti. İşlem yaptırmak isteyen kişiler, tasdik.mfa.gov.tr üzerinden randevu almalıdır.

Dışişleri Bakanlığı Evrak Takip ve Doğrulama

Bu hizmeti kullanarak, ilgili kurum tarafından Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile oluşturulan evrakları doğrulayabilirsiniz.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

https://www.turkiye.gov.tr/disisleri-bakanligi-ebys

Konsolosluk Evrak Tasdik ve Onay

Apostil geçerli olmayan ülkelerde Lahey anlaşması ile anlaşmış ülkelerde apostil onayı yerine geçen onay şeklinde Konsolosluk Tasdik ve Onayı denir.

Konsolosluk Onayı Nasıl Yapılır

Bu işlemler ise şu şekilde olmaktadır:

 1. Öncelikle, bir yeminli tercüme bürosu tarafından apostil onayı yapılacak belgenin kullanılacağı ülkenin resmi diline tercüme edilmesi gerekmektedir.
 2. Yeminli tercüme bürosu tarafından tercüme edilen bu belgenin ilgili tercüme bürosunun kaydının olduğu bir noterde noter onayının yapılması gerekir.
 3. Noter onayından sonra, onayı yapan noterin bulunduğu ildeki valilik veya kaymakamlıklarda Apostil Onayı yapılır.
 4. Apostil onayından sonra Dışişleri Bakanlığı’nda ilgili belgeye tasdik yapılır.
 5. Son olarak, ilgili belge onayı yapacak elçiliğe veya konsolosluğa teslim edilir. Elçilik veya konsoloslukların onay işlemleri birkaç gün sürmektedir.

Konsolosluk Harç Ücretleri

Ayrıca, her ülkenin onay için belge başına talep ettiği farklı bir harç ücreti de bulunmaktadır. Bazı ülkelerde bu ücretler de belgeye göre farklılık göstermektedir. Diploma gibi belgelerin onayı daha ucuz, şirket belgelerinin onayı ise daha pahalıdır. Bazı ülkelerin büyükelçilik / konsolosluk onay işlemleri için harç ücretleri aşağıdaki gibidir.

Büyükelçilik / Konsolosluk Belge Onayı Harç Ücretleri

Afganistan125 USD (şirket belgeleri)
Birleşik Arap Emirlikleri159 BAE Dirhemi
Cezayir5 USD – 50 USD
Filistin10 USD – 20 USD
FasDiplomalar ücretsiz – şirket belgeleri 25 USD – 50 USD
İran15 USD – 60 USD
Katar27 USD – 50 USD
Kuveyt30 USD
Lübnan15 USD – 30 USD
Mısır30 USD
Nijerya50 TL – 150 TL
Pakistan150 TL
Suudi Arabistan100 TL
Ürdün60 TL

***Not: Belge harç ücretleri fiyatlarda değişiklik gösterebilir. Bizim ile iletişime geçerek en iyi fiyat alabilirsiniz.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Koçak Vize olarak hemen hemen tüm ülkeler için onay işlemlerinizi sizin adınıza gerçekleştiriyor ve belgelerinizin son halini size teslim ediyoruz. Yukarıdaki iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak konuyla ilgili daha fazla bilgi alabilirsiniz. [/box]

Konsolosluk Evrak Tasdik ve İşlemleri

evrak onayı

I) EVRAK TASDİK İŞLEMLERİ BAŞVURU PROSEDÜRÜ

1) Konsolosluklara tasdik işlemi başvurusu yapmadan önce evrakların Türkiye’deki yerel noterlik tarafından onaylanması gerekmektedir.

2) Noterlik tarafından onaylanmış evraklar Valiliklerin Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne gönderilip tasdik edilmelidir.

3) Yukarıdaki noter ve tasdik işlemleri tamamlandıktan sonra konsolosluklardan tasdik başvurusu yapılabilir.

II) İBRAZ EDİLMESİ İSTENEN BELGELER

1) Başvuru sahibinin pasaportu, kimlik kartı ve ikameti gibi kimlik belgelerinin fotokopileri.

2) Vekil edilen kişi başvuru sahibi adına evrak tasdik başvurusu yaparsa, vekil edilen kişi ve başvuru sahibinin geçerli olan kimlik belgesinin fotokopileri ibraz edilmelidir.

3) Şirket evrak tasdik işlemi için, şirketin yasal temsilcisinin pasaport fotokopisi ve yasal temsilci kimliğini kanıtlayabilen şirket evrakları da ibraz edilmelidir.

4) Gerçek, eksiksiz ve doğru olan başvuru formu doldurulmalıdır.

5) Tasdik edilecek evrakların asılları ve fotokopileri.

6) Konsolosluk tasdik bölümü tarafından gerekli olduğu düşünülen diğer belgeler.

III) EVRAK TASDİK İŞLEMLERİ İÇİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri (tatil günleri hariç) 09:30-12:30 arasında evrak tasdik işlemi başvuruları alınır, 14:30-17:00 arasında tasdik dağıtımı yapılır.

IV) TASDİK ÜCRETLERİ

Şahsi evrak tasdik işlemleri için(USD)Ticari evrak tasdik işlemleri için (USD)
Türk Vantandaşları1525
Yabancı Vantandaşlar5075

Ekspres servis: Ekstra 25 dolar ödenecektir.

V) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLARI

Başvuru sahibinin ilgili evrakları Türkiye Dışişleri Bakanlığı ya da konsolosluk evrak tasdik işlemine yetkili olan kurumlar tarafından tasdik edilir.

1) Evraklar gerçek, yasal olup, ülkelerin ulusal ve sosyal çıkarlarına zarar verebilecek hiçbir içerik içermemelidir.

2) Tasdik yapılacak evrakın iki sayfadan (iki sayfa dahil) fazla olması durumunda, mühür mumu ile mühürleme, sayfaların köşelerinin birleşim yerlerine mühür basma veya kabartmalı mühür türünde değiştirilmesi kolay olmayan yöntemler uygulanarak birleştirilmelidir.

3)  ilgili makamların düzenlemelerine göre, evlilik kaydı için kullanılmak üzere olan bekarlık belgesinin alındığı tarihten itibaren 6 ay geçerliliği vardır, eğer 6 ayı geçmiş ise başvuru sahibinin evrağı yenilemesi gerekecektir..

4) evlat edinmek için gidenlerin evlilik, sağlık ve adli sicil durumlarını gösteren noter belgelerinin yapıldığı günden itibaren 6 ay geçmiş ise belgeler kabul edilmeyecektir.

5) Konsolosluğa dışardan getirilen evraklar konsolosluk çalışanları tarafından kontrol edilir. Eğer bir sorun olduğu fark edilirse, mesela yerel noter veya tasdik prosedürlerinde eksiklik olması, standart şekilde olmaması, yasal olmayan içerik bulunması, evrakta değişiklik yapılmış olması veya açılıp değiştirilmiş olması gibi durumlarda, tasdik başvurusu kabul edilmeyecektir.

6) Konsolosluk görevlileri başvuru sahibinden tasdik işlemleri ile ilgili başka belgeler de isteyebilirler.

7) Konsolosluk tarafından tasdik edilmiş evrakların içeriğinde bir değiştirme veya yer değişikliği varsa evrak geçersiz olur.

8) Büyükelçilik veya konsolosluk tarafından tasdik edilmiş evraklar düzeltilmemeli veya değiştirilmemelidir. Başvuru sahibinin değişiklik veya düzeltme yapmasından kaynaklanan sorunlardan ve hukuki yükümlülüklerden başvuru sahibi sorumludur.

9) Dışardan konsolosluğa gelen evrak tasdik taleplerinde konsolosluğun talimatları esas alınacaktır.

Dışişleri Bakanlığı Evrak Takip İstanbul

Dışişleri Bakanlığı Evrak Takip Ankara

Dışişleri Bakanlığı Evrak Takip İzmir

Dışişleri Bakanlığı Evrak Takip Bursa

Dışişleri Bakanlığı Evrak Takip Antalya

 

Apostil Tasdiki : Bir onay mekanizmasıdır. Çok basit bir anlatımla, bir ülkede onaylanan bir belgenin başka bir ülkede yasal konularda kullanılabilir hale gelmesini sağlar. Anlaşma, 6 Ekim 1961 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 2015 yılına kadar 110 ülke tarafından kabul edilmiştir.

Apostil Tasdikli Tercüme işlemlerinizi Ankara’da Beta Noter Onaylı Tercüme olarak sizin adınıza takip ediyoruz. Sürekli olarak müşterilerimizden tasdik talepleri gelmesinden dolayı, işlemlerinizi daha hızlı yapmanıza yardımcı olabiliriz.

 1. Apostil Tasdiki yapılacak belge, bir tercüme bürosu veya yeminli tercüman tarafından çevrilir ve onaylanır.
 2. Belge, kaymakamlık tarafından mühürlenir.
 3. İlgili ülkenin konsolosluğuna götürülür ve onaylatılır.

Tasdik işlemlerinizi Ankara’da Beta Çeviri Merkezi olarak sizin adınıza takip ediyoruz.

Aşağıda örnek bir Apostil tasdik şerhi bulunmaktadır.

Apostil nedir? Hangi ülke vatandaşlarının apostil alması gerekir?

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil’in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir.

Bu belge onay sistemiyle ilgili üye veya taraf devlet tarafından saptanan yerel bir merci, bakanlık, vb. bir kuruluş, belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, başka bir üye veya taraf ülkede 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonunda belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirirler.

Apostil tasdiki gerçekleştirilen belge, Lahey Konferansının tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir.

Apostil şerhi uygulayan ülkelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41

Apostil Tastik Şerhi İşlemleri

apostil tastik

APOSİTİLLE TASTİK ŞERHİ

5 Ekim 1961 tarihinde imzalanan Lahey Sözleşmesi hükümlerine göre yurtdışında kullanılacak idari nitelikteki belgeler ile sözleşme dışındaki ülkelere gidecek belgelerin “Apostille tasdik şerhi” Kaymakamlığımız tarafından yapılmaya başlanılmıştır.
Yapılacak İş ve İşlemler
İşlem Adı
TASDİK

Kurum Adı
…………… Kaymakamlığı

Kısa Bilgi
Apostille Tasdik: İlçede düzenlenmiş, Yurt dışına götürülecek resmi belgelerin tasdiki.(Konsolosluk onayına gerek yoktur)
Normal Tasdik: İlçede düzenlenmiş,yurt dışına götürülecek resmi belgelerin tasdiki.(konsolosluk onayına gerek vardır.)

Başvuru Koşulları
1. Yurtdışına götürülecek belgelerin ilçedeki resmi dairelerce düzenlenip onaylanmış olması.
2.Yabancı uyruklu şahıslar için ildeki Konsolosluğunca düzenlenerek onaylanmış olması.(Evlenme Ehliyet belgesi v.s)

Gerekli Belgeler
1.Tasdiki talep edilen evrakın dışında herhangi bir belge gerekmemektedir.

İşlem Adımları
APOSTİLLE TASDİKİ:
1.Apostille evrakın arkasına yapıştırılır ve içi doldurulur. 
2.Evrak kaydedilerek kayıt numarası verilir. 
3.İmzaya sunulur. 
4.İmzalayanın adı ve ünvanı ilgili satıra yazılır. 
NORMAL TASDİK:
1.Evrakta onayı olan resmi dairenin kaşesi basılır ve mühürlenir. 
2.Evrak kaydedilerek kayıt numarası verilir. 
3.Evrak yetkilisince imzalanır. 

Başvuru Yeri
Kaymakamlık (Yazı İşleri Müdürlüğü)

Başvuru Şekli
Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.
Şahsen yapılmayan bir başvuru,ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.


Özel Durumlar
Tasdiki talep edilen evrakların orjinal olması, mutlaka ilgili dairesinin mühürü ile yetkili kişilerin imzasını taşımasını gerekmektedir. Şirket adına evrak tasdik ettirecek kişilerin yanında şirket kimliği veya şirket tarafından düzenlenmiş yetki belgesi bulunması gerekmektedir.
GENELGE

Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi

GENELGE
No:68/1
    Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne ilişkin 01/01/2006 tarihli ve 68 sayılı Genelgemizin Sözleşmeye taraf olan devletler ve uygulamada karşılaşılan sorunlar açısından güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur.
(1) Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan ve Türkiye’nin 08/05/1962 tarihinde imzaladığı “Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”nin onaylanması, 20/06/1984 tarih ve 3028 sayılı Kanunla uygun bulunmuş ve 16/09/1984 tarih ve 18517 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
(2) Sözleşme, Türkiye bakımından 29/09/1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme ile bir âkit devletin ülkesinde düzenlenmiş olup da diğer bir âkit devletin ülkesinde ibraz edilecek olan resmî belgelerin diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından onaylanması zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır.
(3) Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne taraf devletler Ek (1)’de yer almaktadır.
(4) Onay belgelerinin teatisi sırasında Hükümetimizce, Sözleşmenin 6’ncı maddesi uyarınca tasdik şerhini (Apostil) vermekle yetkili Türk Makamları; idari belgeler için valilikler, adli belgeler için ise ağır ceza mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki adli yargı adalet komisyonu başkanlıkları olarak tespit edilmiştir.
(5) Anılan Sözleşmenin 1’inci maddesinin (a) bendinde; savcı, zabıt kâtibi veya adliye memuru tarafından verilmiş olan belgeler de dahil olmak üzere, devletin bir yargı organına veya mahkemesine bağlı bir makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgelerin, (b) bendinde; idari belgelerin, (c) bendinde; noter senetlerinin, (d) bendinde; kişilerce özel sıfatlarla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup, belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzaların doğruluğunun resmî makam ve noterlerce tasdiki gibi resmî beyanların, “resmî belge” olarak nitelendirildiği belirtilmiştir.
(6) Sözleşmenin 1’inci maddesinde; taraf devletlerin birinin ülkesinde düzenlenmiş olup da diğer taraf ülkesinde kullanılacak olan resmî belgeler sayılmıştır. Sözleşmenin 3’üncü maddesinde ise imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin sıfatını ve gerektiğinde bu belge üzerinde mühür veya aslı ile aynı olduğunun teyidi için zorunlu görülebilecek tek işlemin, belgenin verildiği devlet yetkili makamınca bu belgeye 4’üncü maddede tanımlanan tasdik şerhinin (Apostil) konulmasından ibaret olduğu belirtilmiştir.
Ayrıca 4’üncü maddede; Sözleşmeye ekli örneğe uygun olarak, tasdik şerhinin bizzat belgenin veya buna eklenecek kağıdın üzerine konulacağı, tasdik şerhini koyan makamın resmî dilinde veya ikinci bir dilde yazılabileceği, ancak tasdik şerhinin “Apostille Convention de La Haye Du 5 Octobre 1961” başlığının Fransızca olarak belirtilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.
(7) Sözleşmenin 3 ve 4’üncü maddelerine göre tasdik şerhi, Ek (2)’de yer alan  örneğine  uygun olarak en az dokuz santimetre kenarlı kare biçiminde hazırlanmalı ve bizzat belgenin veya buna eklenecek bir kağıdın üzerine konulmalıdır. Tasdik şerhinin ayrı bir belgede yer alması halinde ise, şerh, tasdik edilen belge ile birleştirilerek, tasdik eden makamın mührü, birleşme yerine basılacaktır.
(8) 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 8’inci ve Adli Sicil Yönetmeliğinin 10’uncu maddelerine göre verilen ve anılan Sözleşme uyarınca adli belge niteliğinde olup, yurt dışında kullanılacak olan adli sicil kayıtlarının da ağır ceza mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki adli yargı adalet komisyonu başkanlıklarınca tasdik edilmesi gerekmektedir.
(9) İş bu Genelge ile, Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne ilişkin 01/01/2006 tarihli ve 68 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
(10) Bu Genelgenin ekleri, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulduğunda güncellenerek www.uhdigm.adalet.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır.
Bilgi edinilmesini ve yabancı resmî belgelere tasdik şerhi (Apostil) işlemlerinin bu Genelge esaslarına uygun olarak yürütülmesinde özen gösterilmesini rica ederim.

Tasdik Şerhi örneği

(Apostille)

Tasdik Şerhi en az 9 cm. kenarlıklı kare biçiminde olacaktır.

TASDİK ŞERHİ

(5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi)

APOSTİLLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke TÜRKiYE – LA TURQUIE

İşbu resmi belge:

2. ……………. tarafından imzalanmıştır

3. İmzalayanın sıfatı… ……………………. dır.

4. ……………………………..’nin mühür/damgasını taşımaktadır.

TASDİK

5. ……………….. ‘da

6. …………………. günü

7. …………………………. tarafından

8.  No………………… ile tasdik edilmiştir.

9.  Mühür/Damga                            10. İmza:

………………………….                      …………………………..

 

ANNEX TO THE CONVENTION

Model of certificate

The certificate will be in the form of a square with sides at least 9 centimeters long

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1.   Country: …………………………………………………………..

This public document

2.   has been signed by ……………………………………………..

3.   acting in the capacity of ………………………………………..

4.   bears the seal/stamp of ……………………………………….

Certified

5.   at ……………………        6.  the …………………………….

7.   by   ………………………………………………………………..

8.   No …………………………………….

9.   Seal/stamp                                  10.   Signature

…………………………………………….    ………………………………..

TASTİK İŞLEMİNİN YAPILDIĞI EVRAK TÜRLERİ

    İdari Belgeler        
Resmi Daireler ( Nüfus, Milli Eğitim, Sağlık Müdürlükleri v.s., Üniversiteler, Noterler ve Meslek Odaları ( İzmit Ticaret Odası, İzmit Sanayi Odası v.s.) tarafından düzenlenen her türlü resmi mühür taşıyan evraklardır.
İlçemizde düzenlenen idari belgeler için yukarıda tanımlanan Apostille ve Normal Tasdik İşlemleri Kaymakamlıklarınca yapılmaktadır.
    Adli Belgeler        
Mahkemelerce ve Cumhuriyet Savcılıklarınca düzenlenen evraklardır. (Sabıka Kaydı, mahkeme kararı v.s.)
Bu belgeler üzerine tasdik verecek yetkili makamlar mahkemenin ve Cumhuriyet Savcılığının bulunduğu bölgedeki Adalet Komisyonu Başkanlıklarıdır. (Bu belgeler için Kaymakamlığımızca tasdik işlemi yapılmamaktadır.)

YURT DIŞINA GÖTÜRÜLECEK İDARİ BELGELER İÇİN TASTİK İŞLEM AŞAMALARI

1. İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınan bir Nüfus Kayıt Örneğinin orijinali Kaymakamlığımızca  Apostille Tasdiki ile tasdik edilecektir. Apostılle’nin geçerli olmadığı ülkeye gidecekse Kaymakamlığımızca normal tasdik yapılacak ve Valilik tasdikine sunulacaktır.
Tercüme edilecek ise noter tasdikli tercüme evraklarının Apostılle Tasdikleri Kaymakamlığımızca yapılacak, Apostılle olmayacak ise Valiliğimizin tasdikine sunulacaktır.

 

2. Öğrenci Evrakı için;

İlimizdeki bir üniversiteden alınan öğrenci belgelerinin (diploma, transkrip v.s.) orijinalleri üzerine tasdik işlemleri Valiliğimizce yapılmaktadır. Noter tasdikli tercümelerinin ise Apostille Tasdiki Kaymakamlığımızca yapılacaktır.

İlk ve Ortaöğrenim Belgelerinin orijinalleri (lise diploması v.s.) için Apostille Tasdik işlemi Kaymakamlığımızca yapılacaktır. Apostille olmayacaksa, bu belgeler öncelikle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlığımızca ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce normal tasdik yapıldıktan sonra Valilik tasdikine sunulacaktır.

3.Ticari Belgeler İçin;

İhracat yapan firmalar tarafından, ilimizde mevcut meslek odalarından (Ticaret Odası, Sanayi Odası  v.s.) almış oldukları ihracat belgeleri (menşei şahadetnamesi, konşimento v.s.) için tasdik işlemleri Valiliğimizde yapılmaktadır.

4. Yine Valiliğimize bağlı diğer resmi daireler (İl Milli Eğitim, İl Sağlık, Bayındırlık ve İskan  İl Müdürlüğü v.s.) tarafından düzenlenip yurt dışına götürülecek evrakların tasdik işlemleri  Valiliğimizde yapılmaktadır.

5. İlimizdeki Konsolosluklarca düzenlenmiş ve Evlendirme Dairelerinde kullanılacak Evlenme Ehliyet Belgelerinin tasdiki ile  yabancı uyruklu şahıs tarafından ilimizdeki konsolosluğundan almış olduğu ve ülkemiz makamlarına sunacağı diğer evrakların  tasdiki Valiliğimizde yapılmaktadır.

6.Yurt dışında düzenlenip ülkemizde kullanılacak evrakların orijinalleri için geldiği ülke makamlarınca Apostille Tasdikli veya o ülkedeki T.C. Konsolosluğunca tasdik edilmiş olarak getirilmesi gerekir. Bu şekilde getirilen evraklar gerekirse tercüme edildikten sonra o haliyle kullanılmak istenilen makama sunulacaktır.

Yabancı ülkedeki T.C. Konsolosluğunca tasdikli evrakların yeniden ülkemizde herhangi bir makamca tasdikine gerek yoktur. Ancak tereddüt edilmesi ve talep edilmesi halinde Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesince tasdik edilebilecektir

APOSİTİLLE SÖZLEŞMESİNE TARAF ÜLKELER

apostil

Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması (Apostille) Sözleşmesine Taraf Ülkelerin Listesi
Almanya Federal Cum.
Kıbrıs Rum Kesimi
Amerika Birleşik Devletleri
Karadağ
Andora
Kazakistan
Antigua ve Barbuda
Kolombia
Arjantin
Kore Cumhuriyeti
Arnavutluk
Lesotho
Avusturya
Letonya
Avustralya
Liberya
Azerbaycan
Lehistan
Bahama Adaları
Litvanya
Barbados
Lüksemburg
Belçika
Macaristan
Belize
Makedonya
Beyaz Rusya (Belarus)
Malawi
Bosna-Hersek
Malta
Botswana
Marshal Adaları
Brunei
Mauritus
Bulgaristan
Meksika
Cook İsland Adaları
Monako
Çek Cumhuriyeti
Moldovya
Çin Halk Cum.
Namibia
Danimarka   
Niue
Dominik Cum.
Norveç
Ekvator
Panama
El Salvador
Polonya
Ermenistan
Portekiz
Estonya
Romanya
Fiji
Rusya Federasyonu
Finlandiya
Saint Vincent ve Granada
Fransa
Samoa
Grenada
San Marino
Güney Afrika
Santa Kitts ve Nevis
Gürcistan
Santa Lucia
Hırvatistan
Seyşeller
Hindistan
Sırbistan
Hollanda
Slovakya
Honduras
Suriname
İngiltere
Slovenya
İrlanda
Swaziland
İspanya
Tonga
İsrail
Trinidad ve Tobago
İsviçre
Türkiye
İsveç
Ukrayna
İzlanda
Venezuella
İtalya
Yeni Zelanda
Japonya
Yunanistan
İçişleri ve Çalışma Bakanlığı

Danimarka Konaklama Belgeleri

Onay (Tasdik) İşlemleri

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı  Onay ( Tasdik) ve Adli Konular  Bölümü tarafından  anında yapılan  onay ve tasdik işlemleri

 • Polis Genel Müdürlüğü’nden gelen tüm belgeler
 •  Giriş-Çıkış Kaydı, Sabıka Kaydı
 • Kaymakamlık ve Bakanlığa bağlı dairelerden gelen evraklar
 • Bekarlık belgesi, ikametgah belgesi, doğum belgesi,v.s
 • Yüksek Mahkeme’den gelen evraklar
 • Boşanma Belgesi, Evlilik Belgesi
 • Kaza Mahkemeleri’ne ait  Tercüme Edilen Evraklar
 • Barış Gücü Personeli  giriş çıkış belgeleri onayı
 • Yurtdışından gelen ve  KKTC’de  kullanılacak evraklar

Onay (Tasdik) İşlemi İçin  İstenen Belgeler

 • Muhtarlardan alınan her türlü belgenin  ön yüzünde  10 TL’lik  damga pulu olması
 • Bölge Kaymakamlığı’ndan alınan belgenin 11.20 TL’lik  pul ile onaylanması
 • İçişleri ve Çalışma Bakanlığı’nda alınan belgenin 20 TL’lik pul ile  onaylanması
 • Son olarak T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi’nden vezneye 36 TL  nakit yatırılarak onaylanması
 • Polis Muhaceret Bölümü’nden alınan belgelerin  20 TL’lik  pul ile onaylanmış olması

Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar

Dışişleri Bakanlığı Tasdiki Neden Yapılır?

5 Ekim 1961 tarihli Lahey Apostil Konvansiyonu’nda (Convention de la Haye) imzalanan ve Türkiye tarafından 29 Eylül 1985 tarihinde taraf olunan, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına Dair Sözleşme’ye üye olmayan, bu nedenle apostil kullanımının mümkün olmadığı yabancı bir ülkede resmi işlemler için kullanılmak üzere, Türkiye’den alınan ve yabancı ülkenin diline tercüme ettirilen bir belgenin, gerçek ve resmi geçerliliği olduğuna dair tasdik işlemleri, ilgili ülkenin dış temsilcilikleri ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

Ankara vize firmalarından biri olan ve deneyimli yeminli tercüman kadrosuna sahip Koçak vize; doğru, güvenilir ve kaliteli Dışişleri Bakanlığı tasdikli tercüme hizmetinin tek adresidir. Dışişleri Bakanlığı tasdikli tercüme işlemlerini ihtiyaç duyan müşterilerimiz adına takip etmekteyiz.

Dışişleri Bakanlığı Tasdik Süreci Nasıl İşler?

Türkiye’de resmi geçerliliği olup, farklı bir ülkede resmi işlemler için kullanılacak belgeler; öncelikle Koçak Vize gibi alanında yetkin ve deneyimli tercüman kadrosuna sahip, doğru, güvenilir ve kaliteli noter yeminli çeviri hizmeti veren bir tercüme bürosuna tercüme ettirilir. Çeviri Bürosunun kadrosunda bulunan noter yeminli tercüman tarafından imzalanan tercüme belgesi, tercümanın yemin zaptı imzaladığı notere onaylatılır.

Noter onaylı tercüme, apostil hazırlanması için kaymakamlık veya valilik tasdikine sunulur ve damgalatılır. Apostil tasdikinin geçerli olmadığı bir ülkede kullanılacak olan belge için Dışişleri Bakanlığının onayı alınır ve son aşama olarak belgeyi talep eden konsolosluk, kurum ya da kuruluşa teslim edilir. Belge onay süreci; yoğunluğa ve belgenin içeriğine göre 2 ila 7 gün arasında değişmektedir.

Tercüme onay makamları genellikle onaylanacak belgelerin elden teslim edilmesini talep etmektedirler. Böyle bir durumda posta veya kargo kabul edilmemektedir. Talepleriniz doğrultusunda; Ankara Tercüme Ofisi Koçak vize’ye elden, kargoyla, postayla ya da elektronik ortamda göndereceğiniz belgelerin tercüme ve sonrasındaki onay işlemleri, vekâlet gerekmeden tarafımızca zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanacak, istediğiniz yöntemle teslim edilecektir.

Titiz bir takip gerektiren Dışişleri Bakanlığı tasdikli tercüme hizmeti için en hızlı ve güvenilir yol; tüm dillerde hızlı ve doğru çeviri yapabilecek yabancı dil ve ilgili alan bilgisine sahip noter yeminli tercümanları bünyesinde barındıran, yapılan tercümeyi aynı niteliklere sahip bir başka kişiye kontrol ettiren, noter, apostil ve Dışişleri Bakanlığı onay sürecini profesyonel takip personeli ile yürüten, tüm bu işlemleri tecrübelerine binaen en hızlı şekilde ve en az maliyetle gerçekleştiren Koçak Vize’ye yaptırmaktır.

Dışişleri Bakanlığı Tasdikli Tercüme Fiyatı Ne Kadardır?

Dışişleri Bakanlığı Tasdikli Tercüme için noter yeminli tercüme ücretinoter onay ücreti ve Dışişleri Bakanlığı onay ücreti ödenmesi gerekmektedir. Noter ve Dışişleri Bakanlığı onayları için alınan ücretlerin tercüme bürosuyla ilgisi yoktur, noter ve bakanlık tarafından alınmaktadır.

Alınan ücretler belirlenirken dil, karakter sayısı, belge adedi, içerik, süre gibi birçok etken göz önünde bulundurulmaktadır.

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Koçak Vize olarak, müşterilerimiz talep ettiği takdirde tercüme sonrası noter ve Dışişleri Bakanlığı işlemlerini de kendileri adına takip etmekte, bu zorlu tercüme sürecinde destek verip her zaman yanlarında bulunmaktayız.

Dışişleri Bakanlığı Tasdiki Gerektiren Belge Türleri Nelerdir?

Koçak Vize tarafından verilen tercüme hizmetlerinden bazıları;

ticaretraportranskript
gümrükbilirkişi raporudiploma
diplomatikyasal sorumluluk reddiyetki belgesi
konsolosluktahkimana sözleşme
mahkeme belgelerikefaletnamesatış belgesi
yargı belgelerinüfus kayıt örneğibeyanname
tutanakdoğum belgesimenşe belgesi
yasal kararevlilik cüzdanıticari fatura
tanık ifadesiölüm belgesikimlik belgesi kopyası
sanık ifadesiboşanma kararıpasaport kopyası
müşteki ifadesimedeni durum bildirim belgesikurumsal vekâletname
emsal karartemsil yetkisisürücü belgesi kopyası
keşifinceleme

Evrak Tasdik ve Onayı Sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Fransa Vize Reddi ve İtiraz 2022

Merhabalar! Fransa Vize Reddi ve İtirazı 2022 sayfamıza Hoşgeldiniz.

Fransa vizesi başvurusunda bulunan kişilerin eksik, hatalı veya sahte evrak beyan etmesi, seyahat amacının ispat edilmemesi, başvuru sahibinin Fransa seyahati bitiminde ülkeden ayrılacağına istinaden belgeleri beyan etmemesi gibi durumlarda vize başvuruları ret ile sonuçlanmaktadır.

Başvuru evrakların eksikiz, hatalı veya aldatıcı bir şekilde hazırlanması  yada konaklama rezervasyonu, seyahat programınızın gerçek olmaması, mantıklı bilgiler içeren dosyanın  veya evrakların sunulmamısı gibi sebeplerden dolayı vize başvurunuz onaylanmamıştır vize reddi almışsınızdır.

Fransa Vize Reddi Nedir?

Fransa Büyükelçiliği’nin ya da Fransa Başkonsolosluğu’nun vize başvuru dosyanızı inceledikten sonra, çeşitli sebeplerle seyahatinizi uygun bulmaması sonucu verdiği karara vize reddi denilir. Turistik, ticari, aile ziyareti ya da eğitim amacı ile Almanya’ya gitmek için Vfs Global üzeriden başvurunuzu yaptınız ve size Fransa vize reddi geldi.

Fransa vize reddi, başvuruda bulunan kişinin vize işlemleri sırasında yapmış olduğu hatalardan kaynaklanmaktadır. İlgili ülkenin konsolosluğu tarafından ret kararı ile sonuçlanmış bir Fransa Schengen vizesi için itiraz etme hakkı yoktur. Ancak başvuru sahibi, vize başvuru merkezi ile gerekli olan tüm işlemleri tekrardan yapabilmektedir.

Fransa Vize Reddi Sebepleri; Fransa Vize Reddi Nedenleri

 • Seyahat Belgelerinden Kaynaklı Fransa Vize Reddi
 • Seyahat Şartları Ve Seyahat Amacından Kaynaklı Fransa Vizesi Reddi
 • Schengen Giriş Yasağından Kaynaklı Fransa Vize Reddi
 • Ekonomik Şartlardan Kaynaklı Fransa Vize Reddi
 • Schengen Vizesi Süresinden Kaynaklı Fransa Vizesi Reddi
 • Sağlık Sigortası Sebebiyle Fransa Vizesinin Reddedilmesi
 • Kişinin Ülkesine Dönmesi Konusunda Şüphe Olmasından Kaynaklı Fransa Vizesi Reddi

Vize başvurusunun ret sebebi pek çok farklı etkene bağlı olarak gelişebilir. Konsolosluk tarafından verilen kararlar doğrultusunda vizeye onay çıkmaması sık karşılaşılan durumlardandır. Başvuru sahibinin kendi ülkesine döneceğine dair yeterli güvence verememesi ve seyahati kanıtlayıcı belgelerin eksikliği gibi kriterler, ret sebepleri arasınadır.

Vize başvurusu ret nedenleri şunlar olabilir:

 • Konsolosluğun kişinin kendi ülkesine geri döneceğine dair yeterince ikna olmaması,
 • Seyahat süresince konaklama veya ulaşım garantisinin sunulamaması,
 • Sosyal güvencenin olup olmaması ve çalışma durumunun karara olumsuz etki etmesi,
 • Sabit gelir olduğunun kanıtlanamaması,
 • Güncel banka hesap hareketlerinin sunulmaması,
 • Geçmiş dönemlerdeki seyahatlerde olumsuz olaylar yaşanması,
 • Evraklarda yalan beyan veya hatalı bilgilerin sunulması,
 • Daha önce yurt dışına giden ve dönmeyen akrabaların olması,
 • Başvuru sahibinin pasaportunda bamlanmış ülkeler olması,
 • Geçmiş dönemlerde vizenin reddedilmesi.

Konsolosluklar, vize kararlarının çıkmasında yetkili olan kuruluşlardır. Bazı ülkeler aracı firmalar üzerinden başvuruları kabul etse bile son karar yine ülkenin Konsolosluğu’na bağlı olarak gelişir. Farklı nedenlerden dolayı vizelerin olumsuz yanıtlanması mümkündür. Bu nedenle vize başvuru evraklarında seyahatin amacı ve seyahat sürecindeki masrafların nasıl karşılanacağına dair güvencelerin verilmesi gerekmektedir. Günümüzde artan yurt dışına göç olayları, ülkelerin vize prosedürlerini sıkılaştırmasına sebep olmuştur. Vize başvurusu reddi almamak için tüm bilgilerin net olarak sunulması ve yetkili kurumların ülkeye geri dönüleceğine ikna olmaları önem taşımaktadır.

Seyahat Belgelerinden kaynaklı Fransa Vize reddi – Fransa vizesi başvurusunda sunulan seyahat belgeleri güncel, orijinal, geçerliliği devam eder nitelikte olmalıdır. Fransa vizesi başvuru işlemleri için sunulan belgelerin eksik ya da sahte olması gibi durumlarda vize başvurusu Fransa vize reddi ile sonuçlanabilir. Fransa vizesi başvurusunda ibraz edilen belgelerin Fransa konsolosluğu tarafından belirlenen standartlara uygun olmasına dikkat edilmelidir.

Seyahat şartları ve seyahat amacından kaynaklı Fransa vizesi reddi – Fransa Konsolosluğu’na Fransa vizesi için başvuruda bulunan kişiler, yapacakları seyahatin amacını ve başvuru sahibinin söz konusu seyahate ilişkin şartları taşıdığını gösterir belgeler sunmalıdır. Fransa vizesi başvurularında seyahatin amacı ve şartlarına ilişkin kanıtlayıcı belgeler sunamayan ya da sunduğu belgeler inandırıcı bulunmayan kişilerin Fransa vizesi başvuruları Fransa vize reddi ile sonuçlanabilmektedir.

Örneğin; kişi Fransa’ya Aile ziyareti amacıyla seyahat ediyorsa Fransa’da ikamet eden yakınlarına ve yapacağı seyahatin şekline ilişkin belgeler sunmalıdır.

Schengen Giriş yasağından kaynaklı Fransa vize reddi – Schengen Bölgesi’ne üye ülkelerden herhangi birinin Schengen vizesi konusunda aldığı karar Schengen Bölgesi’ne üye diğer ülkeler açısından da bağlayıcı olabilmektedir. Schengen Bilgi Sisteminde (SIS) üye ülkelerden herhangi birine girişi yasak olduğuna dair kayıt bulunan kişilerin Fransa vize başvurusu reddi ile sonuçlanabilmektedir.

Ekonomik şartlardan kaynaklı Fransa vize reddi Fransa vizesi başvurusunda bulunan kişiler, Fransa seyahatleri süresince ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik koşullara sahip olduklarını ve sahip oldukları gelirin yasal yollarla elde edildiğini gösterir belgeler sunmalıdır. Fransa Konsolosluğu Fransa vizesi başvurusunda bulunan kişinin seyahat için yeterli maddi imkana sahip olmadığını ya da sahip olduğu maddi olanaklara yasal yollarla kavuşmasının mümkün olmadığına kanaat getirmesi durumunda, bu kişilerin Fransa vize başvurularını reddetmektedir.

Schengen vizesi süresinden kaynaklı Fransa vizesi reddi – Schengen vizesi 6 aylık süre içerisinde en fazla 90 gün konaklama hakkı veren bir vizedir. Fransa Schengen vizesi başvurusunda bulunan kişi son 6 ay içerisinde Schengen Bölgesi’nde 90 gün konaklamış ise, kişi Fransa vize reddi ile karşılaşabilmektedir.

Kamu Güvenliği nedeniyle Fransa Vizesinin reddedilmesi – Fransa Vizesi başvurusunda bulunan kişinin belirlenen yasal çerçevede Schengen bölgesine üye ülkelerden biri ya da birkaçı için kamu düzeni, kamu sağlığı, güvenlik gibi konularda tehlikeli bulunması durumunda Fransa vizesi talebi reddedilir.

Sağlık sigortası sebebiyle Fransa Vizesinin reddedilmesi – Fransa konsolosluğu ülkeye seyahat edecek kişilerden seyahat sürelerini kapsayan seyahat sağlık sigortası yaptırmasını talep etmektedir. Fransa vizesi başvurusunda geçerli ve konsolosluk tarafından belirlenen standartlara uygun Seyahat Sağlık Sigortası poliçesi ibraz edilmediği takdirde Fransa vizesi başvurusu Fransa vize reddi ile neticelenebilir.

Kişinin ülkesine dönmesi konusunda şüphe olmasından kaynaklı Fransa vizesi reddi Fransa vizesi başvurusunda bulunan kişiler Fransa seyahatleri sona erdiğinde ülkeden ayrılacaklarını gösterir belgeler ibraz etmelidir. Fransa konsolosluğuna vize başvurusunda bulunan kişiler seyahatleri bittiğinde ülkelerine geri döneceklerini gösterir belgeler sunamadığı takdirde Fransa vizesi başvurusu reddedilebilmektedir.

**Fransa Vize reddine itiraz – Fransa vize başvurusu reddedilen kişiler Fransa vize başvuruları red ile sonuçlanan kişilerin karara itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Fransa vize başvurusuna red cevabı alan kişiler eksik ya da yanlış beyan edilmiş evraklarını tamamlayarak Fransa Ankara Büyükelçiliği’ne reddedilen vize başvurularının yeniden değerlendirilmesi talebi ile başvuru yapabilirler.

Fransa Vize Reddine İtiraz

Fransa seyahati için vize başvurusu yapıldığında süreç başlar. Bu süreç 10 gün gibi bir zamanda sonuçlanabilir. Ancak vize başvurusu ret cevabı ile sonuçlandığı takdirde başvuru yapan şahıs evraklarını ve gerekli durumları gözden geçirip yeniden başvuru yapabilir. Aynı zamanda bu karara itiraz hakkı da bulunmaktadır.

Yukarıda belirtildiği gibi evraklarını gözden geçiren şahıslar yeniden değerlendirme yapılması isteminde bulunarak Fransa Ankara Büyükelçiliğine başvuru yapabilir. Bu hususta dikkat edilmesi gereken nokta hangi sebeple vize reddi sonucu alındı ise bu konuda eksiklik ya da düzeltme yapılmalıdır.

Bu düzeltme yapıldığı takdirde vize başvurusu için itiraz hakkı bulunabilir. Gerekçeleri yerine getirmeden yine aynı hata ile vize başvurusunda bulunmak bir ret kararı daha alınmasına sebep olabilir ve bir sonraki vize başvurusunu bu ret kararları da etkileyecektir.

Başka bir ülke için alınan vizelerde de daha önce alınan ret kararları incelenmektedir. Konsolosluk yetkilileri bu kararların neden verildiğini sorgular ve bu hususlarda değişme oldu mu bunu kontrol eder.

Vize başvurusu reddedilenlerin itiraz etme yolu genellikle yazılı olarak olabilmektedir. Ret kararın itiraz edebilmek için nedeninin ne olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Başvuru dosyasındaki belge eksikliği, geçmiş dönem seyahatleri vb. pek çok farklı ret nedeni olabilir. Ret sebebinin ne olduğu anlaşıldıktan sonra buna göre itiraz oluşturulmalıdır.

Ülke Konsoloslukları’na itiraz edebilmek için ret kararının aksini ispat eden dökümanların sunulması gerekir. Bazı durumlarda eksik evrak olmamasına rağmen ret kararıyla karşılaşılabilmektedir. Böyle zamanlarda kararın neden çıktığının anlaşılması önem taşımaktadır.

Vize başvurum reddedildi – Ne yapabilirim?

Vize başvurunuz reddedilmiş ise ve bunun sebebini anlayamadıysanız, vize bölümünde verilmiş olan kararın tekrar incelenmesini talep edebilirsiniz. (resmi merciin vermiş olduğu karara itiraz etme hakkı) Ya şahsen itiraz edebilirsiniz veya başka birisini (örn. Avukat veya herhangi temsilci) yetkili kılabilirsiniz. Birisini yetkili kıldığınız takdirde sizin tarafınızdan imzalanmış bir vekaletname gerekmektedir. 18 yaşını doldurmuş ve daha küçük olan çocukların itirazı velayet sahibi veya sahipleri tarafından edilmesi gerekmektedir.

Vize başvurusu reddedilenin ne yapması gerektiği konusu belirli sebeplerden dolayı ret alanları ilgilendiren bir konudur. Vize başvurusu reddi pek çok etkene bağlı olarak gerçekleşmiş olabilir. Ülke Konsolosluğu’na teslim edilen başvuru dosyasında hata veya eksiklik olması ret almanın en yaygın sebeplerindendir. Vize başvurusundan ret alanlar, karara itiraz edebilme hakkına sahiptir. Ret kararı iletilen kişilerin dilekçe yoluyla itiraz oluşturma hakkı bulunmaktadır. İtiraz süreci, başvuruları aksatacağı ve seyahat planlamasını geciktireceğinden genellikle yeniden başvuru yolu tercih edilmektedir. Ret alan kişiler, başvuru dosyasındaki eksikleri tamamlayarak yeniden başvuru yapma yoluna gidebilir.

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]

Red cevabında yasal düzenlemeye ilişkin bilgilendirme var ise (örneğin Schengen vizesinde) dikkat edilmesi gereken husus aşağıdaki gibidir:

– Red cevabının verilmesinin en geç bir ay sonrasında Vize bölümüne itiraz dilekçesi ulaşmış olması gerekmektedir.

– İtiraz dilekçesi Almanca dilinde yazılı ve şahsen imzalanmış olarak (Faks, posta yolu ile veya tarayıcıdan geçirilip elektronik postaya ek olarak) ibraz edilmesi gerekmektedir. Belirli bir form mevcut değildir. Ayrıca vize bölümüne göndermiş olduğunuz itiraz dilekçesini iliştirilebilmek için Red cevabında yer alan altı veya yedi haneli rakam kodu, isminizi, doğum tarihinizi ve elektronik posta adresini vermeniz rica olunur.

– İtiraz dilekçenizde bir açıklama bulunması uygundur. Size verilmiş olan red cevabında gösterilen sebeplere değinmeniz rica olunur. Yazınızda beyan etmiş olduğunuz sebepleri mümkün oldukça Almancaya tercüme edilmiş evraklarla belgeleyiniz. Vize bölümüne ibraz etmiş olduğunuz evrakların tekrar gönderilmesi gerekmemektedir.

– Yeniden ücret tahsis edilmemektedir.

Red cevabında yasal düzenlemeye ilişkin bilgilendirme yok ise dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir:

– Red cevabının verilmesinin en geç bir yıl sonrasında Vize bölümüne itiraz dilekçesi ulaşmış olması gerekmektedir.

– Schengen vizesine ilişkin 2 ve 4 No`lu şıklara bakınız

İtiraz dilekçenin gönderilmesinin ardından vize bölümü tarafından yapılan ayrıntılı inceleme bir kaç ay (genellikle 3 aya kadar) sürebilmektedir. İtiraz dilekçesinin incelenmesinin ardından sizinle irtibata geçilecektir. Eksik evrak veya seyahat süresinin geçmesi nedeniyle red edilen Schengen vize başvurularına itiraz etmek yerine, tamamlanmış evraklar ve ücrete mukabil yeni bir seyahat tarihi belirleyerek yeniden başvuru yapmanızı tavsiye ederiz.

Red cevabına karşı mahkemede dava açılabilmektedir. Bu konuya ilişkin internette www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/vg/.sayfasında bilgi edinebilirsiniz. Red cevabında yasal düzenlemeye ilişkin bilgi bulunması halinde dava açma süresi bilgilendirmenin tebligat tarihinden itibaren bir aydır. Red cevabında yasal düzenlemeye ilişkin bilgi bulunmaması halinde dava açma süresi tebligat tarihinden itibaren bir yıldır.

[/box]

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]

Fransa vize reddi alanlar bu noktada 2 seçeneğe sahiptirler

Bunlar:

 1. Kararı verilmiş olan vize reddine itiraz etmek.
 2. Tekrar yeni bir başvuru oluşturmak.

[/box]

Kararı verilmiş olan vize reddine itiraz etmek

Ancak hangi adımı izlerseniz izleyin öncelikle yapılması gereken, önceki başvuruda alınan Fransa vize reddi sebepleri üzerine düzgün tespitler yaparak bu olumsuz koşulu düzeltmek olmalıdır. Fransa vize reddi sonrası olumlu sonuç alabilmek için yapılabilecek tüm alternatifleri sizler için açıklamaya çalışacağız.

Gelin sizi ile beraber vize reddi nedenlerine bakalım

Fransa Vize Reddi Nedenleri

Fransa vize reddi nedenleri, Fransa Büyükelçiliği’nin pasaportunuz ile birlikte size ulaştırdığı genellikle 2 sayfadan oluşan Almanca ve Türkçe açıklamaları bulunan bir mektupta yer alır. Toplamda 9 ana başlıkta toplanan Fransa vize reddi sebepleri, size gönderilen mektupta, sizinle ilgili olan maddeler işaretlenmiş halde gelir.

Ofisimizle iletişime geçerek her gün onlarca vatandaşımız evraklarının tam ve formunun hatasız olmasına rağmen Fransa vize reddi aldıklarını söylemekteler. Ancak burada açıklık getirilmesi gereken bir nokta var. Hatasız, tam ve doğru başvuru, maalesef sadece gerekli evrak listesindeki evrakların teminiyle gerçekleşmiyor. Her zaman söylediğimiz gibi her vize başvurusu tek ve benzersizdir. Bir başvuran için yapılması doğru olan bir şey, diğer başvuran için yanlış olabilir. Dahası, tecrübesizlikten kaynaklı çelişki ve şüphe yaratan noktalar çoğu zaman ilk incelemelerimizde ortaya çıkmakta. Aslında vize retleri çoğu zaman bilmeden yapılan bu hatalar sonucunda ortaya çıkıyor. Sonuç olarak da karar mercileri belirli sebeplerle bu tip başvuruları reddediyorlar.

Vize reddi nedenleri bir veya birden çok maddeye dayanabilir. Yapılması gereken işaretli maddelerin çeşitli yollarla düzeltilmesini sağlamaktır. Bunun içim aşağıdaki bölümde Fransa vize reddi maddelerini olabildiği kadar genişleterek anlatmaya çalışacağız.

Fransa Vize Reddi 1. Madde

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]‘‘Es wurde ein falsches, gefälschtes oder verfälschtes Reisedokument vorgelegt‘’[/box]

Fransa vize reddi 1. maddenin Türkçe çevirisi: Sahte veya üzerinde oynanmış seyahat evrakı sunulmuştur.

Bu madde, en ciddi vize reddi sebeplerinden biridir. Şayet verdiğiniz evrakların orjinalliğinden eminseniz, destekleyeci belgelerle itiraz etmek mümkündür.

Fransa Vize Reddi 2. Madde

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]‘’Der Zweck und die Bedingungen des beabsichtigten Aufenthalts wurden nicht nachgewiesen.’’[/box]Fransa Vize Reddi 2. Madde

Fransa vize reddi 2. madde Türkçe çevirisi:Öngörülen seyahat şartları ve amacı kanıtlanmamıştır. Bu maddeden alınan vize reddi olası sebepleri:

Evrakların tamamının sunulmamış olması,

Seyahatin amacının, sunulan evraklar tarafından anlaşılamaması,

Seyahatin amacı ile ilgili çelişkili bilgiler verilmiş olması,

Seyahat amacı ile verilen belge/sözlü ifadelerin uyuşmaması,

Akrabalık bağının kanıtlanamaması,

İş durumunun teyit edilememesi ya da belgelendirilememesi,

Başvurulan tarihlerin izin tarihinize uygun olmaması,

Daha önceki vizenizin Fransa ziyareti için kullanılmaması,

Otel ve uçak bileti rezervasyonlarının süreç içinde iptal olması.

Yukarıda belirtilen sebeplerin pek çoğu genel itibari ile evrak eksikliğinden ya da hatalı evrak grubundan oluşmaktadır. Bu sebeple eksik evrakların toparlanarak tekrar başvuru yapılması gerekir. Bu madde için itiraz hakkı genel itibari ile önerilmez.

Fransa Vize Reddi 3. Madde

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]‘’ Sie haben nicht den Nachweis erbracht, dass Sie über ausreichende Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts für die Dauer des beabsichtigten Aufenthalts oder für die Rückkehr in Ihren Herkunfts- oder Wohnsitzstaat oder für die Durchreise in einen Drittstaat verfügen, in dem Ihre Zulassung gewährleistet ist, oder Sie sind nicht in der Lage, diese Mittel rechtmäßig zu erlangen.’’[/box]

Fransa vize reddi 3. madde Türkçe çevirisi: Seyahat için başvurduğunuz süre için; Geçiminizi sağlayacak, ülkenize ve ya sizi kabul edebilecek başka bir ülkeye gitmek için yeterli maddi olanaklara sahip olduğunuza dair kanıtlayıcı belgeler sağlanamamıştır. Bu maddi imkanlara yasal yoldan ulaşımınız mümkün görünmemektedir. Bu maddeden alınan vize reddi olası sebepleri:

İkamet Yasasının 68. maddesi uyarınca sunulmuş taahütname/davetiyeden, davet eden kişinin kredibilitesinin olmaması,

İkamet Yasasının 68. maddesi uyarınca sunulmuş taahütname/davetiyenin ibraz edilmemiş olması,

Seyahati karşılayacak gerekli maddi olanakların belgelendirilememesi,

Son 3 aya ait banka hareketlerinin yerine, bankadan alınan bir teyit mektubunun iletilmesi,

Son dönemde hesaba yatırılan bir tutarın, 3 aylık banka hareketleri olmadan verilmesi.

Yukarıda belirtilen maddeler (ilk şık hariç) evrak eksikliğinden veya hatalı evrakların iletilmesinden kaynaklandığından, doğru evraklarla tekrar başvuru yapılmasını tavsiye ederiz. Evrakların düzeltilmesi ve hangi ek evrakların eklenmesi gerektiği konusunda danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Fransa Vize Reddi 4. Madde

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]‘’ Sie haben sich im gegenwärtigen Zeitraum von 180 Tagen bereits 90 Tage Gebiet der Mitgliedstaaten auf der Grundlage eines einheitlichen Visums oder eines Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeit aufgehalten.’’[/box]

Fransa vize reddi 4. madde Türkçe çevirisi: 180 günlük zaman diliminde, Schengen bölgesi veya sınırlı bir bölgede, geçerli bir vizeyle 90 gün kalmış bulunmaktasınız.

180 günlük bir zaman diliminde, Schengen bölgesinde bulunan herhangi bir (veya birden fazla) ülkede maksimum 90 gün kalabilirsiniz. Bu durumda alınan vize reddine itiraz etmek ya da yeniden başvurmak mümkün değildir.180 günlük periyottan sonra tekrar başvuru yapmak mümkün olacaktır.

Fransa Vize Reddi 5. Madde

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]‘’Sie wurden im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben von ___.’’[/box]

Fransa vize reddi 5. madde Türkçe çevirisi: Schengen Bilgi Sistemine (SIS) _______________________ (üye devlet adı belirtiniz) tarafından sizinle ilgili giriş yasağı kaydı girilmiştir.

Schengen Bilgi Sisteminde adınıza giriş kaydı yasağı konduğunu belirtir. Bu kayıt kaldığı sürece vize alma şansı yoktur. Bu kaydın kaldırılması için giriş yasağı koyan ülkenin resmi mercilerine başvuru yapmak gerekir.

Schengen Bilgi Sisteminde adınıza giriş kaydı yasağı konduğunu belirtir. Bu kayıt kaldığı sürece vize alma şansı yoktur. Bu kaydın kaldırılması için giriş yasağı koyan ülkenin resmi mercilerine başvuru yapmak gerekir.

Fransa Vize Reddi 6. Madde

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]‘’Ein oder mehrere Mitgliedstaaten sind der Auffassung, dass Sie eine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit gemäß Artikel 2 Nr 21 der Verordnung (EG) Nr 2016/399 (Schengener Grenzkodex) oder die internationalen Beziehungen eines oder mehrerer Mitgliedstaaten darstellen.’’[/box]

Fransa vize reddi 6. madde Türkçe çevirisi: Bir veya birden çok üye devlet, 399/2016 sayılı Yönetmeliğin, 2. Maddesinin 21. Fıkrasında belirtildiği şekilde kamu düzeni, ulusal güvenlik, kamu sağlığı veya bir veya birden çok üye devletin uluslararası ilişkileri bakımından tehlike oluşturduğunuz kanaatindedir. Bu maddeden alınan vize reddi olası sebepleri:

Yabancılar İstihdam Yönetmeliği (BeschV) uyarınca talep etmiş olduğunuz faaliyete Fransa’da izin verilmemesi,

Yanlış veya sahte evraklar sunulması ya da çelişkili ve yanlış beyanda bulunulması,

Büyükelçiliği veya başkonsolosluğu yanıltmaya çalışıldığının anlaşılması,

Yabancılar merkez sicilinde (AZR) kaydınızın olması.

Fransa Vize Reddi 7. Madde

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]‘’Der Nachweis, dass Sie über eine angemessene und gültige Reisekrankenversicherung verfügen, wurde nicht erbracht.’’[/box]

Fransa vize reddi 7. madde Türkçe çevirisi: Geçerli ve uygun bir seyahat sağlık sigortasına sahip olduğunuza dair kanıtlayıcı belgelerin sunulmaması.

Vize reddi sebepleri içerisinde düzeltilmesi en kolay olan maddedir. Sorun seyahat sağlık poliçesinin sunulmamış yada hatalı sunulmuş olmasından kaynaklanır. Eksik veya hatalı evraktan kaynaklandığından itiraz yerine düzgün bir poliçe eklenerek eski evraklar aynen korunarak başvuru yapabilirsiniz. Seyahat sağlık sigortasını danışmanlarımız sizin adınıza düzenleyerek olası sorunu tekrar yaşamanızı önleyecektir.

Fransa Vize Reddi 8. Madde

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]‘’ Die vorgelegten Informationen über den Zweck und die Bedingungen des beabsichtigten Aufenthalts waren nicht glaubhaft.’’[/box]

Fransa vize reddi 8. madde Türkçe çevirisi: Öngörülen seyahatin amacı ve şartlarını gösteren kanıtlayıcı belgeler inandırıcı değildir. Bu maddeden alınan vize reddi olası sebepleri:

Evrakların tamamının sunulmamış olması,

Seyahatin amacının, sunulan evraklar tarafından anlaşılamaması,

Seyahatin amacı ile ilgili çelişkili bilgiler verilmiş olması,

Seyahat amacı ile verilen belge/sözlü ifadelerin uyuşmaması,

Akrabalık bağının kanıtlanamaması,

İş durumunun teyit edilememesi ya da belgelendirilememesi,

Başvurulan tarihlerin izin tarihinize uygun olmaması,

Daha önceki vizenizin Fransa ziyareti için kullanılmaması,

Otel ve uçak bileti rezervasyonlarının süreç içinde iptal olması.

Vize başvurusu yaparken, belirtilen seyahat tarihinin değerlendirme işlemi esnasında geçiş olması, vize başvurusunun geç yapılması.

Fransa vize reddi maddeleri içerisinde en sık rastlanan ret sebeplerinin başında 8. madde gelmektedir. Evraklarla ilgili problemler ya da vize başvurusunun geç yapılmış olması temel sebeplerdir. Tüm evrakların gözden geçirilerek ve yeni bir seyahat tarihi ile tekrar başvurulması mümkündür.

Fransa Vize Reddi 9. Madde

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]‘’ Ihre Absicht, vor Ablauf des Visums aus dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten auszureisen, konnte nicht festgestellt werden.’’[/box]

Evrakların tamamının sunulmamış olması,

Türkiye’de geçimin nasıl sağlandığı ile ilgili kanıtlayıcı belgeler sunulamaması,

Türkiye’de geçiminizin istikrarlı bir yapıda olduğunun kanıtlanamaması,

Türkiye’de ailevi ve ekonomik bağlarınızın ispat edilememesi,

Çok sık rastlanan vize reddi nedenlerinden biri de 9. maddedir. Bu maddeden dolayı alınan vize reddinin oldukça iyi incelenmesi ve eksiklerin doğru tespit edilmesi gerekir. Eğer hiçbir eksik olduğunu düşünmüyor iseniz itiraz yoluna gitmek mümkündür.

Fransa Vize Reddi 10.madde

Kamu Güvenliği Nedeniyle Fransa vizesinin Reddi: Fransa Vizesinde başvuruda bulunan kimsenin kamu düzenini bozacak güvenliği zafiyete sokacak tutumları var ve bu kayıtlarda varsa vize reddi sonucunu verir.

Vize Reddi İtiraz Dilekçesi

Fransa Vize Reddi İtiraz Dilekçesi, Fransa’ya yapmış olduğunuz vize başvurunuzun olumsuz sonuçlanması durumunda konsolosluk nezdine yazılan dilekçeyi ifade etmektedir. Vize alımınızın ret ile sonuçlanması yeni bir başvuru yapmanıza engel olmamakla beraber yapacağınız işlemlerinde eksiksiz ve hatasız olması dikkate alınarak devamıyla işleme koyulmaktadır.

Dilekçe, Fransa Konsolosluğuna ithafen yazılması gereken bir işlemdir. Eğer ki bu dilekçe kapsamında vize reddiniz seyahat bilgilerinizin eksikliğini, hatalı yanlarını ve bilgilerin güncelliğini kapsayacak şekilde gerçekleşirse Konsolosluklar doğrultusunda değerlendirilmeye alınarak incelenecektir.

Bu işlemlerin tekrar incelenmesine ve zamanın belirsizliğe yol açacaktır. Fransa vize reddi itiraz dilekçesi, vize reddi noktasında tekrardan bilgilerin güncelliği, pasaportun süresinin geçerliliği, evrakların tamamının özgün ve orijinal olarak ilgili yerlere sunulmasıyla hazırlanıp tekrar işlemlerin başlamasına olanak sağlayacaktır. Bu dilekçe üzerinden yapılacak olan yeni başvurunun baş muhatabı ilgili seyahat acenteleri veya vize acentelerinden ziyade bilhassa Fransa Konsolosluğudur. Bu başvurulara onay ve yetkisi yalnızca Fransa Konsolosluğuna aittir. İlgili acentelerin bu tip dilekçelere yetki ve onayları söz konusu değildir.

Vize başvurusu reddi için itiraz dilekçesi spesifik bir forma sahip değildir. Seyahat edilecek ülkeye bağlı olarak itiraz dilekçelerinde farklılık olması mümkündür. Vize itiraz dilekçelerinin yazılma dili ve kişisel bilgileri içermesi önem taşımaktadır. Vize başvuru reddi itiraz dilekçesi özellikleri ve dikkat edilecekler şunlardır:

 • Ülke Konsolosluğu’nun orjinal dilinde yazılmalı ve başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır.
 • Elektronik posta, faks veya posta ile Konsolosluğa gönderilmelidir.
 • Başvuru sahibinin e-posta adresi, ismi ve doğum tarihi dilekçede mutlaka yer almalıdır.
 • Ret kararının aksini kanıtlayacak olan durumların belirtilmesi gerekir.

Vize başvuru reddi itiraz dilekçesi, olumsuz kararı düzeltmek adın başvuru sahibi tarafından yazılması gereken resmi bir evraktır. Bu nedenle vize itiraz dilekçeleri, kişinin kendisi tarafından açık ve net biçimde yazılmalıdır. Vize reddi itiraz dilekçesinin verilmesi için ekstra ücret talep edilmemektedir.

Almanya vize reddi yazımızı okumak için tıklayınız

https://www.kocakvize.com/almanya-vize-reddi-itirazi/

Vize Başvurunuz Reddedilmemesi İçin Öneriler

Vize başvuru reddi almamak için tavsiyeler vizeden olumlu yanıt alma olasılığını arttırmaktadır. Vize başvuru sürecinde pek çok noktaya dikkat edilerek işlem yapılması gerekmektedir. Bütün detayların inceleneceği göz önünde bulundurularak başvuru dosyaları hazırlanmalıdır. Vize başvurusunun reddedilmemesi için dikkat edilecek noktalar şunlardır:

 • Ülkelerin vize başvurusunda hangi evrakları istediğinin detaylı olarak kontrol edilmesi gerekir. Sunulan tüm evrakların güncel olması ve doğruyu yansıtması önemlidir.
 • Vize başvurusu yapılırken seyahat edilecek ülkeye dair konaklama ve uçak bileti rezervasyonları sunulmalıdır. Kimi ülke için rezervasyon yaptırmak yeterli olurken bazılarında satın alınmış olması gerekir. Rezervasyon dökümanları başvuru dosyasında mutlaka bulunmalıdır.
 • Finansal durumu kanıtlayıcı evrakların eksiksiz olarak sunulması gerekir. Banka hesabında masrafların karşılanacağını garanti edecek tutarda paranın bulunması önemlidir. Çalışmayan veya öğrenci olan kişilerin ise sponsor belgelerini sunmaları gerekmektedir. Öğrenci olan kişilerden öğrenci belgelerini temin etmeleri istenir.
 • Schengen vizesi, AB ülkelerine giriş yapabilmeyi olanaklı kılan bir vizedir. Fakat ilk giriş yapılacak ülke üzerinden Schengen vizesinin alınmış olması önemlidir. O anki vize için herhangi bir sorun oluşturmasa bile gelecek vize başvurularını olumsuz etkileme ihtimali bulunur.
 • Konsolosluklar için kişinin belirli bir süre düzenli işte çalışıyor olması önemlidir. Yeni işe girdikten sonra hemen vize başvurusunda bulunmak şüphe uyandırıcı bir durum olabilir. Bu nedenle çalışılan iş yerinde minimum 5-6 ay süreli bulunulması tavsiye edilir.

Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar

Vize Reddi İtiraz Dilekçesi Kaç günde Sonuçlanır?

Vize reddi itiraz dilekçesinin sonuçlanma süresi Konsoloslukların yoğunluk dönemlerine bağlı olarak değişebilir. Ortalama sonuçlanması süresi, 1-1,5 aylık zaman diliminde olmaktadır. Vize ret kararı çıkmasından itibaren en geç 1 ay içerisinde başvuru sahibinin itiraz etmesi gerekir. Sürenin aşılması halinde vize reddine itiraz yapılamamaktadır. Konsolosluklar, vize reddi itiraz dilekçelerine cevap vermek için 3 ay süreye sahiptir.

En geç 3 ay içerisinde itiraz dilekçeleri sonuca bağlanmaktadır. Dilekçeyle itiraz başvurusu yapmak birkaç aylık bir zaman dilimine mal olacağından genellikle yeniden başvuru gerçekleştirilir. Seyahat planlamasını yapmış ve erteleyemeyecek kişiler için beklemek sorun oluşturacağından aynı işlem adımlarıyla yeni başvuru yapılmaktadır. Vize reddi alarak yeniden başvuru yapacakların harç ücretlerini tekrar ödemeleri zorunludur.

Vize reddi itiraz dilekçesini nereden temin edebilirim?

Vize reddi itiraz dilekçesini buradan indirebilirsiniz.

https://www.kocakvize.com/wp-content/uploads/2021/10/vize-reddi-ve-inceleme-talep-dilekçesi.pdf

Fransa Vize Reddi ve İtirazi yazımı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bizim ile iletişime geçmek için tıklayınız.

Litvanya Vizesi

Litvanya Çalışma Vizesi ve Çalışma İzni

Merhabalar! Litvanya Çalışma vizesi ve Çalışma izni nedir? Nasıl alınır? Şartları nelerdir? Kaç günde çıkar? Gerekli evraklar nelerdir? Hepsinin cevabını bu sayfamızda bulabilirsiniz

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

TELEFON 0545 571 75 71                   E-mail: [email protected]

[/box]

Litvanya Çalışma İzni ve Çalışma Vizesi

Litvanya da Avrupa Birliği adı verilen oluşumda yer almakta olan ülkelerden biridir. Bu sebeple Avrupa Birliği’ne üye olmayan bir ülkenin vatandaşı iseniz çalışma iznini ve çalışma vizesini almadan burada çalışamazsınız. Sadece İzlanda, Norveç, İsveç ve Lihtenştayn gibi ülke vatandaşları çalışma iznine ihtiyaç duymaksızın Litvanya’da çalışabilir.

Litvanya Çalışma vizesi Nedir?

Litvanya’da resmi bir işyerinde çalışmak ve orada uzun süreli oturum sahibi olmak için oraya gitmeden önce alınan Litvanya vize türüdür. Litvanya çalışma vizesi alabilmek için çalışma izninizin olması gerekmektedir.

Litvanya’da 90 günden uzun kalınması durumunda Litvanya Ulusal Vize’ye (D vize) başvuru yapmak gerekmektedir.

Litvanya çalışma vizesi – çalışma izni ulusal vize (D tipi vize) kapsamındadır. Litvanya’daki bir firmada çalışıp maaş alacak her bir TC vatandaşı Litvanya çalışma izni başvurusunda bulunmak ve çalışma vizesi almak zorundadır.

Litvanya Çalışma izni Nedir?

Litvanya Çalışma İzni; Litvanya’da çalışmak için insanların veya sözleşmeli kendi bünyesinde çalıştırmak için firmaların çalışma bakanlığına müracaat edilerek alınan bir izin belgesidir.

Litvanya çalışma izni-çalışma vizesi ile Litvanya’da 90 günden daha uzun süre çalışma imkanına sahip olabilirsiniz. Bu vizeye sahip olduktan sonra Litvanya oturum hakkınız olur ve bu sayede ailenizi de yanınıza alabilirsiniz.

Litvanya çalışma izni belgesi, Litvanya’ya çalışmak için gidebilmek ve Litvanya çalışma vizesi alabilmek için gerekli en temel evraktır. Bu evrak Litvanya’daki işveren/şirket tarafından Litvanya’dan temin edilir ve size gönderilir.

Litvanya Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Litvanya Çalışma İzni, Litvanya’daki çalışacağınız firma Litvanya Çalışma Bakanlığına gerekli evraklar ile resmi müracaatını yapar. Daha sonra ödenmesi gereken harç veya ödemeleri yaptıktan sonra sonucunda çıkmasını bekler.

Litvanya çalışma izni alabilmek için öncelikle Litvanya’da çalışacağınız bir firma bulmanız gereklidir. Litvanya’da bulunan firma sizi işe almaya karar verirse, genellikle Türkiye’deki adresinize bir niyet mektubu ve iş sözleşmesi gönderir. Siz de bu niyet mektubu ve iş sözleşmesini imzalarsınız ve gerekli diğer evraklar ile birlikte Litvanya’daki firmaya geri yollarsınız (Gerekli evraklar konusunda Litvanya’daki firma sizi bilgilendirecektir).

Daha sonrasında Litvanya’daki firma sizin adınıza çalışma izni talebinde bulunur ve çalışma izni belgesini size posta yoluyla ulaştırılır. Elinize çalışma izni ulaştıktan sonra aşağıdaki evrakları hazırlamaya başlayarak Litvanya çalışma vizesi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Litvanya Çalışma İzin Belgesi Çeşitleri

Litvanya’ya çalışmak amacı ile yapacağınız seyahatlerde çalışma izni almanız gerekir. Alacak olduğunuz bu çalışma izni belgeleri kendi içerisinde 5 farklı gruba ayrılmaktadır. Siz de size uygun olan çalışma izni tipini seçerek diğer istenen belgeleri ayarlayıp Litvanya’ya çıkışınızı gerçekleştirebilirsiniz.

 • A Tipi Litvanya Çalışma İzni

Türkiye ikamet eden vatandaşların Litvanya’ya çalışmak amacı ile gittiklerinde işçi olarak yerleşecekleri Litvanya yerel firmasında çalışabilmek amacı ile alınan bir vize tipidir. Bu vize tipi o ülkenin vatandaşı olmadığınız halde yine de o ülkedeki bir işyerinde çalışmanızı sağlayacaktır.

 • B Tipi Litvanya Çalışma İzni

B tipi çalışma izni almak isteyen kişiler ise Litvanya’ya gittiklerinde burada yer alan firmanın yönetim kadrosunda bulunabilmek için almaları gerekir. Litvanya vatandaşı olmadığı halde Litvanya’daki bir şirketin kadrosunda yönetim aşamasında bulunmasını sağlayan bir vizedir.

 • C Tipi Litvanya Çalışma İzni

C tipi Litvanya çalışma izni ise çok fazla tercih edilmeyen fakat böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız almanız gereken çalışma iznidir. Litvanya’ya gittiğinizde çalışmak istediğiniz kurum Litvanya’daki şubesi dışında farklı bir bölgede bulunuyorsa siz Litvanya’da o şirketin açmış olduğu pozisyonda çalışabilmek için C tipi Litvanya çalışma iznine sahip olmanız gerekir.

 • D Tipi Litvanya Çalışma İzni

Bu çalışma izni türü genellikle geçici süreli çalışanlar için oluşturulmuştur. İşçi transferi dediğimiz bir bölgeden farklı bir bölgeye alınıp bir süreliğine çalışma imkanı sağlanan ve sonra tekrar yapılan sözleşmenin bitiminde görevden ayrılacak olan kişilerin alması gereken çalışma iznine denir.

 • E Tipi Litvanya Çalışma İzni

Litvanya içerisinde bulunan bir firmada çalışmak isteyen yabancı bir işçinin firmanın ana bölgesi Litvanya dışında farklı bir yer olduğu halde gidip çalışılacak olan yer, Litvanya içinde bir firma ise ve bu firma bu işçiyi uzun süreli olarak çalıştırmak istiyorsa kişi E tipi Litvanya çalışma iznine sahip olmalıdır.

Litvanya Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?

Litvanya Vizesi

Litvanya çalışma vizesi alabilmek için ilk önce çalışma izninin orijinali elinize ulaşması gerekmektedir. Daha sonra vize başvuru randevusu alınır. Çalışma vizesi alabilmek için gerekli evraklar hazırlanır. Randevu günü Vfs Global veya elçilik üzerinden vize müracaatı yapılır.

Litvanya çalışma vizesi alabilmeniz için en önemli şart Litvanya’daki firma tarafından kabul edilmiş olmanız ve Litvanya çalışma izni belgesinin orijinalinin elinize ulaşmış olması gereklidir.

Litvanya çalışma izin belgesi elinize ulaştıktan sonra gerekli diğer evraklar ile birlikte Litvanya vize başvuru merkezine giderek Litvanya çalışma vizesi başvurusunda bulunmanız gerekir. Bunun sonucunda Litvanya konsolosluğu sizi vize almaya uygun görürse Litvanya çalışma vizesi sahibi olabilirsiniz.

Almış olduğunuz bu vize süresini Litvanya’ya gittikten sonra uzatma hakkınız da vardır ve Litvanya’ya gittikten sonra size oturum kartı da verilecektir.

Litvanya Çalışma Vizesi Randevusu Nereden Alınır?

Litvanya Çalışma vizesi randevusu VFS Global Vize Başvuru Merkezi üzerinde randevu alınır. Eğer istenilirse firmamız sizlerin randevusunu alıp vize takibi yapabilmektedir.

Litvanya Vizesi Randevu Alma

Litvanya vizesi randevu alma işlemleri aşağıdaki linke tıklayarak alabilirsiniz.

https://online.vfsglobal.com/Global-Appointment/

https://visa.vfsglobal.com/tur/tr/ltu/

Litvanya Vize Başvuru Takip

Litvanya vize başvurularını buradan takip etmek için tıklayınız

https://visa.vfsglobal.com/tur/tr/ltu/

https://visa.vfsglobal.com/tur/tr/ltu/

Litvanya Çalışma Vize Başvurusu Nereye Yapılır?

polonya-calisma-vizesi-basvurusu-nereden-yapılır

Litvanya Çalışma vize başvurusu VFS Global Vize Başvuru Merkezi üzerinden randevu alınarak başvuru yapılmaktadır. . Eğer istenilirse firmamız sizlerin randevusunu alıp vize başvurusu ve vize takibi yapabilmektedir.

Vize başvurusu yapacakların dikkatine; Bölge ayrımı yapılmaktadır. Hangi ilde yaşıyor veya ikametgah adresiniz nerede ise oradan vize başvurusu yapmalısınız.

Litvanya Ankara Büyükelçiliği yetki alanı içerisindeki iller; Adana, Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Bartın, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Hatay, İçel (Mersin), Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak.

Litvanya İstanbul Başkonsolosluğu yetki alanı içerisindeki iller; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Iğdır, İzmit (Kocaeli), Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Mardin, Muş, Osmaniye, Rize, Sakarya (Adapazarı), Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Van illeri bulunacaktır.

Litvanya İstanbul Başkonsolosluğunun yetki bölgesi kırmızı alanları kapsamaktadır. Bu şehirlerde ikamet eden kişiler, Harbiye, Altunizade, İzmir, Gaziantep ve Trabzon’da bulunan VFS Global vize başvuru merkezi üzerinden Litvanya çalışma vizesi – çalışma izni başvurusu gerçekleştirebilir.

Litvanya Çalışma Vizesi Kimler Başvuru Yapabilir?

Litvanya’da anlaşma sağlamış yahut bağlantısı olan konsolosluğun belirlemiş olduğu şartlara sahip ve daha önce Litvanya’da, Türkiye’de veya herhangi dış ülkede suç unsurunda bulunmamış nitelikli umuma mahsus (Bordo) pasaporta sahip Litvanya göç yasasına uyum sağlayan herkes başvuru yapabilir.

Litvanya Çalışma Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Litvanya Vize İstiyor Mu?

ULUSAL VİZE D ÇALIŞMA

Gerekli Belgeler Listesi

 1. Okunaklı ve dikkatlice doldurulmuş, tarih yazılmış ve imzalanmış ulusal vize formu.
 2. Kriterlere uygun pasaport.
 3. Daha önce alınmış pasaportlar ve emniyetten alınacak pasaport protokolü.
 4. Kriterlere uygun 2 adet biyometrik fotoğraf.
 5. a) En az bir ay kalış süresini kapsayan, minimum €30.000 teminatlı sağlık sigortası; YA DA
 6. b) Kişinin Litvanya Sosyal Sigortalar Kurumu’na (ZUS) kayıtlı ve sigortalı olduğunu kanıtlayıcı belge.
 7. Litvanya’dan Çalışma İzni.
 8. Litvanya’da bulunan firmadan kişinin işe alınma niyetini belirten, antetli kağıda yazılmış imzalı ve kaşeli şirket yazısı. Yazıda imzası bulunan kişinin adı, soyadı ve unvanının bulunması gereklidir.
 9. Meslek diploması veya mesleki eğitim ve vasıflarını gösteren belge ve sertifikalar.
 10. Barkotlu veya ıslak imzalı ve kaşeli SGK hizmet dökümü ve son iş yerine ait SGK işe giriş bildirgesi.
 11. Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 12. Adli Sicil Kaydı.
 13. Askerlik Durum Belgesi.
 14. Türk vatandaşı olmayanlar: Türkiye’den planlanan çıkış tarihine kadar geçerli İkamet Tezkeresi.
 15. Son 3 yılda verilen Litvanya ve diğer Schengen ülkelerine ait vize fotokopileri.
 16. Vize başvuru ücreti (vize reddedilse dahi iade edilmez).

Litvanya Çalışma İzni İçin Litvanya’daki İşverenin Başvuruda Sunması Gereken Evraklar Nelerdir?

 1. Personelin kimlik, pozisyon mesleki eğitim gibi bilgilerini detaylı şekilde içeren başvuru formu
 2. Personelin pasaport fotokopisi
 3. Personel ile imzalanan iş sözleşmesi
 4. İşten çıkarılma durumunda, çalışanın kendi ülkesine dönüş masraflarının işveren tarafından karşılanacağına dair bildirim.

DİKKAT: İstenilen belgeler güncel olmalıdır (3 aydan daha yeni). Belgelerin aslı ve bir adet fotokopisi sunulmalıdır. Konsolos tarafından ek belgeler istenebilir. Vize başvuru yolları:

 • E-konsulat www.e-konsulat.gov.pl sisteminden randevu aldıktan direkt olarak Başkonsolosluk;
 • VFS Global Başvuru Merkezleri (tel: 0212 373 58 01 veya www.vfsglobal.com/latvia/turkey internet sitesi). Yukarıda belirtilen belgelerden bir veya daha fazlasını ibraz etmemem durumunda vize talebimin reddedilebileceğinin bilincindeyim.

Litvanya Çalışma Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Vize verilmek üzere uygun bulunan başvurular, vize başvurusu yapıldığı günden itibaren 15 iş günü içinde sonuçlanır. Başvurunun ayrıntılı bir inceleme gerektirdiği bazı durumlarda bu süre, en fazla 30 takvim gününe kadar uzatılabilir. Çok nadir olarak görünen, bazı özel durumlarda bir takım ek belgelerin sunulması gerektiğinde, bu süre 60 takvim gününe kadar uzayabilir.

Litvanya Çalışma İzni Kaç Günde Çıkar?

Litvanya çalışma izni resmi müracaat edildikten sonra 45-60 iş günü içinde sonuçlanmaktadır.

Litvanya Çalışma Vizesi Ücreti Ne Kadar?

Litvanya çalışma vizesi – çalışma izni ücretleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Diğer Litvanya vize kategorileri hakkında detaylı bilgi için https://www.gezgelturizm.com/Litvanya-vizesi/

Zorunlu Seyahat Sağlık Sigortası Ücretleri

Aşağıdaki sigorta ücretleri konsolosluk vize başvuru isteklerine uygun olarak ve Covid-19 teminatı içeren sigorta poliçeleri içindir. 80 yaş üzeri sigorta primleri için bizimle iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

GÜN SAYISI     ÜCRETLENDİRME (0-80 YAŞ)

1 – 16 Gün12,00 €
1 Ay15,00 €
3 Ay20,00 €
6 Ay25,00 €
1 Yıl35,00 €

Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar

Litvanya Vizesi Başvuru Şartları

Litvanya vatandaşı Litvanyada çalışabilir mi?

Hayır, kişilerin tekrardan vize alması gerekmektedir.

Litvanya’da kimler çalışabilir?

 • Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerden birinin vatandaşı konumunda iseniz
 • Litvanya’da bulunan bir mülteci konumunda iseniz
 • Avrupa Birliği’nde olmamasına karşın Norveç, İsveç, İzlanda ya da Lihtenştayn vatandaşı iseniz
 • Litvanya sınırları içerisinde herhangi bir özel nedenle koruma altında iseniz
 • Litvanya ülke sınırları içerisinde kalıcı oturum iznine sahipseniz
 • Litvanya’da kalıcı oturma izni adına bekleme durumunda iseniz
 • Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden birinde kalıcı bir şekilde oturma iznine hak kazandıysanız
 • Eğitim amacıyla gittiğiniz Litvanya’da geçici oturma izniniz varsa
 • Litvanya vatandaşı olan birisi ile evlendiyseniz ya da evlenip boşandıysanız
 • Litvanya’da herhangi bir eğitim kurumunda lisans, doktora veya master eğitimi almış ve mezun olmuş iseniz
 • Litvanya’daki herhangi bir kurumda bilimsel çalışma ve araştırmalar yapmak amacıyla geçici oturum iznine sahip iseniz, çalışma izni almanıza gerek yoktur.

EK BİLGİ: Litvanya’da bulunan herhangi bir kurum ya da firmada staj amacıyla çalışıp ancak hiçbir ücret almıyor iseniz çalışma izni almanıza lüzum yoktur. Bu durumda sadece, 90 günlük Schengen Belgesi’ni almanız yeterli olacaktır.

Litvanya Çalışma İzni Şartları Nelerdir?

Mesleki yeterlilik belgesine sahip biri olmanız yeterlidir. Hangi ülke vatandaşı olursanız olunuz Litvanya’da çalışabilirsiniz

Litvanya Çalışma Vizesi İle Başka Avrupa Ülkelerine Geçebilir miyim?

Litvanya çalışma vizesi olan biri turistik gezi yapma şartı ile diğer avrupa ülkelerine gidebilir. Tabiiki bu vize ile başka avrupa ülkelerinde çalışamaz. Sadece turistik amaçlı gidebilir

Litvanya, Litvanya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Litvanya, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Litvanya, İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Litvanya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

Çok girişli Litvanya vizeniz varsa yukarıdaki ülkelere ek olarak aşağıdaki ülkeleri de ziyaret edebilirsiniz.

Bulgaristan, Hırvatistan, Monaco, Romanya, San Marino, Vatikan.

Litvanya çalışma vizesi ile hangi ülkelere gidilir?

Çalışma vizesi ile Schengen Ülkelerinin (avrupa ülkleri) hepsine vize almadan gidebilir. Tabii ki bu vize ile başka avrupa ülkelerinde çalışamaz. Sadece turistik amaçlı gidebilir

Litvanya, Litvanya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Litvanya, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Litvanya, İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Litvanya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

Çok girişli Litvanya vizeniz varsa yukarıdaki ülkelere ek olarak aşağıdaki ülkeleri de ziyaret edebilirsiniz.

Bulgaristan, Hırvatistan, Monaco, Romanya, San Marino, Vatikan.

Litvanya Çalışma Vizesi Red Sebebi

vize reddi

Bazı durumlarda vize alım süreçlerinde bizlerin ufak olarak görebileceği noktalardan dolayı vize başvurusu red cevabını görebilir. Litvanya Konsolosluğuna başvuru yaptığınızda sizden istenen evrakları eksiksiz bir şekilde götürdüğünüze emin olmanıza rağmen bazen başvuru sonucunuz olumlu değerlendirilmez. Bunun belirli sebepleri bulunur.

 • Öncelikle tüm başvuru sürecinde bilgilerin birbiriyle çakışmaması gerekmektedir.
 • Hem doğru hem de güvenilir biri olduğunuzu yaptığınız başvuru evrakından tespit etmektedirler.
 • Güncel olarak sunulması gereken olan belgelerin güncelliğinin bulunmuyor oluşu
 • Orjinal halleri istenen belgelerin sadece fotokopileri belgeler arasına yerleştirilmişse eğer yine ret cevabı alabilirsiniz.
 • Tüm bu süreçte otel rezervasyonu uçak bileti rezervasyonu gibi seyahat aşamalarıyla beraber Litvanya’ya gittiğinizde kalacağınız yerleşkeye dair bilgilerin birbiriyle çakışması, tarihlerinin birbiriyle orantılı olmaması ve verilen bilgilerde sahtecilik ya da eksiklik görülmesi dahilinde red cevabı alınabilir.
 • Ekonomik durumunuza dair istenen ve kesinlik ifade edici bazı noktalarında konsolosluğu tam tatmin edemiyor oluşunuz da bu noktada vize alımınızı red sürecine götürebilir.
 • Tüm vize alım süreçlerinde olduğu gibi Litvanya çalışma vizesi alım süreçlerinde red cevabı aldığınızda tekrar yeniden bir başvuru yapmanız gerekir.
 • Başvuru yaptığınızda yeniden yeni bir ücret ödemeniz gerekmektedir. Bu yüzden Litvanya çalışma vizesi başvurularını daha deneyimli ve alanında uzman bir ekip eşliğinde gerçekleştirmeniz sizin için çalışma vizesi alım sürecini daha kolay hale getirecektir.

Litvanya Vize Reddi Sonrası Yeni Başvuru Yapabilir Miyim?

Litvanya vize reddi aldıktan sonra itirazda bulunmadıysanız yeni bir vize başvurusu yapabilirsiniz. (Yukarıda belirttiğim gibi itiraz süresince vize başvurusunda bulunamazsınız. İtiraz sonuçlandıktan sonra yeniden başvuru yapabilirsiniz.) Bu yapacağınız vize başvurusu yine Litvanya üzerinden olmalıdır.

Litvanya vize reddi sonrasında başka ülke üzerinden Schengen vizesi almak için başvuru yaparsanız sonuç yüksek ihtimalle ret olur. Bunun sebebi ise, Schengen ülkelerinin bir kuralı olan vize reddi durumunun ret kararı veren ülke üzerinden kaldırılması gerektiğindendir. (Ret kararı üzerinden 1 seneden fazla zaman geçtiyse başka ülke üzerinden başvuru yapılması büyük sakınca doğurmaz).

Yeni yapacağınız başvuruda almış olduğunuz ret mektubundaki eksiklikleri tamamlamalı ve dilekçenizde açıklama yapmanızı tavsiye ederiz. Yeni yapılan Litvanya vize başvurusu için de tüm evrakları tekrar hazırlamalı ve aynı işlemleri tekrar yapmalısınız. Bununla birlikte aynı vize ücretlerini de ödemeniz gerekmektedir.

Litvanya Büyükelçiliği ve Konsolosluğu İletişim Bilgileri

ankara konsolosluk

Litvanya Ankara Büyükelçiliği

Adres: Mahatma Gandi cad. No:38, 06700 G.O.P., Ankara, TURKEY

Web Sitesi: http://tr.mfa.lt

Telefon: +90 312 447 07 66

Fax: +90 312 447 06 63

E-Posta: [email protected]

Büyükelçilik çalışma saatleri:

Pazartesi- Salı-Çarşamba-Perşembe 8.30-12.00 ve 13.00-17.30

Cuma 8.30-12.00 ve 13.00-16.15

Konsolosluk Bölümü Kabul Saatleri: Sadece randevulu başvuruları kabul edilmektedir.

Randevuları, Adres: Mahatma Gandi cad. No:38, 06700 G.O.P., Ankara, TURKEY

Web Sitesi: http://tr.mfa.lt

Telefon: +90 312 447 07 66

Fax: +90 312 447 06 63

E-Posta: [email protected]

Büyükelçilik çalışma saatleri:

Pazartesi- Salı-Çarşamba-Perşembe 8.30-12.00 ve 13.00-17.30

Cuma 8.30-12.00 ve 13.00-16.15

Konsolosluk Bölümü Kabul Saatleri: Sadece ranedevulu başvuruları kabul edilmektedir. Randevuları, https://konsreg.urm.lt/en/visit/register/tr1 adresteki internet sayfasından alınmalı.

Pasaport teslimat saatleri:

Pazartesi- Salı-Çarşamba-Perşembe 16.00-17.00

Cuma 15.00-15.45

adresteki internet sayfasından alınmalı.

Pasaport teslimat saatleri:

Pazartesi- Salı-Çarşamba-Perşembe 16.00-17.00

Cuma 15.00-15.45

Litvanya Çalışma vizesi ve Çalışma izni nedir? sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Almanya Çalışma vizesi ve Çalışma izni

Merhabalar! Almanya Çalışma vizesi ve Çalışma izni nedir? Nasıl alınır? Şartları nelerdir? Kaç günde çıkar? Gerekli evraklar nelerdir? Hepsinin cevabını bu sayfamızda bulabilirsiniz

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]TELEFON 0545 571 75 71                   E-mail: [email protected][/box]

Almanya Çalışma İzni ve Çalışma Vizesi

Almanya da Avrupa Birliği adı verilen oluşumda yer almakta olan ülkelerden biridir. Bu sebeple Avrupa Birliği’ne üye olmayan bir ülkenin vatandaşı iseniz çalışma iznini ve çalışma vizesini almadan burada çalışamazsınız. Sadece İzlanda, Norveç, İsveç ve Lihtenştayn gibi ülke vatandaşları çalışma iznine ihtiyaç duymaksızın Almanya’da çalışabilir.

Almanya Çalışma vizesi Nedir?

Almanya’da resmi bir işyerinde çalışmak ve orada uzun süreli oturum sahibi olmak için oraya gitmeden önce alınan Almanya vize türüdür. Almanya çalışma vizesi alabilmek için çalışma izninizin olması gerekmektedir.

Almanya’da 90 günden uzun kalınması durumunda Almanya Ulusal Vize’ye (D vize) başvuru yapmak gerekmektedir.

Almanya çalışma vizesi – çalışma izni ulusal vize (D tipi vize) kapsamındadır. Almanya’daki bir firmada çalışıp maaş alacak her bir TC vatandaşı Almanya çalışma izni başvurusunda bulunmak ve çalışma vizesi almak zorundadır.

Almanya Çalışma izni Nedir?

Almanya Çalışma İzni; Almanya’da çalışmak için insanların veya sözleşmeli kendi bünyesinde çalıştırmak için firmaların çalışma bakanlığına müracaat edilerek alınan bir izin belgesidir.

Almanya çalışma izni-çalışma vizesi ile Almanya’da 90 günden daha uzun süre çalışma imkanına sahip olabilirsiniz. Bu vizeye sahip olduktan sonra Almanya oturum hakkınız olur ve bu sayede ailenizi de yanınıza alabilirsiniz.

Almanya çalışma izni belgesi, Almanya’ya çalışmak için gidebilmek ve Almanya çalışma vizesi alabilmek için gerekli en temel evraktır. Bu evrak Almanya’daki işveren/şirket tarafından Almanya’dan temin edilir ve size gönderilir.

Almanya Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Almanya Çalışma İzni, Almanya’daki çalışacağınız firma Almanya Çalışma Bakanlığına gerekli evraklar ile resmi müracaatını yapar. Daha sonra ödenmesi gereken harç veya ödemeleri yaptıktan sonra sonucunda çıkmasını bekler.

Almanya çalışma izni alabilmek için öncelikle Almanya’da çalışacağınız bir firma bulmanız gereklidir. Almanya’da bulunan firma sizi işe almaya karar verirse, genellikle Türkiye’deki adresinize bir niyet mektubu ve iş sözleşmesi gönderir. Siz de bu niyet mektubu ve iş sözleşmesini imzalarsınız ve gerekli diğer evraklar ile birlikte Almanya’daki firmaya geri yollarsınız (Gerekli evraklar konusunda Almanya’daki firma sizi bilgilendirecektir).

Daha sonrasında Almanya’daki firma sizin adınıza çalışma izni talebinde bulunur ve çalışma izni belgesini size posta yoluyla ulaştırılır. Elinize çalışma izni ulaştıktan sonra aşağıdaki evrakları hazırlamaya başlayarak Almanya çalışma vizesi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Almanya Çalışma İzin Belgesi Çeşitleri

Almanya’ya çalışmak amacı ile yapacağınız seyahatlerde çalışma izni almanız gerekir. Alacak olduğunuz bu çalışma izni belgeleri kendi içerisinde 5 farklı gruba ayrılmaktadır. Siz de size uygun olan çalışma izni tipini seçerek diğer istenen belgeleri ayarlayıp Almanya’ya çıkışınızı gerçekleştirebilirsiniz.

 • A Tipi Almanya Çalışma İzni

Türkiye ikamet eden vatandaşların Almanya’ya çalışmak amacı ile gittiklerinde işçi olarak yerleşecekleri Almanya yerel firmasında çalışabilmek amacı ile alınan bir vize tipidir. Bu vize tipi o ülkenin vatandaşı olmadığınız halde yine de o ülkedeki bir işyerinde çalışmanızı sağlayacaktır.

 • B Tipi Almanya Çalışma İzni

B tipi çalışma izni almak isteyen kişiler ise Almanya’ya gittiklerinde burada yer alan firmanın yönetim kadrosunda bulunabilmek için almaları gerekir. Almanya vatandaşı olmadığı halde Almanya’daki bir şirketin kadrosunda yönetim aşamasında bulunmasını sağlayan bir vizedir.

 • C Tipi Almanya Çalışma İzni

C tipi Almanya çalışma izni ise çok fazla tercih edilmeyen fakat böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız almanız gereken çalışma iznidir. Almanya’ya gittiğinizde çalışmak istediğiniz kurum Almanya’daki şubesi dışında farklı bir bölgede bulunuyorsa siz Almanya’da o şirketin açmış olduğu pozisyonda çalışabilmek için C tipi Almanya çalışma iznine sahip olmanız gerekir.

 • D Tipi Almanya Çalışma İzni

Bu çalışma izni türü genellikle geçici süreli çalışanlar için oluşturulmuştur. İşçi transferi dediğimiz bir bölgeden farklı bir bölgeye alınıp bir süreliğine çalışma imkanı sağlanan ve sonra tekrar yapılan sözleşmenin bitiminde görevden ayrılacak olan kişilerin alması gereken çalışma iznine denir.

 • E Tipi Almanya Çalışma İzni

Almanya içerisinde bulunan bir firmada çalışmak isteyen yabancı bir işçinin firmanın ana bölgesi Almanya dışında farklı bir yer olduğu halde gidip çalışılacak olan yer, Almanya içinde bir firma ise ve bu firma bu işçiyi uzun süreli olarak çalıştırmak istiyorsa kişi E tipi Almanya çalışma iznine sahip olmalıdır.

Almanya Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?

Almanya Schengen Vizesi Almak

Almanya çalışma vizesi alabilmek için ilk önce çalışma izninin orijinali elinize ulaşması gerekmektedir. Daha sonra vize başvuru randevusu alınır. Çalışma vizesi alabilmek için gerekli evraklar hazırlanır. Randevu günü İdata veya elçilik üzerinden vize müracaatı yapılır.

Almanya çalışma vizesi alabilmeniz için en önemli şart Almanya’daki firma tarafından kabul edilmiş olmanız ve Almanya çalışma izni belgesinin orijinalinin elinize ulaşmış olması gereklidir.

Almanya çalışma izin belgesi elinize ulaştıktan sonra gerekli diğer evraklar ile birlikte Almanya vize başvuru merkezine giderek Almanya çalışma vizesi başvurusunda bulunmanız gerekir. Bunun sonucunda Almanya konsolosluğu sizi vize almaya uygun görürse Almanya çalışma vizesi sahibi olabilirsiniz.

Almış olduğunuz bu vize süresini Almanya’ya gittikten sonra uzatma hakkınız da vardır ve Almanya’ya gittikten sonra size oturum kartı da verilecektir.

Almanya Çalışma Vizesi Randevusu Nereden Alınır?

Almanya Çalışma vizesi randevusu İdata Vize Başvuru Merkezi üzerinde randevu alınır. Eğer istenilirse firmamız sizlerin randevusunu alıp vize takibi yapabilmektedir.

Almanya Vizesi Randevu Alma

Almanya vizesi randevu alma işlemleri aşağıdaki linke tıklayarak alabilirsiniz.

https://idata.com.tr/de/tr/p/randevu-islemleri-de

Almanya Vize Başvuru Takip

Almanya vize başvurularını buradan takip etmek için tıklayınız

https://idata.com.tr/de/tr

Almanya Çalışma Vize Başvurusu Nereye Yapılır?

Almanya Schengen Vizesi Almak

Almanya Çalışma vize başvurusu İdata Vize Başvuru Merkezi üzerinden randevu alınarak başvuru yapılmaktadır. . Eğer istenilirse firmamız sizlerin randevusunu alıp vize başvurusu ve vize takibi yapabilmektedir.

Vize başvurusu yapacakların dikkatine; Bölge ayrımı yapılmaktadır. Hangi ilde yaşıyor veya ikametgah adresiniz nerede ise ordan vize başvurusu yapmalısınız.

Almanya Ankara Büyükelçiliği yetki alanı içerisindeki iller; Adana, Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Bartın, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Hatay, İçel (Mersin), Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak.

Almanya İstanbul Başkonsolosluğu yetki alanı içerisindeki iller; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Iğdır, İzmit (Kocaeli), Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Mardin, Muş, Osmaniye, Rize, Sakarya (Adapazarı), Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Van illeri bulunacaktır.

Almanya İstanbul Başkonsolosluğunun yetki bölgesi kırmızı alanları kapsamaktadır. Bu şehirlerde ikamet eden kişiler, Harbiye, Altunizade, İzmir, Gaziantep ve Trabzon’da bulunan VFS Global vize başvuru merkezi üzerinden Almanya çalışma vizesi – çalışma izni başvurusu gerçekleştirebilir.

Almanya Çalışma Vizesi Kimler Başvuru Yapabilir?

Almanya’da anlaşma sağlamış yahut bağlantısı olan konsolosluğun belirlemiş olduğu şartlara sahip ve daha önce Almanya’da, Türkiye’de veya herhangi dış ülkede suç unsurunda bulunmamış nitelikli umuma mahsus (Bordo) pasaporta sahip Almanya göç yasasına uyum sağlayan herkes başvuru yapabilir.

Almanya Çalışma Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

ULUSAL VİZE D ÇALIŞMA

Gerekli Belgeler Listesi

 1. Okunaklı ve dikkatlice doldurulmuş, tarih yazılmış ve imzalanmış ulusal vize formu.
 2. Kriterlere uygun pasaport.
 3. Daha önce alınmış pasaportlar ve emniyetten alınacak pasaport protokolü.
 4. Kriterlere uygun 2 adet biyometrik fotoğraf.
 5. a) En az bir ay kalış süresini kapsayan, minimum €30.000 teminatlı sağlık sigortası; YA DA
 6. b) Kişinin Almanya Sosyal Sigortalar Kurumu’na (ZUS) kayıtlı ve sigortalı olduğunu kanıtlayıcı belge.
 7. Almanya’dan Çalışma İzni.
 8. Almanya’da bulunan firmadan kişinin işe alınma niyetini belirten, antetli kağıda yazılmış imzalı ve kaşeli şirket yazısı. Yazıda imzası bulunan kişinin adı, soyadı ve unvanının bulunması gereklidir.
 9. Meslek diploması veya mesleki eğitim ve vasıflarını gösteren belge ve sertifikalar.
 10. Barkotlu veya ıslak imzalı ve kaşeli SGK hizmet dökümü ve son iş yerine ait SGK işe giriş bildirgesi.
 11. Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 12. Adli Sicil Kaydı.
 13. Askerlik Durum Belgesi.
 14. Türk vatandaşı olmayanlar: Türkiye’den planlanan çıkış tarihine kadar geçerli İkamet Tezkeresi.
 15. Son 3 yılda verilen Almanya ve diğer Schengen ülkelerine ait vize fotokopileri.
 16. Vize başvuru ücreti (vize reddedilse dahi iade edilmez).

Almanya Çalışma İzni İçin Almanya’daki İşverenin Başvuruda Sunması Gereken Evraklar Nelerdir?

 1. Personelin kimlik, pozisyon mesleki eğitim gibi bilgilerini detaylı şekilde içeren başvuru formu
 2. Personelin pasaport fotokopisi
 3. Personel ile imzalanan iş sözleşmesi
 4. İşten çıkarılma durumunda, çalışanın kendi ülkesine dönüş masraflarının işveren tarafından karşılanacağına dair bildirim.

DİKKAT: İstenilen belgeler güncel olmalıdır (3 aydan daha yeni). Belgelerin aslı ve bir adet fotokopisi sunulmalıdır. Konsolos tarafından ek belgeler istenebilir. Vize başvuru yolları:

 • E-konsulat www.e-konsulat.gov.pl sisteminden randevu aldıktan direkt olarak Başkonsolosluk;
 • VFS Global Başvuru Merkezleri (tel: 0212 373 58 01 veya www.vfsglobal.com/poland/turkey internet sitesi). Yukarıda belirtilen belgelerden bir veya daha fazlasını ibraz etmemem durumunda vize talebimin reddedilebileceğinin bilincindeyim.

Almanya Çalışma Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Vize verilmek üzere uygun bulunan başvurular, vize başvurusu yapıldığı günden itibaren 15 iş günü içinde sonuçlanır. Başvurunun ayrıntılı bir inceleme gerektirdiği bazı durumlarda bu süre, en fazla 30 takvim gününe kadar uzatılabilir. Çok nadir olarak görünen, bazı özel durumlarda bir takım ek belgelerin sunulması gerektiğinde, bu süre 60 takvim gününe kadar uzayabilir.

Almanya Çalışma İzni Kaç Günde Çıkar?

Almanya çalışma izni resmi müracaat edildikten sonra 45-60 iş günü içinde sonuçlanmaktadır.

Almanya Çalışma Vizesi Ücreti Ne Kadar?

Almanya çalışma vizesi – çalışma izni ücretleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Diğer Almanya vize kategorileri hakkında detaylı bilgi için

Zorunlu Seyahat Sağlık Sigortası Ücretleri

Aşağıdaki sigorta ücretleri konsolosluk vize başvuru isteklerine uygun olarak ve Covid-19 teminatı içeren sigorta poliçeleri içindir. 80 yaş üzeri sigorta primleri için bizimle iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

GÜN SAYISI     ÜCRETLENDİRME (0-80 YAŞ)

1 – 16 Gün12,00 €
1 Ay15,00 €
3 Ay20,00 €
6 Ay25,00 €
1 Yıl35,00 €

Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar

Almanya Schengen Vizesi Almak

Almanya vatandaşı Almanya’da çalışabilir mi?

Hayır, kişilerin tekrardan vize alması gerekmektedir.

Almanya’da kimler çalışabilir?

 • Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerden birinin vatandaşı konumunda iseniz
 • Almanya’da bulunan bir mülteci konumunda iseniz
 • Avrupa Birliği’nde olmamasına karşın Norveç, İsveç, İzlanda ya da Lihtenştayn vatandaşı iseniz
 • Almanya sınırları içerisinde herhangi bir özel nedenle koruma altında iseniz
 • Almanya ülke sınırları içerisinde kalıcı oturum iznine sahipseniz
 • Almanya’da kalıcı oturma izni adına bekleme durumunda iseniz
 • Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden birinde kalıcı bir şekilde oturma iznine hak kazandıysanız
 • Eğitim amacıyla gittiğiniz Almanya’da geçici oturma izniniz varsa
 • Almanya vatandaşı olan birisi ile evlendiyseniz ya da evlenip boşandıysanız
 • Almanya’da herhangi bir eğitim kurumunda lisans, doktora veya master eğitimi almış ve mezun olmuş iseniz
 • Almanya’daki herhangi bir kurumda bilimsel çalışma ve araştırmalar yapmak amacıyla geçici oturum iznine sahip iseniz, çalışma izni almanıza gerek yoktur.

EK BİLGİ: Almanya’da bulunan herhangi bir kurum ya da firmada staj amacıyla çalışıp ancak hiçbir ücret almıyor iseniz çalışma izni almanıza lüzum yoktur. Bu durumda sadece, 90 günlük Schengen Belgesi’ni almanız yeterli olacaktır.

Almanya Çalışma İzni Şartları Nelerdir?

Mesleki yeterlilik belgesine sahip biri olmanız yeterlidir. Hangi ülke vatandaşı olursanız olunuz Almanya’da çalışabilirsiniz

Almanya Çalışma Vizesi İle Başka Avrupa Ülkelerine Geçebilir miyim?

Almanya çalışma vizesi olan biri turistik gezi yapma şartı ile diğer avrupa ülkelerine gidebilir. Tabiiki bu vize ile başka avrupa ülkelerinde çalışamaz. Sadece turistik amaçlı gidebilir

Almanya, Almanya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Almanya, İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Almanya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

Çok girişli Almanya vizeniz varsa yukarıdaki ülkelere ek olarak aşağıdaki ülkeleri de ziyaret edebilirsiniz.

Bulgaristan, Hırvatistan, Monaco, Romanya, San Marino, Vatikan.

Almanya çalışma vizesi ile hangi ülkelere gidilir?

Çalışma vizesi ile Schengen Ülkelerinin (avrupa ülkleri) hepsine vize almadan gidebilir. Tabiiki bu vize ile başka avrupa ülkelerinde çalışamaz. Sadece turistik amaçlı gidebilir

Almanya, Almanya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Almanya, İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Almanya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

Çok girişli Almanya vizeniz varsa yukarıdaki ülkelere ek olarak aşağıdaki ülkeleri de ziyaret edebilirsiniz.

Bulgaristan, Hırvatistan, Monaco, Romanya, San Marino, Vatikan.

Almanya Çalışma Vizesi Red Sebebi

Bazı durumlarda vize alım süreçlerinde bizlerin ufak olarak görebileceği noktalardan dolayı vize başvurusu red cevabını görebilir. Almanya Konsolosluğuna başvuru yaptığınızda sizden istenen evrakları eksiksiz bir şekilde götürdüğünüze emin olmanıza rağmen bazen başvuru sonucunuz olumlu değerlendirilmez. Bunun belirli sebepleri bulunur.

 • Öncelikle tüm başvuru sürecinde bilgilerin birbiriyle çakışmaması gerekmektedir.
 • Hem doğru hem de güvenilir biri olduğunuzu yaptığınız başvuru evrakından tespit etmektedirler.
 • Güncel olarak sunulması gereken olan belgelerin güncelliğinin bulunmuyor oluşu
 • Orjinal halleri istenen belgelerin sadece fotokopileri belgeler arasına yerleştirilmişse eğer yine ret cevabı alabilirsiniz.
 • Tüm bu süreçte otel rezervasyonu uçak bileti rezervasyonu gibi seyahat aşamalarıyla beraber Almanya’ya gittiğinizde kalacağınız yerleşkeye dair bilgilerin birbiriyle çakışması, tarihlerinin birbiriyle orantılı olmaması ve verilen bilgilerde sahtecilik ya da eksiklik görülmesi dahilinde red cevabı alınabilir.
 • Ekonomik durumunuza dair istenen ve kesinlik ifade edici bazı noktalarında konsolosluğu tam tatmin edemiyor oluşunuz da bu noktada vize alımınızı red sürecine götürebilir.
 • Tüm vize alım süreçlerinde olduğu gibi Almanya çalışma vizesialım süreçlerinde red cevabı aldığınızda tekrar yeniden bir başvuru yapmanız gerekir.
 • Başvuru yaptığınızda yeniden yeni bir ücret ödemeniz gerekmektedir. Bu yüzden Almanya çalışma vizesi başvurularını daha deneyimli ve alanında uzman bir ekip eşliğinde gerçekleştirmeniz sizin için çalışma vizesi alım sürecini daha kolay hale getirecektir.

Almanya Vize Reddi Sonrası Yeni Başvuru Yapabilir Miyim?

Almanya vize reddi aldıktan sonra itirazda bulunmadıysanız yeni bir vize başvurusu yapabilirsiniz. (Yukarıda belirttiğim gibi itiraz süresince vize başvurusunda bulunamazsınız. İtiraz sonuçlandıktan sonra yeniden başvuru yapabilirsiniz.) Bu yapacağınız vize başvurusu yine Almanya üzerinden olmalıdır. Almanya vize reddi sonrasında başka ülke üzerinden Schengen vizesi almak için başvuru yaparsanız sonuç yüksek ihtimalle ret olur. Bunun sebebi ise, Schengen ülkelerinin bir kuralı olan vize reddi durumunun ret kararı veren ülke üzerinden kaldırılması gerektiğindendir. (Ret kararı üzerinden 1 seneden fazla zaman geçtiyse başka ülke üzerinden başvuru yapılması büyük sakınca doğurmaz).

Yeni yapacağınız başvuruda almış olduğunuz ret mektubundaki eksiklikleri tamamlamalı ve dilekçenizde açıklama yapmanızı tavsiye ederiz. Yeni yapılan Almanya vize başvurusu için de tüm evrakları tekrar hazırlamalı ve aynı işlemleri tekrar yapmalısınız. Bununla birlikte aynı vize ücretlerini de ödemeniz gerekmektedir.

Almanya Büyükelçiliği ve Konsolosluğu İletişim Bilgileri

Almanya Ankara Büyükelçiliği

Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin görev alanındaki iller;

Adana, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Mersin (İçel), Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Şırnak, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak

Adres: Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Paris Cd. No:29, 06540 Çankaya/Ankara

Telefon: (312) 455 51 00

E-Posta: https://tuerkei.diplo.de/tr-tr/vertretungen/botschaft/kontakt-formular?preSelectedId=1514656 (Online Formdur)

Web Sitesi: https://tuerkei.diplo.de

Web Sitesi: http://www.ankara.diplo.de

Almanya İstanbul Başkonsolosluğu

İstanbul Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu görev alanındaki iller;

Alman Başkonsolosluğu görev sahası içerisinde Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illeri bulunmaktadır. Başkonsolosluk Bursa ve Edirne’deki Fahri Konsoloslar tarafından desteklenmektedir.

Adres: Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Cd. No:10, 34437 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: (212) 334 61 67

Telefon: (212) 334 61 60

Telefon: (212) 334 61 61

E-Posta: [email protected]

E-Posta: [email protected]

Web Sitesi: https://tuerkei.diplo.de

Web Sitesi: http://www.istanbul.diplo.de

İzmir Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu 

İzmir Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu görev alanındaki iller;

Afyon, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak.

Antalya, Burdur ve Isparta illeri için İzmir başkonsolosluğu adına Antalya temsilciliği ilgilenmektedir.

Adres: Korutürk Mahallesi, Havuzbaşı Sok. No:1, 35330 Balçova/İzmir

Telefon: (0232) 488 88 88

E-Posta: [email protected]

E-Posta: [email protected]

Web Sitesi: https://tuerkei.diplo.de

Web Sitesi: http://www.izmir.diplo.de

Almanya Antalya Konsolosluğu

Antalya, Burdur ve Isparta illeri için İzmir başkonsolosluğu adına Antalya temsilciliği ilgilenmektedir.

Adres: Almanya Federal Cumhuriyeti Konsolosluğu, Çağlayan Mah. Barınaklar Bulv. No: 54, 07235 Antalya

Telefon: (242) 314 11 01

Telefon: (242) 314 11 02

Web Sitesi: https://tuerkei.diplo.de

Almanya Çalışma vizesi ve Çalışma izni nedir? sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Polonya Çalışma Vizesi ve Çalışma İzni

Merhabalar! Polonya Çalışma vizesi ve Çalışma izni nedir? Nasıl alınır? Şartları nelerdir? Kaç günde çıkar? Gerekli evraklar nelerdir? Hepsinin cevabını bu sayfamızda bulabilirsiniz

Polonya Vizesi, kimileri için korkulu, kimleri için heyecan verici bir rüyadır Polonya. Kesin olan şudur ki burası dünya üzerinde eşi benzeri olmayan bir ülkedir. Eğer adımınızı atmaya karar verdiyseniz ilk yapmanız gereken şey ise vizenizi almaktır. Polonya vizesi almak için başvuru süreci de gözünüzü korkutmasın. Polonya vizesi nasıl alınır anlatacağım. Polonya vizesi hakkındaki tüm bilgileri sizin için yazdık.

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]TELEFON 0545 571 75 71    E-mail: [email protected] [/box]

Polonya

Nüfus: 40 milyona yakın nüfuslu

Başkenti: Varşova

Yüz ölçümü 312.679 km² dir.A

Komşuları: Almanya, Çek Cumhuriyeti, Belarus, Litvanya ülkelerine sınır komşusudur.

Polonya, el değmemiş doğası, geleneksel mimarisi, kare şehir meydanları, dağ ve deniz kasabaları, dünyaya yön veren savaşlara tanıklık eden tarihi, sineması, klasik müziği, eğitim sistemi, öğrenci hayatı ve gece hayatı ile ilgi çeken bir ülke.

Polonya Çalışma İzni ve Çalışma Vizesi

Polonya da Avrupa Birliği adı verilen oluşumda yer almakta olan ülkelerden biridir. Bu sebeple Avrupa Birliği’ne üye olmayan bir ülkenin vatandaşı iseniz çalışma iznini ve çalışma vizesini almadan burada çalışamazsınız. Sadece İzlanda, Norveç, İsveç ve Lihtenştayn gibi ülke vatandaşları çalışma iznine ihtiyaç duymaksızın Polonya’da çalışabilir.

Polonya Çalışma vizesi Nedir?

Polonya’da resmi bir işyerinde çalışmak ve orada uzun süreli oturum sahibi olmak için oraya gitmeden önce alınan Polonya vize türüdür. Polonya çalışma vizesi alabilmek için çalışma izninizin olması gerekmektedir.

Polonya’da 90 günden uzun kalınması durumunda Polonya Ulusal Vize’ye (D vize) başvuru yapmak gerekmektedir.

Polonya çalışma vizesi – çalışma izni ulusal vize (D tipi vize) kapsamındadır. Polonya’daki bir firmada çalışıp maaş alacak her bir TC vatandaşı Polonya çalışma izni başvurusunda bulunmak ve çalışma vizesi almak zorundadır.

Polonya Çalışma izni Nedir?

Polonya Çalışma İzni; Polonya’da çalışmak için insanların veya sözleşmeli kendi bünyesinde çalıştırmak için firmaların çalışma bakanlığına müracaat edilerek alınan bir izin belgesidir.

Polonya çalışma izni-çalışma vizesi ile Polonya’da 90 günden daha uzun süre çalışma imkanına sahip olabilirsiniz. Bu vizeye sahip olduktan sonra Polonya oturum hakkınız olur ve bu sayede ailenizi de yanınıza alabilirsiniz.

Polonya çalışma izni belgesi, Polonya’ya çalışmak için gidebilmek ve Polonya çalışma vizesi alabilmek için gerekli en temel evraktır. Bu evrak Polonya’daki işveren/şirket tarafından Polonya’dan temin edilir ve size gönderilir.

Polonya Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Polonya Vize Türleri

Polonya Çalışma İzni, Polonya’daki çalışacağınız firma Polonya Çalışma Bakanlığına gerekli evraklar ile resmi müracaatını yapar. Daha sonra ödenmesi gereken harç veya ödemeleri yaptıktan sonra sonucunda çıkmasını bekler.

Polonya çalışma izni alabilmek için öncelikle Polonya’da çalışacağınız bir firma bulmanız gereklidir. Polonya’da bulunan firma sizi işe almaya karar verirse, genellikle Türkiye’deki adresinize bir niyet mektubu ve iş sözleşmesi gönderir. Siz de bu niyet mektubu ve iş sözleşmesini imzalarsınız ve gerekli diğer evraklar ile birlikte Polonya’daki firmaya geri yollarsınız (Gerekli evraklar konusunda Polonya’daki firma sizi bilgilendirecektir).

Daha sonrasında Polonya’daki firma sizin adınıza çalışma izni talebinde bulunur ve çalışma izni belgesini size posta yoluyla ulaştırılır. Elinize çalışma izni ulaştıktan sonra aşağıdaki evrakları hazırlamaya başlayarak Polonya çalışma vizesi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Polonya Çalışma İzin Belgesi Çeşitleri

Polonya’ya çalışmak amacı ile yapacağınız seyahatlerde çalışma izni almanız gerekir. Alacak olduğunuz bu çalışma izni belgeleri kendi içerisinde 5 farklı gruba ayrılmaktadır. Siz de size uygun olan çalışma izni tipini seçerek diğer istenen belgeleri ayarlayıp Polonya’ya çıkışınızı gerçekleştirebilirsiniz.

 • A Tipi Polonya Çalışma İzni

Türkiye ikamet eden vatandaşların Polonya’ya çalışmak amacı ile gittiklerinde işçi olarak yerleşecekleri Polonya yerel firmasında çalışabilmek amacı ile alınan bir vize tipidir. Bu vize tipi o ülkenin vatandaşı olmadığınız halde yine de o ülkedeki bir işyerinde çalışmanızı sağlayacaktır.

 • B Tipi Polonya Çalışma İzni

B tipi çalışma izni almak isteyen kişiler ise Polonya’ya gittiklerinde burada yer alan firmanın yönetim kadrosunda bulunabilmek için almaları gerekir. Polonya vatandaşı olmadığı halde Polonya’daki bir şirketin kadrosunda yönetim aşamasında bulunmasını sağlayan bir vizedir.

 • C Tipi Polonya Çalışma İzni

C tipi Polonya çalışma izni ise çok fazla tercih edilmeyen fakat böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız almanız gereken çalışma iznidir. Polonya’ya gittiğinizde çalışmak istediğiniz kurum Polonya’daki şubesi dışında farklı bir bölgede bulunuyorsa siz Polonya’da o şirketin açmış olduğu pozisyonda çalışabilmek için C tipi Polonya çalışma iznine sahip olmanız gerekir.

 • D Tipi Polonya Çalışma İzni

Bu çalışma izni türü genellikle geçici süreli çalışanlar için oluşturulmuştur. İşçi transferi dediğimiz bir bölgeden farklı bir bölgeye alınıp bir süreliğine çalışma imkanı sağlanan ve sonra tekrar yapılan sözleşmenin bitiminde görevden ayrılacak olan kişilerin alması gereken çalışma iznine denir.

 • E Tipi Polonya Çalışma İzni

Polonya içerisinde bulunan bir firmada çalışmak isteyen yabancı bir işçinin firmanın ana bölgesi Polonya dışında farklı bir yer olduğu halde gidip çalışılacak olan yer, Polonya içinde bir firma ise ve bu firma bu işçiyi uzun süreli olarak çalıştırmak istiyorsa kişi E tipi Polonya çalışma iznine sahip olmalıdır.

Polonya Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?

Polonya çalışma vizesi alabilmek için ilk önce çalışma izninin orijinali elinize ulaşması gerekmektedir. Daha sonra vize başvuru randevusu alınır. Çalışma vizesi alabilmek için gerekli evraklar hazırlanır. Randevu günü Vfs Global veya elçilik üzerinden vize müracaatı yapılır.

Polonya çalışma vizesi alabilmeniz için en önemli şart Polonya’daki firma tarafından kabul edilmiş olmanız ve Polonya çalışma izni belgesinin orijinalinin elinize ulaşmış olması gereklidir.

Polonya çalışma izin belgesi elinize ulaştıktan sonra gerekli diğer evraklar ile birlikte Polonya vize başvuru merkezine giderek Polonya çalışma vizesi başvurusunda bulunmanız gerekir. Bunun sonucunda Polonya konsolosluğu sizi vize almaya uygun görürse Polonya çalışma vizesi sahibi olabilirsiniz.

Almış olduğunuz bu vize süresini Polonya’ya gittikten sonra uzatma hakkınız da vardır ve Polonya’ya gittikten sonra size oturum kartı da verilecektir.

Polonya Çalışma Vizesi Randevusu Nereden Alınır?

Polonya Çalışma vizesi randevusu VFS Global Vize Başvuru Merkezi üzerinde randevu alınır. Eğer istenilirse firmamız sizlerin randevusunu alıp vize takibi yapabilmektedir.

Polonya Vizesi Randevu Alma

Polonya vizesi randevu alma işlemleri aşağıdaki linke tıklayarak alabilirsiniz.

https://online.vfsglobal.com/Global-Appointment/

https://visa.vfsglobal.com/tur/tr/pol/

Polonya Vize Başvuru Takip

Polonya vize başvurularını buradan takip etmek için tıklayınız

https://visa.vfsglobal.com/tur/tr/pol/

https://visa.vfsglobal.com/tur/tr/pol/

Polonya Çalışma Vize Başvurusu Nereye Yapılır?

polonya-calisma-vizesi-basvurusu-nereden-yapılır

Polonya Çalışma vize başvurusu VFS Global Vize Başvuru Merkezi üzerinden randevu alınarak başvuru yapılmaktadır. . Eğer istenilirse firmamız sizlerin randevusunu alıp vize başvurusu ve vize takibi yapabilmektedir.

[box type=”warning” align=”” class=”” width=””]Vize başvurusu yapacakların dikkatine; Bölge ayrımı yapılmaktadır. Hangi ilde yaşıyor veya ikametgah adresiniz nerede ise ordan vize başvurusu yapmalısınız. [/box]

Polonya Ankara Büyükelçiliği yetki alanı içerisindeki iller; Adana, Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Bartın, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Hatay, İçel (Mersin), Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak.

Polonya İstanbul Başkonsolosluğu yetki alanı içerisindeki iller; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Iğdır, İzmit (Kocaeli), Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Mardin, Muş, Osmaniye, Rize, Sakarya (Adapazarı), Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Van illeri bulunacaktır.

Polonya İstanbul Başkonsolosluğunun yetki bölgesi kırmızı alanları kapsamaktadır. Bu şehirlerde ikamet eden kişiler, Harbiye, Altunizade, İzmir, Gaziantep ve Trabzon’da bulunan VFS Global vize başvuru merkezi üzerinden Polonya çalışma vizesi – çalışma izni başvurusu gerçekleştirebilir.

Polonya Çalışma Vizesi Kimler Başvuru Yapabilir?

Polonya’da anlaşma sağlamış yahut bağlantısı olan konsolosluğun belirlemiş olduğu şartlara sahip ve daha önce Polonya’da, Türkiye’de veya herhangi dış ülkede suç unsurunda bulunmamış nitelikli umuma mahsus (Bordo) pasaporta sahip Polonya göç yasasına uyum sağlayan herkes başvuru yapabilir.

Polonya Çalışma Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Polonya Vize İstediği Şehirler

ULUSAL VİZE D ÇALIŞMA

Gerekli Belgeler Listesi

 1. Okunaklı ve dikkatlice doldurulmuş, tarih yazılmış ve imzalanmış ulusal vize formu.
 2. Kriterlere uygun pasaport.
 3. Daha önce alınmış pasaportlar ve emniyetten alınacak pasaport protokolü.
 4. Kriterlere uygun 2 adet biyometrik fotoğraf.
 5. a) En az bir ay kalış süresini kapsayan, minimum €30.000 teminatlı sağlık sigortası; YA DA
 6. b) Kişinin Polonya Sosyal Sigortalar Kurumu’na (ZUS) kayıtlı ve sigortalı olduğunu kanıtlayıcı belge.
 7.  Polonya’dan Çalışma İzni.
 8.  Polonya’da bulunan firmadan kişinin işe alınma niyetini belirten, antetli kağıda yazılmış imzalı ve kaşeli şirket yazısı. Yazıda imzası bulunan kişinin adı, soyadı ve unvanının bulunması gereklidir.
 9.  Meslek diploması veya mesleki eğitim ve vasıflarını gösteren belge ve sertifikalar.
 10.  Barkotlu veya ıslak imzalı ve kaşeli SGK hizmet dökümü ve son iş yerine ait SGK işe giriş bildirgesi.
 11. Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 12. Adli Sicil Kaydı.
 13. Askerlik Durum Belgesi.
 14. Türk vatandaşı olmayanlar: Türkiye’den planlanan çıkış tarihine kadar geçerli İkamet Tezkeresi.
 15. Son 3 yılda verilen Polonya ve diğer Schengen ülkelerine ait vize fotokopileri.
 16. Vize başvuru ücreti (vize reddedilse dahi iade edilmez).

Polonya Çalışma İzni İçin Polonya’daki İşverenin Başvuruda Sunması Gereken Evraklar Nelerdir?

 1. Personelin kimlik, pozisyon mesleki eğitim gibi bilgilerini detaylı şekilde içeren başvuru formu
 2. Personelin pasaport fotokopisi
 3. Personel ile imzalanan iş sözleşmesi
 4. İşten çıkarılma durumunda, çalışanın kendi ülkesine dönüş masraflarının işveren tarafından karşılanacağına dair bildirim.

[box type=”warning” align=”” class=”” width=””]

DİKKAT: İstenilen belgeler güncel olmalıdır (3 aydan daha yeni). Belgelerin aslı ve bir adet fotokopisi sunulmalıdır. Konsolos tarafından ek belgeler istenebilir. Vize başvuru yolları:

 • E-konsulat www.e-konsulat.gov.pl sisteminden randevu aldıktan direkt olarak Başkonsolosluk;
 • VFS Global Başvuru Merkezleri (tel: 0212 373 58 01 veya www.vfsglobal.com/poland/turkey internet sitesi). Yukarıda belirtilen belgelerden bir veya daha fazlasını ibraz etmemem durumunda vize talebimin reddedilebileceğinin bilincindeyim.

[/box]

Polonya Çalışma Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Vize verilmek üzere uygun bulunan başvurular, vize başvurusu yapıldığı günden itibaren 15 iş günü içinde sonuçlanır. Başvurunun ayrıntılı bir inceleme gerektirdiği bazı durumlarda bu süre, en fazla 30 takvim gününe kadar uzatılabilir. Çok nadir olarak görünen, bazı özel durumlarda bir takım ek belgelerin sunulması gerektiğinde, bu süre 60 takvim gününe kadar uzayabilir.

Polonya Çalışma İzni Kaç Günde Çıkar?

Polonya çalışma izni resmi müracaat edildikten sonra 45-60 iş günü içinde sonuçlanmaktadır.

Polonya Çalışma Vizesi Ücreti Ne Kadar?

Polonya çalışma vizesi – çalışma izni ücretleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Diğer Polonya vize kategorileri hakkında detaylı bilgi için https://www.gezgelturizm.com/polonya-vizesi/

Zorunlu Seyahat Sağlık Sigortası Ücretleri

Aşağıdaki sigorta ücretleri konsolosluk vize başvuru isteklerine uygun olarak ve Covid-19 teminatı içeren sigorta poliçeleri içindir. 80 yaş üzeri sigorta primleri için bizimle iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

GÜN SAYISI     ÜCRETLENDİRME (0-80 YAŞ)

1 – 16 Gün12,00 €
1 Ay15,00 €
3 Ay20,00 €
6 Ay25,00 €
1 Yıl35,00 €

Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar

Polonya Vize

Polonya vatandaşı Almanyada çalışabilir mi?

Hayır, kişilerin tekrardan vize alması gerekmektedir.

Polonya’da kimler çalışabilir?

 • Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerden birinin vatandaşı konumunda iseniz
 • Polonya’da bulunan bir mülteci konumunda iseniz
 • Avrupa Birliği’nde olmamasına karşın Norveç, İsveç, İzlanda ya da Lihtenştayn vatandaşı iseniz
 • Polonya sınırları içerisinde herhangi bir özel nedenle koruma altında iseniz
 • Polonya ülke sınırları içerisinde kalıcı oturum iznine sahipseniz
 • Polonya’da kalıcı oturma izni adına bekleme durumunda iseniz
 • Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden birinde kalıcı bir şekilde oturma iznine hak kazandıysanız
 • Eğitim amacıyla gittiğiniz Polonya’da geçici oturma izniniz varsa
 • Polonya vatandaşı olan birisi ile evlendiyseniz ya da evlenip boşandıysanız
 • Polonya’da herhangi bir eğitim kurumunda lisans, doktora veya master eğitimi almış ve mezun olmuş iseniz
 • Polonya’daki herhangi bir kurumda bilimsel çalışma ve araştırmalar yapmak amacıyla geçici oturum iznine sahip iseniz, çalışma izni almanıza gerek yoktur.

EK BİLGİ: Polonya’da bulunan herhangi bir kurum ya da firmada staj amacıyla çalışıp ancak hiçbir ücret almıyor iseniz çalışma izni almanıza lüzum yoktur. Bu durumda sadece, 90 günlük Schengen Belgesi’ni almanız yeterli olacaktır.

Polonya Çalışma İzni Şartları Nelerdir?

Mesleki yeterlilik belgesine sahip biri olmanız yeterlidir. Hangi ülke vatandaşı olursanız olunuz Polonya’da çalışabilirsiniz

Polonya Çalışma Vizesi İle Başka Avrupa Ülkelerine Geçebilir miyim?

Polonya çalışma vizesi olan biri turistik gezi yapma şartı ile diğer avrupa ülkelerine gidebilir. Tabiiki bu vize ile başka avrupa ülkelerinde çalışamaz. Sadece turistik amaçlı gidebilir

Almanya, Polonya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Polonya, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Polonya, İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

Çok girişli Polonya vizeniz varsa yukarıdaki ülkelere ek olarak aşağıdaki ülkeleri de ziyaret edebilirsiniz.

Bulgaristan, Hırvatistan, Monaco, Romanya, San Marino, Vatikan.

Polonya çalışma vizesi ile hangi ülkelere gidilir?

Çalışma vizesi ile Schengen Ülkelerinin (avrupa ülkleri) hepsine vize almadan gidebilir. Tabiiki bu vize ile başka avrupa ülkelerinde çalışamaz. Sadece turistik amaçlı gidebilir

Almanya, Polonya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Polonya, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Polonya, İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

Çok girişli Polonya vizeniz varsa yukarıdaki ülkelere ek olarak aşağıdaki ülkeleri de ziyaret edebilirsiniz.

Bulgaristan, Hırvatistan, Monaco, Romanya, San Marino, Vatikan.

Polonya Çalışma Vizesi Red Sebebi

Bazı durumlarda vize alım süreçlerinde bizlerin ufak olarak görebileceği noktalardan dolayı vize başvurusu red cevabını görebilir. Polonya Konsolosluğuna başvuru yaptığınızda sizden istenen evrakları eksiksiz bir şekilde götürdüğünüze emin olmanıza rağmen bazen başvuru sonucunuz olumlu değerlendirilmez. Bunun belirli sebepleri bulunur.

 • Öncelikle tüm başvuru sürecinde bilgilerin birbiriyle çakışmaması gerekmektedir.
 • Hem doğru hem de güvenilir biri olduğunuzu yaptığınız başvuru evrakından tespit etmektedirler.
 • Güncel olarak sunulması gereken olan belgelerin güncelliğinin bulunmuyor oluşu
 • Orjinal halleri istenen belgelerin sadece fotokopileri belgeler arasına yerleştirilmişse eğer yine ret cevabı alabilirsiniz.
 • Tüm bu süreçte otel rezervasyonu uçak bileti rezervasyonu gibi seyahat aşamalarıyla beraber Polonya’ya gittiğinizde kalacağınız yerleşkeye dair bilgilerin birbiriyle çakışması, tarihlerinin birbiriyle orantılı olmaması ve verilen bilgilerde sahtecilik ya da eksiklik görülmesi dahilinde red cevabı alınabilir.
 • Ekonomik durumunuza dair istenen ve kesinlik ifade edici bazı noktalarında konsolosluğu tam tatmin edemiyor oluşunuz da bu noktada vize alımınızı red sürecine götürebilir.
 • Tüm vize alım süreçlerinde olduğu gibi Polonya çalışma vizesi alım süreçlerinde red cevabı aldığınızda tekrar yeniden bir başvuru yapmanız gerekir.
 • Başvuru yaptığınızda yeniden yeni bir ücret ödemeniz gerekmektedir. Bu yüzden Polonya çalışma vizesi başvurularını daha deneyimli ve alanında uzman bir ekip eşliğinde gerçekleştirmeniz sizin için çalışma vizesi alım sürecini daha kolay hale getirecektir.

Polonya Vize Reddi Sonrası Yeni Başvuru Yapabilir Miyim?

Polonya vize reddi aldıktan sonra itirazda bulunmadıysanız yeni bir vize başvurusu yapabilirsiniz. (Yukarıda belirttiğim gibi itiraz süresince vize başvurusunda bulunamazsınız. İtiraz sonuçlandıktan sonra yeniden başvuru yapabilirsiniz.) Bu yapacağınız vize başvurusu yine Polonya üzerinden olmalıdır. Polonya vize reddi sonrasında başka ülke üzerinden Schengen vizesi almak için başvuru yaparsanız sonuç yüksek ihtimalle ret olur. Bunun sebebi ise, Schengen ülkelerinin bir kuralı olan vize reddi durumunun ret kararı veren ülke üzerinden kaldırılması gerektiğindendir. (Ret kararı üzerinden 1 seneden fazla zaman geçtiyse başka ülke üzerinden başvuru yapılması büyük sakınca doğurmaz).

Yeni yapacağınız başvuruda almış olduğunuz ret mektubundaki eksiklikleri tamamlamalı ve dilekçenizde açıklama yapmanızı tavsiye ederiz. Yeni yapılan Polonya vize başvurusu için de tüm evrakları tekrar hazırlamalı ve aynı işlemleri tekrar yapmalısınız. Bununla birlikte aynı vize ücretlerini de ödemeniz gerekmektedir.

Polonya Büyükelçiliği ve Konsolosluğu İletişim Bilgileri

Polonya Ankara Büyükelçiliği

Ankara Çek Cumhuriyeti (Çekya) Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü görev alanındaki iller;

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir,  Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat.

Adres: 06-650 Ankara – Kavaklidere PK-20, Ataturk Bulvari 241

Telefon: +90 312 457 20 00

Faks: +90 312 468 83 01

E-posta: [email protected]

Polonya Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü

Adres: 06-650 Ankara – Kavaklidere PK-20, Ataturk Bulvari 241

Telefon:  +90 312 457 20 17, +90 312 457 20 18

Faks: +90 312 468 83 01

E-posta: [email protected]

Polonya İstanbul Başkonsolosluğu

İstanbul Polonya Başkonsolosluğu görev alanındaki iller;

İstanbul, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Düzce, Edirne, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Ordu, Rize, Samsun, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Yalova ve  Zonguldak.

Adres: Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No. 7, GİZ 2000 Plaza K. 5, 34485 Sarıyer – İstanbul

Telefon: +90 212 290 66 30

Faks: +90 212 290 66 32

E-posta: [email protected]

Çalışma saatleri: Hafta içi her gün, 08.30 – 16.30 saatleri arası

Polonya Çalışma vizesi ve Çalışma izni nedir? sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizim ile iletişime geçmek için tıklayınız.

Vizesi Dilekçe Örnekleri

Vize Randevu

Merhabalar! Vize Randevu sayfamıza Hoşgeldiniz! Vize randevu ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Vize Randevu

Yurtdışına seyahat edecek vatandaşlarımızın gideceği ülkeye gitmeden önce vize alması gerekir. Vize alabilmek için de vize randevusu alması gerekmektedir.  Vize randevuları gideceğin ülkenin durumuna göre değişmektedir.

Vize Randevu Nasıl Alınır?

Vize randevu nasıl alınır? gideceği ülkenin ilgili elçilik veya konsolosluğun web sitesi üzerinden, vize başvuru merkezlerinden yada aracı kurumlar üzerinden vize randevusu alabilirler.

Vize Randevusu Nereden Alınır?

 • Büyükelçiliklerden
 • Konsolosluklardan
 • Dış temsilciliklerden
 • Vize başvuru merkezlerinden
 • Vize Acentaları üzerinden

Schengen Vize, Schengen vizesi

Schengen  Nedir?

Schengen, Avrupa ülkelerinin çoğunu kapsayan AB pasaportsuz seyahat bölgesini ifade eder. Dünyadaki en büyük serbest seyahat bölgesidir.

Schengen Vizesi nedir?

Schengen vizesi, Schengen Bölgesi’ne üye devletlerden herhangi birine seyahat edenlerin seyahat başına turizm veya iş amaçlı 90 güne kadar kalmasına izin veren kısa süreli bir vizedir.

Schengen vizesi Avrupa için en yaygın vizedir. Vize sahiplerinin herhangi bir Schengen Bölgesi dahilinde serbestçe seyahat etmesine ve Schengen üyesi ülkelerden herhangi birinden dönüş yapmasına izin verir. Schengen Bölgesi içinde gümrük kontrolleri yoktur.

Ancak, Schengen üyesi ülkelerden birinde 90 günden fazla süre boyunca okumayı, çalışmayı veya yaşamayı planlıyorsanız Schengen Vizesi yerine bu Avrupa ülkesinin ulusal vizesine başvurmanız gerekir.

Schengen Ülkeleri

Schengen Bölgesine Üye Ülkeler:

Schengen Bölgesine Üye Ülkeler

 • Belçika
 • Avusturya
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Almanya
 • Yunanistan
 • Macaristan
 • İzlanda
 • İtalya
 • Letonya
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Malta
 • Hollanda
 • Norveç
 • Polonya
 • Portekiz
 • Slovakya
 • Slovenya
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre
 • Lihtenştayn

Yukarıdaki listede gördüğünüz gibi, Schengen Bölgesinde 22 (yirmi iki) tanesi Schengen müktesebatını tam olarak yerine getiren ve 4 (dört) tanesi Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyesi olup Schengen Sözleşmesi ile ilgili Özel Anlaşmalar yoluyla Schengen Müktesebatını yerine getiren 26 (yirmi altı) üye ülke bulunmaktadır.

Şu 3 (üç) Avrupa ülkesi Schengen Bölgesinin ortak üyeleridir ancak Avrupa Birliğine üye değildirler: İzlanda, Norveç ve İsviçre.

Şu 3 (üç) bölge Avrupa kıtasının dışında yer almalarına rağmen Avrupa Birliğinin özel üyeleri ve Schengen Bölgesinin parçasıdır: Azorlar, Madeira ve Kanarya Adaları.

Öte yandan, şu 3 (üç) ülke sınırlarını açmışlardır ancak Schengen Bölgesine üye değildirler: Monako, San Marino ve Vatikan.

Henüz Schengen Bölgesine katılmamış olan 5 (beş) Avrupa Birliği üyesi daha bulunmaktadır: hala dışarıda kalmayı tercih eden İrlanda ve yakında katılmaları istenen ve katılmayı amaçlayan Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Kıbrıs.

Schengen Bölgesinin dış sınırları, %80’i sudan ve %20’si karadan oluşup 50.000 km uzunluğunda bir aralığa ulaşmaktadır.

Almanya Vize Randevu

Almanya vize randevuları İDATA üzerinden alınmaktadır. Almanya gidecek vatandaşların İdata vize ofislerinden müracaat ederek vize randevularını almaları gerekmektedir.

İDATA

Türkiye’de Almanya ve İtalya vize başvurusu için resmi olarak yetkilendirilmiş kuruluştur.

Almanyanın Vize Başvuru merkezidir. Almanya’ya gideceklerin vize için müracaat ettikleri yerdir. Bütün vize işlmleri burada yapılmaktadır.

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

Almanya’nın Türkiye ‘deki Dış Temsilciliklerinden yapılan bilgilendirme doğrultusunda, Aşılanan kişiler için 25 Haziran 2021 tarihinden itibaren Türkiye ‘den Almanya’ya turistik dahil tüm kategorilerde seyahat edebileceklerdir.

Vize başvurusu için ise aşı ilgili bir şart olmadığından, seyahat planı yapan herkes vize başvurusunda bulunabilmektedir.

Hemen randevunuzu alın, Öncelik sizin olsun!

[/box]

İdata Randevu

İdata Randevu Sorgulama

Almanya ya seyahat ermek için schengen vize randevularınızı schengen.idata.com.tr adresini ziyaret ederek oluşturabilirsiniz.

ALMANYA SCHENGEN VİZE BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR!
 • Almanya’nın Türkiye ‘deki Dış Temsilciliklerinden yapılan bilgilendirme doğrultusunda, Aşılanan kişiler için 25 Haziran 2021 tarihinden itibaren Türkiye ‘den Almanya’ya turistik dahil tüm kategorilerde seyahat edebilecekleri belirtilmiştir.
 • Vize başvurusu için ise aşı ilgili bir şart olmadığından, seyahat planı yapan herkes vize başvurusunda bulunabilmektedir.
Hemen randevunuzu alın!
[button color=”red” size=”small” link=”https://schengen.idata.com.tr/tr/appointment-form” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]RANDEVU AL[/button]
İTALYA SCHENGEN VİZE BAŞVURULARINDA ÖNCELİĞİNİZ VAR!
 • Covid-19 kısıtlamaları sonrasında, öncelikli vize başvurusu için hemen resmi sıra numaranızı alın.Konsolosluklar tekrardan vize başvuruları kabul etmeye başladığında, başvuru kabulü yapmış olduğunuz online randevu kaydı sırasına göre gerçekleştirilecektir.
 • Başvuru sıra numaranızın önlerde yer alması, vize başvurusunu öncelikli olarak yapabilmenizi ve Covid-19 sınırlandırmaları süresince oluşan başvuru yığılmasını beklemek zorunda kalmadan öne geçmenizi sağlar.
Öncelik sizin olsun!
[button color=”red” size=”small” link=”https://schengen.idata.com.tr/tr/appointment-form” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]RANDEVU AL[/button]
İtalya’ya seyahat ermek için schengen vize randevularınızı schengen.idata.com.tr adresini ziyaret ederek oluşturabilirsiniz.

İDATA İletişim

Ankara


iDATA Ankara ofisimizden Almanya vize başvurusunda bulunabilmeniz için iDATA web sayfamızdan randevu almanız gerekmektedir. Ofisimiz de sizler için mevcut olan ek hizmetlerimiz, biometrik fotoğraf çekimi, kargo ile pasaport teslimatı, fotokopi çekimi ve fax işlemleridir. Ek hizmet ücretleri ve daha detaylı bilgi için Ek Hizmetlerimiz sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Faks 0 850 460 1296

Adres: Remzi Oğuz Arık Mah. Atatürk Bulvarı Ata Ap. No: 231/A Çankaya – Ankara

Başvuru SaatleriHafta içi her gün; 08:00-12:30 / 13:30-17:30 (28 Ocak, 31 Ocak ve 01 Şubat 2022 tarihlerinde Ankara Konsolosluğu’nun kapalı olması sebebiyle , Ankara ofisimiz de kapalı olacaktır)

Pasaport Dağıtım SaatleriHafta içi her gün; 08:00-12:30 / 13:30-17:30 (28 Ocak, 31 Ocak ve 01 Şubat 2022 tarihlerinde Ankara Konsolosluğu’nun kapalı olması sebebiyle , Ankara ofisimiz de kapalı olacaktır)

Haritayı GösterHarita

İstanbul Avrupa (Gayrettepe)


iDATA İstanbul Avrupa (Gayrettepe) ofisimizden Almanya ve İtalya vize başvurusunda bulunabilmeniz için iDATA web sayfamızdan randevu almanız gerekmektedir. Ofisimiz de sizler için mevcut olan ek hizmetlerimiz, biometrik fotoğraf çekimi, kargo ile pasaport teslimatı, fotokopi çekimi ve fax işlemleridir. Ek hizmet ücretleri ve daha detaylı bilgi için Ek Hizmetlerimiz sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Faks0 212 224 35 25

AdresEsentepe Mh. Büyükdere Cd. No: 127 Astoria Kuleleri Astoria AVM B2 Katı, Esentepe / Şişli

Başvuru SaatleriAlmanya: Hatfa içi her gün; 08:00-12:30 / 13:30-18:00
İtalya: Hatfa içi her gün; 08:00-12:30 / 13:30-18:00

Pasaport Dağıtım SaatleriHafta içi her gün; 08:00-12:30 / 13:30-18:00

Haritayı GösterHarita

İstanbul Asya (Altunizade)


iDATA İstanbul Asya (Altunizade) ofisimizden Almanya ve İtalya vize başvurusunda bulunabilmeniz için iDATA web sayfamızdan randevu almanız gerekmektedir. Ofisimiz de sizler için mevcut olan ek hizmetlerimiz, biometrik fotoğraf çekimi, kargo ile pasaport teslimatı, fotokopi çekimi ve fax işlemleridir. Ek hizmet ücretleri ve daha detaylı bilgi için Ek Hizmetlerimiz sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Faks0 850 460 1292

AdresAltunizade Mah. Kısıklı Cad. Shibuya Sok. Sarkuysan – AK İş Merkezi A Blok No: 4/2 1. Bodrum 1 No’lu Ofis Üsküdar/İstanbul

Başvuru SaatleriHafta içi her gün; 08:00-12:30 / 13:30-17:30

Pasaport Dağıtım SaatleriHafta içi her gün; 08:00-12:30 / 13:30-17:30

Haritayı GösterHarita

Bursa


iDATA Bursa ofisimizden Almanya ve İtalya vize başvurusunda bulunabilmeniz için iDATA web sayfamızdan randevu almanız gerekmektedir. Ofisimiz de sizler için mevcut olan ek hizmetlerimiz, biometrik fotoğraf çekimi, kargo ile pasaport teslimatı, fotokopi çekimi ve fax işlemleridir. Ek hizmet ücretleri ve daha detaylı bilgi için Ek Hizmetlerimiz sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Faks0 850 460 1294

AdresMuradiye Mah. Çekirge Cad. No: 31/A Sevilen Apt. Osmangazi – Bursa

Başvuru SaatleriPazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe; 08:00-12:30 / 13:30-17:30

Pasaport Dağıtım SaatleriPazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe; 08:00-12:30 / 13:30-17:30

Haritayı GösterHarita

Trabzon

iDATA Trabzon ofisimizden Almanya ve İtalya vize başvurusunda bulunabilmeniz için iDATA web sayfamızdan randevu almanız gerekmektedir. Ofisimiz de sizler için mevcut olan ek hizmetlerimiz, biometrik fotoğraf çekimi, kargo ile pasaport teslimatı, fotokopi çekimi ve fax işlemleridir. Ek hizmet ücretleri ve daha detaylı bilgi için Ek Hizmetlerimiz sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Faks0 850 460 1290

Adresİ:nönü Mah. Yavuz Selim Bulvarı Öztürkler Apt. No: 365A Ortahisar / Trabzon ( Fatih Devlet Hastahanesi Üstü, Tanjant Yolu Üzeri )

Başvuru Saatleri:Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe; 08:00-12:30 / 13:30-17:30

Pasaport Dağıtım SaatleriPazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe; 08:00-12:30 / 13:30-17:30

Haritayı Göster Harita

İzmir


iDATA İzmir ofisimizden Almanya vize başvurusunda bulunabilmeniz için iDATA web sayfamızdan randevu almanız gerekmektedir. Ofisimiz de sizler için mevcut olan ek hizmetlerimiz, biometrik fotoğraf çekimi, kargo ile pasaport teslimatı, fotokopi çekimi ve fax işlemleridir. Ek hizmet ücretleri ve daha detaylı bilgi için Ek Hizmetlerimiz sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Faks0 850 460 1293

Adres: Şair Eşref Bulvarı No:21 Giriş:1 Zemin Kat – Konak / İzmir

Başvuru Saatleri:Hafta içi her gün; 08:00-12:30 / 13:30-17:30

Pasaport Dağıtım Saatleri:Hafta içi her gün; 08:00-12:30 / 13:30-17:30

Haritayı Göster Harita

İdata Müşteri Hizmetleri

İdata Çağrı Merkezi

Yurt dışından yapacağınız aramalarda +90 212 970 8493 no’lu Çağrı Merkezi hattımızı arayabilirsiniz.

Telefon 0850 460 VIZE (0 850 460 8493)

Çalışma Saatleri Hafta içi her gün: 08:30-13:00 / 13:30- 17:30

Gaziantep

iDATA Gaziantep ofisimizden Almanya vize başvurusunda bulunabilmeniz için iDATA web sayfamızdan randevu almanız gerekmektedir. Ofisimiz de sizler için mevcut olan ek hizmetlerimiz, biometrik fotoğraf çekimi, kargo ile pasaport teslimatı, fotokopi çekimi ve fax işlemleridir. Ek hizmet ücretleri ve daha detaylı bilgi için Ek Hizmetlerimiz sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Faks0 850 460 1297

Adres:Budak Mahallesi 10031 Nolu Sk. Yasem İş Merkezi NO: 42 C / 0 Şehitkamil / Gaziantep

Başvuru Saatleri:Hafta içi her gün; 08:00-12:30 / 13:30-17:30

Pasaport Dağıtım Saatleri:Hafta içi her gün; 08:00-12:30 / 13:30-17:30

Haritayı Göster Harita

Antalya

iDATA Antalya ofisimizden Almanya vize başvurusunda bulunabilmeniz için iDATA web sayfamızdan randevu almanız gerekmektedir. Ofisimiz de sizler için mevcut olan ek hizmetlerimiz, biometrik fotoğraf çekimi, kargo ile pasaport teslimatı, fotokopi çekimi ve fax işlemleridir. Ek hizmet ücretleri ve daha detaylı bilgi için Ek Hizmetlerimiz sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Faks:0 850 460 1295

Adres:Çağlayan Mah. 2053. Sok. No: 28 Ateşoğulları Apt. D: 1 Lara/Muratpaşa – Antalya

Başvuru Saatleri:Hafta içi her gün; 08:00-12:30 / 13:30-17:30

Pasaport Dağıtım Saatleri:Hafta içi her gün; 08:00-12:30 / 13:30-17:30

Haritayı Göster Harita

İDATA Başvuru Takip

Almanya

Pasaport ve barkod numaranız başvuru kaydı sonrasında size verilmiş olan pasaport teslim fişi üzerinde yer almaktadır.

Uyarı: 90 günden uzun süredir bekleyen pasaportlar 15 Ekim 2020 tarihinden itibaren ilgili Elçilik/Konsolosluklara teslim edilecektir.

[button color=”red” size=”small” link=”https://idata.com.tr/de/tr/p/basvuru-takip-de” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]BAŞVURU TAKİP SORGULAMA[/button]

https://idata.com.tr/de/tr/p/basvuru-takip-de

VFS GLOBAL 

“Visa Facilitation Services Global” olarak da bilinen VFS Global, dünya çapında hükümetler ve diplomatik misyonlar için bir dış kaynak kullanımı ve teknoloji hizmetleri şirketidir. Şirket, müşteri hükümetleri için vize ve pasaport verilmesiyle ilgili idari ve isteğe bağlı olmayan görevleri yönetir.

Vfs Global

Avrupa Ülkelerinde Schengen Vize Hizmetleri için resmi dış kaynak sağlayıcı ortağıdır. Vize İşlemlerinde Bazı Avrupa Ülke Büyükelçiliklerin resmi temsilcisidir. Vizeye Başvurmak isteyen, vize hakkında bilgi edinmek  ve vize başvurusu yapmak isteyenleri müracaat edecekleri yerdir.

schengen vizesi
schengen vize
vize randevu
vize
vizesi
idata randevu
konsolos
konsolosluklar
idata iletişim
ingiltere konsolosluğu
vize başvurusu
vize başvuru
israil konsolosluğu
vize sorgulama
vize fiyatları
vize ücretleri
vize ücretleri 2021
özbek konsolosluğu
vize randevu alma
e vize
vize merkezi
elektronik vize
schengen vize ücretleri
vize işlemleri
j1 vizesi
vfs global randevu
vize danışmanlık
schengen vizesi fiyat
schengen vize başvurusu
schengen vizesi fiyatları
f1 vizesi
aile birleşimi vizesi
ingiliz konsolosluğu
f1 vize
aile birleşim vizesi
macaristan konsolosluğu
öğrenci vizesi
vize fiyatları 2021
e devletten vize sorgulama
idata randevu sorgulama
kazakistan konsolosluğu
turist vizesi
ab vizesi
h2b vizesi
idata randevu düzenleme
irlanda konsolosluğu
e2 vizesi
vize başvuru merkezi
vize başvuru sorgulama
idata başvuru sorgulama
çek konsolosluğu
h1b vizesi
ab vize serbestisi
2021 vize fiyatları
idata müşteri hizmetleri
idata vize
vfs randevu
ingiltere pasaportu
konsolosluk randevu
pasaport vize ücretleri
2021 vize ücretleri
vize danışmanlık şirketleri
yeni zelanda vize
kozmoz vize
konsolosluk randevu alma
şangay vizesi
vize çeşitleri
vize almak
schengen bölgesi
vizesiz
vize türleri
pasaport vize ücretleri 2021
çek cumhuriyeti konsolosluğu
göçmen vizesi
eagvs
vfs global randevu alma
idata sorgulama
yeşil pasaport vize
idata vize sorgulama
tier 2 vizesi
d tipi vize
idata ulusal vize
j1 vizesi son durum
vize sonucu sorgulama
türkpermit ceza hesaplama
online vize başvurusu
as vize
birleşik arap emirlikleri konsolosluğu
en kolay schengen vizesi veren ülke
vfs beyoğlu
iş arama vizesi
vfs global randevu alamıyorum
schengen vizesi açıldı mı
idata başvuru
vize ceza hesaplama
vizeler
çin aşısı olana ab vizesi yok
transit vize
vize almak için gerekenler
f1 vizesi ile çalışmak
estonya konsolosluğu
vize şirketleri
idata randevu değişikliği
pasaport vize sorgulama
e vize başvurusu
idata randevu alma
dışişleri bakanlığı vize
yurtdışı vize
vize danışmanlık ücretleri
birleşik arap emirlikleri vize
e randevu konsolosluk
vize ücretleri 2020
konsoloslukta evlenmek
mfa vize
tier 4 vizesi
sanatçı vizesi
nijerya konsolosluğu
e1 vizesi
vize pasaport ücretleri
b1 b2 vizesi
vize randevu sorgulama
k1 vizesi
bls vize
e2 yatırımcı vizesi
erasmus vizesi
birleşik krallık vizesi
pasaport vize
yurtdışı vize fiyatları
schengen vizesi fiyat 2021
idata online randevu
en kolay schengen vizesi veren ülke 2021
vize ingilizce
yurtdışı vize ücretleri
e konsolosluk
marmaravize
yeni mezun mühendis vizesi
c tipi vize
konsolosluğa iltica başvurusu
pasaport vize fiyatları
vize alma
konsolosluk iletişim
schengen vizesi 2021
ulusal vize
çin konsolosluğu iletişim
dijital vize
yatırımcı vizesi
schengen vizesi son durum
idata vize randevu
schengen vizesi ile iltica etmek
h1 vizesi
yeşil pasaport schengen
shenzhen vize
skilled worker vizesi
vize sorgulama vfs
work and travel vizesi
idata randevu erteleme
vize pasaport
d vizesi
davetiye ile vize almak kolay mı
ingiltere konsolosluğu iletişim
schengen vizesi almak
vfs global vize
schengen başvuru
macar konsolosluğu
idata ücretlendirme
vize ucreti
idata aile birleşimi
sevgili vizesi
vizeye başvururken istenebilecek şeyler
meşruhatlı vize
pasaport ve vize ücretleri
yeni zelanda çalışma vizesi
vizeler açıldı mı
vize sonucu öğrenme
pasaport vize işlemleri
vize yenileme
idata müşteri temsilcisi
partner vizesi
brs vize
vize fiyatı
l1 vizesi
eraytur
schengen turist vizesi
kosmos vize sorgulama
engellilere vize kolaylığı
vfs global italya randevu
hollanda konsolosluğu iletişim
ab vize son dakika
c1 vizesi
vize sorgulama e devlet
en iyi vize danışmanlık şirketi
yurtdışı vize işlemleri
b1 vizesi
vfs italya randevu
o1 vizesi
idata vize başvuru
taksim konsolosluk
yeşil pasaport vize gerekli mi
green card başvuru belgeleri
konsolosluk ücretleri
ecaa vizesi
özel meşruhatlı vize
online vize
vize uzatma
vize rejimi
tanzanya konsolosluğu
vizesiz ab
f1 öğrenci vizesi
ticari vize
schengen vizesi kaç yıllık
birleşik krallık konsolosluğu
çek cumhuriyeti başkonsolosluğu
işçi vizesi
pasaport çeşitleri 2021
zanzibar vize
deport ceza hesaplama
vize danışmanlık merkezi
vizesiz seyahat
dışişleri vize
konsolosluk işlemleri
pasaport vize ücretleri 2020
schengen vizesi veriliyor mü
tier 5 vizesi
çin aşısı olana ab vizesi
yeni mezun vizesi
sahte vize
mvv vizesi
h1b1 vizesi
en kolay schengen vizesi
schengen vizesi öğrenci fiyat
konsolosluk islemleri
aktarmalı uçuşlarda vize gerekli mi
istizanlı vize
dil okulu vizesi
yurtdışı vize sorgulama
çok girişli schengen vizesi
idata ulusal randevu
pasaport ve vize fiyatları
beyaz rusya vize
shanghai vizesi
schengen vizesi öğrenci
idata ulusal vize randevu
iş vizesi
idata ofisleri
schengen vizesi kaç günlük
arap konsolosluğu
e vize sorgulama
f1 vizesi kaç yıllık veriliyor
kanada vize merkezi
altın vize
taksim fransız konsolosluğu
pegasus vize
uzun süreli schengen vizesi
bls randevu
tur şirketi aracılığıyla vize almak
kazım kültür vize
vize hizmetleri
vize başvurusu kaç günde sonuçlanır
turist vizesi ile iltica etmek
e konsolosluk randevu
konsolosluk pasaport yenileme
evlilik vizesi
vize schengen
vize uzatma başvurusu
b2 vizesi
ulusal randevu idata
turist vizesini çalışma vizesine cevirmek
aile ziyareti vizesi
tier 1 vizesi
schengen öğrenci vizesi
senegal konsolosluğu
vize ve pasaport ücretleri
kapı vizesi 2021
vize ve pasaport fiyatları
5 yıllık schengen vizesi
vize için randevu
f2 vizesi
kapıda vize
e2 vizesi ile vatandaşlık
göçmen olmayan vize
serbest dolaşım vizesi
vize için gerekenler
f4 vizesi
şoför vizesi
schengen vizesi ile çalışmak
multi schengen vizesi
vize işlem merkezi
f1 vize başvurusu
isviçre konsolosluğu iletişim
turistik schengen vizesi
d tipi schengen vizesi
konsolosluk randevu sorgulama
ofii aile birleşimi
transit vize ile iltica etmek
kibrisa gitmek icin pasaport gereklimi
mikro vize
vize süresini 1 gün aşmak
vize fiyatları 2020
mz vize
2020 vize ücretleri
konsolosluk pasaport uzatma
randevu konsolosluk
pasaport yenileme konsolosluk

Vize randevusu sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim.

Vize randevu almak için tıklayınız

Call Now ButtonBeni Ara