Arama:

Apostil; Apostil İşlemleri

Apostil, Apostil işlemleri; Türkiye’de düzenlenen bir belgenin yurt dışındaki başka ülkelerde de resmiyet kazanması için bazı onay işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu onay işlemlerinden en bilineni ve yaygın olanı ise Apostil onayıdır. Ancak, uluslararası Apostil Anlaşması’na taraf olmayan ülkeler için sadece apostil onayı yapılması yeterli olmamaktadır.

Bu durumda, Dışişleri Bakanlığı’ndan ve ilgili ülkenin büyükelçiliği veya konsolosluğundan da onay almak mecburiyeti vardır.

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]TELEFON: 0545 571 7 571        E-mail: [email protected][/box]

Apostil Nedir?

apostil

Apostil Tasdiki : Bir onay mekanizmasıdır. Çok basit bir anlatımla, bir ülkede onaylanan bir belgenin başka bir ülkede yasal konularda kullanılabilir hale gelmesini sağlar. Anlaşma, 6 Ekim 1961 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 2015 yılına kadar 110 ülke tarafından kabul edilmiştir.

Apostil Tasdikli Tercüme işlemlerinizi Ankara’da Koçak Vize Noter Onaylı Tercüme olarak sizin adınıza takip ediyoruz. Sürekli olarak müşterilerimizden tasdik talepleri gelmesinden dolayı, işlemlerinizi daha hızlı yapmanıza yardımcı olabiliriz.

Apostil Tasdiki Nasıl Yapılır?

 1. Apostil Tasdiki yapılacak belge, bir tercüme bürosu veya yeminli tercüman tarafından çevrilir ve onaylanır.
 2. Belge, valilik yada kaymakamlık tarafından mühürlenir.
 3. Dışişleri Bakanlığında onaylanır.
 4. İlgili ülkenin elçiliğine yada konsolosluğuna götürülür ve onaylatılır.

Tasdik işlemlerinizi Ankara’da Koçak Vize olarak sizin adınıza takip ediyoruz.

Aşağıda örnek bir Apostil tasdik şerhi bulunmaktadır.

Apostil İşlemleri

Apostil işlemleri, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil’in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir. Bu belge onay sistemiyle ilgili üye veya taraf devlet tarafından saptanan yerel bir merci, bakanlık, vb. bir kuruluş, belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, başka bir üye veya taraf ülkede 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonunda belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirirler.  Apostil tasdiği gerçekleştirilen belge, Lahey Konferansının tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir.

  A) Apostil Şerhi konacak resmi belgeler:

      a) “Savcı, zabıt katibi veya adliye memuru tarafından verilmiş belgeler de dahil olmak üzere, devleti bir yargı organına veya mahkemesine bağlı makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgeler,
b) İdari belgeler,
c) Noter senetleri,
d) Kişilerce özel sıfatla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup belgenin kaydının
veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzaların doğruluğunun resmi makam ve noterlerce tasdiki gibi resmi beyanlar” dır.

  B) Aynı maddeye göre sözleşmenin uygulanamayacağı, diğer bir deyişle, Apostil tasdiki yapılamayacak belgeler:

1) “Diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından düzenlenmiş belgeler,
2) Ticaret veya gümrük işlemleriyle doğrudan ilgili olan idari belgeler” dir.
3) Sözleşmenin 6. maddesi uyarınca “Her Akit Devletin, Apostil Şerhini vermek üzere yetkili kılınan makamları belirlemesi, bunlarda değişiklik olduğunda da keyfiyeti Hollanda Dışişleri Bakanlığına bildirmesi” gerekmektedir.
4) Sözleşmenin 9. maddesinde “Her Akit Devlet, işbu Sözleşmede tasdik bağışıklığının öngörüldüğü hallerde kendi diplomasi veya konsolosluk memurlarınca tasdik işlemi yapılmamasını sağlamak üzere gerekli önlemleri alacaktır” denmekte ve usulüne göre Apostil Şerhi uygulanmış bir belgenin başkaca bir tasdike gerek olmadığı belirtilmektedir.
5) Anılan Sözleşme metni ile sözleşmeye taraf olan ülkelere ait güncel liste ile her bir ülkede Apostil Şerhi koymaya hangi makamların yetkili olduğuna dair bilgilere, ” http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41 ” adresinden ulaşılması mümkün olmaktadır.
6) Malumları olduğu üzere, uluslararası sözleşmeler TBMM tarafından onaylanmasını müteakip kanun vasfını almakta ve milli kanunlarımız gibi yürürlük kazanmaktadır.

Apostil nedir? Hangi ülke vatandaşlarının apostil alması gerekir?

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil’in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir.

Bu belge onay sistemiyle ilgili üye veya taraf devlet tarafından saptanan yerel bir merci, bakanlık, vb. bir kuruluş, belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, başka bir üye veya taraf ülkede 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonunda belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirirler.

Apostil tasdiki gerçekleştirilen belge, Lahey Konferansının tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir.

Apostil şerhi uygulayan ülkelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41

Apostil Tastik Şerhi İşlemleri

apostil tastik

APOSİTİLLE TASTİK ŞERHİ

5 Ekim 1961 tarihinde imzalanan Lahey Sözleşmesi hükümlerine göre yurtdışında kullanılacak idari nitelikteki belgeler ile sözleşme dışındaki ülkelere gidecek belgelerin “Apostille tasdik şerhi” Kaymakamlığımız tarafından yapılmaya başlanılmıştır.
Yapılacak İş ve İşlemler
İşlem Adı
TASDİK

Kurum Adı
…………… Kaymakamlığı

Kısa Bilgi
Apostille Tasdik: İlçede düzenlenmiş, Yurt dışına götürülecek resmi belgelerin tasdiki.(Konsolosluk onayına gerek yoktur)
Normal Tasdik: İlçede düzenlenmiş,yurt dışına götürülecek resmi belgelerin tasdiki.(konsolosluk onayına gerek vardır.)

Başvuru Koşulları
1. Yurtdışına götürülecek belgelerin ilçedeki resmi dairelerce düzenlenip onaylanmış olması.
2.Yabancı uyruklu şahıslar için ildeki Konsolosluğunca düzenlenerek onaylanmış olması.(Evlenme Ehliyet belgesi v.s)

Gerekli Belgeler
1.Tasdiki talep edilen evrakın dışında herhangi bir belge gerekmemektedir.

İşlem Adımları
APOSTİLLE TASDİKİ:
1.Apostille evrakın arkasına yapıştırılır ve içi doldurulur. 
2.Evrak kaydedilerek kayıt numarası verilir. 
3.İmzaya sunulur. 
4.İmzalayanın adı ve ünvanı ilgili satıra yazılır. 
NORMAL TASDİK:
1.Evrakta onayı olan resmi dairenin kaşesi basılır ve mühürlenir. 
2.Evrak kaydedilerek kayıt numarası verilir. 
3.Evrak yetkilisince imzalanır. 

Başvuru Yeri
Kaymakamlık (Yazı İşleri Müdürlüğü)

Başvuru Şekli
Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.
Şahsen yapılmayan bir başvuru,ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.


Özel Durumlar
Tasdiki talep edilen evrakların orjinal olması, mutlaka ilgili dairesinin mühürü ile yetkili kişilerin imzasını taşımasını gerekmektedir. Şirket adına evrak tasdik ettirecek kişilerin yanında şirket kimliği veya şirket tarafından düzenlenmiş yetki belgesi bulunması gerekmektedir.
GENELGE

Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi

GENELGE
No:68/1
    Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne ilişkin 01/01/2006 tarihli ve 68 sayılı Genelgemizin Sözleşmeye taraf olan devletler ve uygulamada karşılaşılan sorunlar açısından güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur.
(1) Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan ve Türkiye’nin 08/05/1962 tarihinde imzaladığı “Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”nin onaylanması, 20/06/1984 tarih ve 3028 sayılı Kanunla uygun bulunmuş ve 16/09/1984 tarih ve 18517 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
 (2) Sözleşme, Türkiye bakımından 29/09/1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme ile bir âkit devletin ülkesinde düzenlenmiş olup da diğer bir âkit devletin ülkesinde ibraz edilecek olan resmî belgelerin diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından onaylanması zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır.
(3) Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne taraf devletler Ek (1)’de yer almaktadır.
(4) Onay belgelerinin teatisi sırasında Hükümetimizce, Sözleşmenin 6’ncı maddesi uyarınca tasdik şerhini (Apostil) vermekle yetkili Türk Makamları; idari belgeler için valilikler, adli belgeler için ise ağır ceza mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki adli yargı adalet komisyonu başkanlıkları olarak tespit edilmiştir.
(5) Anılan Sözleşmenin 1’inci maddesinin (a) bendinde; savcı, zabıt kâtibi veya adliye memuru tarafından verilmiş olan belgeler de dahil olmak üzere, devletin bir yargı organına veya mahkemesine bağlı bir makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgelerin, (b) bendinde; idari belgelerin, (c) bendinde; noter senetlerinin, (d) bendinde; kişilerce özel sıfatlarla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup, belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzaların doğruluğunun resmî makam ve noterlerce tasdiki gibi resmî beyanların, “resmî belge” olarak nitelendirildiği belirtilmiştir.
(6) Sözleşmenin 1’inci maddesinde; taraf devletlerin birinin ülkesinde düzenlenmiş olup da diğer taraf ülkesinde kullanılacak olan resmî belgeler sayılmıştır. Sözleşmenin 3’üncü maddesinde ise imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin sıfatını ve gerektiğinde bu belge üzerinde mühür veya aslı ile aynı olduğunun teyidi için zorunlu görülebilecek tek işlemin, belgenin verildiği devlet yetkili makamınca bu belgeye 4’üncü maddede tanımlanan tasdik şerhinin (Apostil) konulmasından ibaret olduğu belirtilmiştir.
Ayrıca 4’üncü maddede; Sözleşmeye ekli örneğe uygun olarak, tasdik şerhinin bizzat belgenin veya buna eklenecek kağıdın üzerine konulacağı, tasdik şerhini koyan makamın resmî dilinde veya ikinci bir dilde yazılabileceği, ancak tasdik şerhinin “Apostille Convention de La Haye Du 5 Octobre 1961” başlığının Fransızca olarak belirtilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.
(7) Sözleşmenin 3 ve 4’üncü maddelerine göre tasdik şerhi, Ek (2)’de yer alan  örneğine  uygun olarak en az dokuz santimetre kenarlı kare biçiminde hazırlanmalı ve bizzat belgenin veya buna eklenecek bir kağıdın üzerine konulmalıdır. Tasdik şerhinin ayrı bir belgede yer alması halinde ise, şerh, tasdik edilen belge ile birleştirilerek, tasdik eden makamın mührü, birleşme yerine basılacaktır.
(8) 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 8’inci ve Adli Sicil Yönetmeliğinin 10’uncu maddelerine göre verilen ve anılan Sözleşme uyarınca adli belge niteliğinde olup, yurt dışında kullanılacak olan adli sicil kayıtlarının da ağır ceza mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki adli yargı adalet komisyonu başkanlıklarınca tasdik edilmesi gerekmektedir.
(9) İş bu Genelge ile, Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne ilişkin 01/01/2006 tarihli ve 68 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
(10) Bu Genelgenin ekleri, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulduğunda güncellenerek www.uhdigm.adalet.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır.
    Bilgi edinilmesini ve yabancı resmî belgelere tasdik şerhi (Apostil) işlemlerinin bu Genelge esaslarına uygun olarak yürütülmesinde özen gösterilmesini rica ederim.

Tasdik Şerhi örneği

(Apostille)

Tasdik Şerhi en az 9 cm. kenarlıklı kare biçiminde olacaktır.

TASDİK ŞERHİ

(5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi)

APOSTİLLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke TÜRKiYE – LA TURQUIE

İşbu resmi belge:

2. ……………. tarafından imzalanmıştır

3. İmzalayanın sıfatı… ……………………. dır.

4. ……………………………..’nin mühür/damgasını taşımaktadır.

TASDİK

5. ……………….. ‘da

6. …………………. günü

7. …………………………. tarafından

8.  No………………… ile tasdik edilmiştir.

9.  Mühür/Damga                            10. İmza:

………………………….                      …………………………..

ANNEX TO THE CONVENTION

Model of certificate

The certificate will be in the form of a square with sides at least 9 centimeters long

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1.   Country: …………………………………………………………..

This public document

2.   has been signed by ……………………………………………..

3.   acting in the capacity of ………………………………………..

4.   bears the seal/stamp of ……………………………………….

Certified

5.   at ……………………        6.  the …………………………….

7.   by   ………………………………………………………………..

8.   No …………………………………….

9.   Seal/stamp                                  10.   Signature

…………………………………………….    ………………………………..

TASTİK İŞLEMİNİN YAPILDIĞI EVRAK TÜRLERİ

Gambiya Vizesi Gerekli Evraklar Gambiya Vizesi İstenilen Belgeler

    İdari Belgeler        
Resmi Daireler ( Nüfus, Milli Eğitim, Sağlık Müdürlükleri v.s., Üniversiteler, Noterler ve Meslek Odaları ( İzmit Ticaret Odası, İzmit Sanayi Odası v.s.) tarafından düzenlenen her türlü resmi mühür taşıyan evraklardır.
İlçemizde düzenlenen idari belgeler için yukarıda tanımlanan Apostille ve Normal Tasdik İşlemleri Kaymakamlıklarınca yapılmaktadır.
    Adli Belgeler        
Mahkemelerce ve Cumhuriyet Savcılıklarınca düzenlenen evraklardır. (Sabıka Kaydı, mahkeme kararı v.s.)
Bu belgeler üzerine tasdik verecek yetkili makamlar mahkemenin ve Cumhuriyet Savcılığının bulunduğu bölgedeki Adalet Komisyonu Başkanlıklarıdır. (Bu belgeler için Kaymakamlığımızca tasdik işlemi yapılmamaktadır.)

YURT DIŞINA GÖTÜRÜLECEK İDARİ BELGELER İÇİN TASTİK İŞLEM AŞAMALARI

1. İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınan bir Nüfus Kayıt Örneğinin orijinali Kaymakamlığımızca  Apostille Tasdiki ile tasdik edilecektir. Apostılle’nin geçerli olmadığı ülkeye gidecekse Kaymakamlığımızca normal tasdik yapılacak ve Valilik tasdikine sunulacaktır.
Tercüme edilecek ise noter tasdikli tercüme evraklarının Apostılle Tasdikleri Kaymakamlığımızca yapılacak, Apostılle olmayacak ise Valiliğimizin tasdikine sunulacaktır.

2. Öğrenci Evrakı için;

İlimizdeki bir üniversiteden alınan öğrenci belgelerinin (diploma, transkrip v.s.) orijinalleri üzerine tasdik işlemleri Valiliğimizce yapılmaktadır. Noter tasdikli tercümelerinin ise Apostille Tasdiki Kaymakamlığımızca yapılacaktır.

İlk ve Ortaöğrenim Belgelerinin orijinalleri (lise diploması v.s.) için Apostille Tasdik işlemi Kaymakamlığımızca yapılacaktır. Apostille olmayacaksa, bu belgeler öncelikle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlığımızca ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce normal tasdik yapıldıktan sonra Valilik tasdikine sunulacaktır.

3.Ticari Belgeler İçin;

İhracat yapan firmalar tarafından, ilimizde mevcut meslek odalarından (Ticaret Odası, Sanayi Odası  v.s.) almış oldukları ihracat belgeleri (menşei şahadetnamesi, konşimento v.s.) için tasdik işlemleri Valiliğimizde yapılmaktadır.

4. Yine Valiliğimize bağlı diğer resmi daireler (İl Milli Eğitim, İl Sağlık, Bayındırlık ve İskan  İl Müdürlüğü v.s.) tarafından düzenlenip yurt dışına götürülecek evrakların tasdik işlemleri  Valiliğimizde yapılmaktadır.

5. İlimizdeki Konsolosluklarca düzenlenmiş ve Evlendirme Dairelerinde kullanılacak Evlenme Ehliyet Belgelerinin tasdiki ile  yabancı uyruklu şahıs tarafından ilimizdeki konsolosluğundan almış olduğu ve ülkemiz makamlarına sunacağı diğer evrakların  tasdiki Valiliğimizde yapılmaktadır.

6.Yurt dışında düzenlenip ülkemizde kullanılacak evrakların orijinalleri için geldiği ülke makamlarınca Apostille Tasdikli veya o ülkedeki T.C. Konsolosluğunca tasdik edilmiş olarak getirilmesi gerekir. Bu şekilde getirilen evraklar gerekirse tercüme edildikten sonra o haliyle kullanılmak istenilen makama sunulacaktır.

Yabancı ülkedeki T.C. Konsolosluğunca tasdikli evrakların yeniden ülkemizde herhangi bir makamca tasdikine gerek yoktur. Ancak tereddüt edilmesi ve talep edilmesi halinde Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesince tasdik edilebilecektir

APOSİTİLLE SÖZLEŞMESİNE TARAF ÜLKELER

apostil

YABANCI RESMÎ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİNİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ’NE TARAF DEVLETLER LİSTESİ
ABD
İrlanda
Slovakya
Almanya
İspanya
Slovenya
Andora
İsrail
Surinam
Antigua
İsveç
Svaziland
Arjantin
İsviçre
Tonga
Arnavutluk
İtalya
Trinidad ve Tobago
Avustralya
İzlanda
Türkiye
Avusturya
Japonya
Ukrayna
Azerbaycan
Karadağ
Venezuela
Bahamalar
Kazakistan
Yeni Zelanda
Barbados
Kolombiya
Yunanistan
Barbuda
Kuzey İrlanda
Belarus
Lesotho
Belçika
Letonya
Belize
Liberya
Birleşik Krallık (İngiltere)
Lihtenştayn
Bosna-Hersek
Litvanya
Bostvana
Lüksemburg
Brunei Sultanlığı
Macaristan
Bulgaristan,
Makedonya
Cook Adaları
Malavi
Çek Cumhuriyeti
Malta
Çin Halk Cumhuriyeti
Marshall Adaları
(Hong Kong ve Makou)
Mauritius
Danimarka
Meksika
Dominik
Moldova
Ekvador
Monako
El Salvador
Namibya
Ermenistan
Niue
Estonya
Norveç
Fiji
Panama
Finlandiya
Polonya
Fransa
Portekiz
Grenada
Romanya
Grenadines
Rusya Federasyonu
Güney Afrika
Saint Kitts ve Nevis
Güney Kore
Saint Lucia
Gürcistan
Saint Vincent
Hırvatistan
Samoa
Hindistan
San Marino
HollandaSeyşeller
HondurasSırbistan
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması (Apostille) Sözleşmesine Taraf Ülkelerin Listesi
Almanya Federal Cum.
Kıbrıs Rum Kesimi
Amerika Birleşik Devletleri
Karadağ
Andora
Kazakistan
Antigua ve Barbuda
Kolombia
Arjantin
Kore Cumhuriyeti
Arnavutluk
Lesotho
Avusturya
Letonya
Avustralya
Liberya
Azerbaycan
Lehistan
Bahama Adaları
Litvanya
Barbados
Lüksemburg
Belçika
Macaristan
Belize
Makedonya
Beyaz Rusya (Belarus)
Malawi
Bosna-Hersek
Malta
Botswana
Marshal Adaları
Brunei
Mauritus
Bulgaristan
Meksika
Cook İsland Adaları
Monako
Çek Cumhuriyeti
Moldovya
Çin Halk Cum.
Namibia
Danimarka   
Niue
Dominik Cum.
Norveç
Ekvator
Panama
El Salvador
Polonya
Ermenistan
Portekiz
Estonya
Romanya
Fiji
Rusya Federasyonu
Finlandiya
Saint Vincent ve Granada
Fransa
Samoa
Grenada
San Marino
Güney Afrika
Santa Kitts ve Nevis
Gürcistan
Santa Lucia
Hırvatistan
Seyşeller
Hindistan
Sırbistan
Hollanda
Slovakya
Honduras
Suriname
İngiltere
Slovenya
İrlanda
Swaziland
İspanya
Tonga
İsrail
Trinidad ve Tobago
İsviçre
Türkiye
İsveç
Ukrayna
İzlanda
Venezuella
İtalya
Yeni Zelanda
Japonya
Yunanistan

Evrak Tasdiki nedir?

Evrak tasdiki belgedeki imzanın doğruluğunu ve evrakı imzalayanın görevini doğrulamak suretiyle yabancı bir resmi evraka geçerlilik kazandıran, bir belgenin yasallığının tasdik edilerek başka bir ülkede de geçerliliğini sağlayan idari bir işlemdir. Belge tasdik işleminde bölgenin valiliği ve ihraç edilecek ürünün gönderileceği ülkenin konsolosluğu belgenin gerçek olduğunu onaylayarak belirli kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirirler.

Konsolosluk evrak tasdiki olarak da adlandırılan evrak tasdiki, bir gerçek kişi, tüzel kişi veya başka bir kuruluştan başvuruyla ilgili bir belgeye yapıştırılan son imzanın veya mührün gerçekliğini kanıtlayan bir konsolosluk uygulamasını ifade eder. Uluslararası uygulamaya ve konsolosluk uygulamasına uygun olarak, konsolosluk evrak tasdikinin amacı, bir ülkede düzenlenen noterlik belgelerinin gerekli yasal etkiye sahip olmasını ve başka bir ülkedeki ilgili makamlar tarafından gerçek olup olmadıklarına dair hiçbir şüphe olmaksızın kabul edilmesini sağlamaktır.

Evrak Onayı Nedir?

Evrak Onayı, Tasdik edilen evrakların Dışişleri Bakanlığından ve Elçilik ya da Konsolosluklardan imza ve mühür atılarak yapılan tasdike Evrak onayı denir.

Ticari İçin Gerekli Evraklar

Dışişleri Bakanlığı Evrak Tasdik ve Onayı

Dışişleri Bakanlığı Evrak Tasdik Randevu

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Tasdik Şubesinde Randevu Sistemine geçti. İşlem yaptırmak isteyen kişiler, tasdik.mfa.gov.tr üzerinden randevu almalıdır.

Tasdik Randevu Sistemi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Tasdik Şubesinde Randevu Sistemine geçti. İşlem yaptırmak isteyen kişiler, tasdik.mfa.gov.tr üzerinden randevu almalıdır.

Dışişleri Bakanlığı Evrak Takip ve Doğrulama

Bu hizmeti kullanarak, ilgili kurum tarafından Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile oluşturulan evrakları doğrulayabilirsiniz.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

https://www.turkiye.gov.tr/disisleri-bakanligi-ebys

Konsolosluk Evrak Tasdik ve Onay

Apostil geçerli olmayan ülkelerde Lahey anlaşması ile anlaşmış ülkelerde apostil onayı yerine geçen onay şeklinde Konsolosluk Tasdik ve Onayı denir.

Konsolosluk Onayı Nasıl Yapılır

Bu işlemler ise şu şekilde olmaktadır:

 1. Öncelikle, bir yeminli tercüme bürosu tarafından apostil onayı yapılacak belgenin kullanılacağı ülkenin resmi diline tercüme edilmesi gerekmektedir.
 2. Yeminli tercüme bürosu tarafından tercüme edilen bu belgenin ilgili tercüme bürosunun kaydının olduğu bir noterde noter onayının yapılması gerekir.
 3. Noter onayından sonra, onayı yapan noterin bulunduğu ildeki valilik veya kaymakamlıklarda Apostil Onayı yapılır.
 4. Apostil onayından sonra Dışişleri Bakanlığı’nda ilgili belgeye tasdik yapılır.
 5. Son olarak, ilgili belge onayı yapacak elçiliğe veya konsolosluğa teslim edilir. Elçilik veya konsoloslukların onay işlemleri birkaç gün sürmektedir.

Konsolosluk Harç Ücretleri

Ayrıca, her ülkenin onay için belge başına talep ettiği farklı bir harç ücreti de bulunmaktadır. Bazı ülkelerde bu ücretler de belgeye göre farklılık göstermektedir. Diploma gibi belgelerin onayı daha ucuz, şirket belgelerinin onayı ise daha pahalıdır. Bazı ülkelerin büyükelçilik / konsolosluk onay işlemleri için harç ücretleri aşağıdaki gibidir.

Büyükelçilik / Konsolosluk Belge Onayı Harç Ücretleri

Afganistan125 USD (şirket belgeleri)
Birleşik Arap Emirlikleri159 BAE Dirhemi
Cezayir5 USD – 50 USD
Filistin10 USD – 20 USD
FasDiplomalar ücretsiz – şirket belgeleri 25 USD – 50 USD
İran15 USD – 60 USD
Katar27 USD – 50 USD
Kuveyt30 USD
Lübnan15 USD – 30 USD
Mısır30 USD
Nijerya50 TL – 150 TL
Pakistan150 TL
Suudi Arabistan100 TL
Ürdün60 TL

***Not: Belge harç ücretleri fiyatlarda değişiklik gösterebilir. Bizim ile iletişime geçerek en iyi fiyat alabilirsiniz.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Koçak Vize olarak hemen hemen tüm ülkeler için onay işlemlerinizi sizin adınıza gerçekleştiriyor ve belgelerinizin son halini size teslim ediyoruz. Yukarıdaki iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak konuyla ilgili daha fazla bilgi alabilirsiniz. [/box]

Konsolosluk Evrak Tasdik ve İşlemleri

evrak onayı

I) EVRAK TASDİK İŞLEMLERİ BAŞVURU PROSEDÜRÜ

1) Konsolosluklara tasdik işlemi başvurusu yapmadan önce evrakların Türkiye’deki yerel noterlik tarafından onaylanması gerekmektedir.

2) Noterlik tarafından onaylanmış evraklar Valiliklerin Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne gönderilip tasdik edilmelidir.

3) Yukarıdaki noter ve tasdik işlemleri tamamlandıktan sonra konsolosluklardan tasdik başvurusu yapılabilir.

II) İBRAZ EDİLMESİ İSTENEN BELGELER

1) Başvuru sahibinin pasaportu, kimlik kartı ve ikameti gibi kimlik belgelerinin fotokopileri.

2) Vekil edilen kişi başvuru sahibi adına evrak tasdik başvurusu yaparsa, vekil edilen kişi ve başvuru sahibinin geçerli olan kimlik belgesinin fotokopileri ibraz edilmelidir.

3) Şirket evrak tasdik işlemi için, şirketin yasal temsilcisinin pasaport fotokopisi ve yasal temsilci kimliğini kanıtlayabilen şirket evrakları da ibraz edilmelidir.

4) Gerçek, eksiksiz ve doğru olan başvuru formu doldurulmalıdır.

5) Tasdik edilecek evrakların asılları ve fotokopileri.

6) Konsolosluk tasdik bölümü tarafından gerekli olduğu düşünülen diğer belgeler.

III) EVRAK TASDİK İŞLEMLERİ İÇİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri (tatil günleri hariç) 09:30-12:30 arasında evrak tasdik işlemi başvuruları alınır, 14:30-17:00 arasında tasdik dağıtımı yapılır.

IV) TASDİK ÜCRETLERİ

Şahsi evrak tasdik işlemleri için(USD)Ticari evrak tasdik işlemleri için (USD)
Türk Vantandaşları1525
Yabancı Vantandaşlar5075

Ekspres servis: Ekstra 25 dolar ödenecektir.

V) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLARI

Başvuru sahibinin ilgili evrakları Türkiye Dışişleri Bakanlığı ya da konsolosluk evrak tasdik işlemine yetkili olan kurumlar tarafından tasdik edilir.

1) Evraklar gerçek, yasal olup, ülkelerin ulusal ve sosyal çıkarlarına zarar verebilecek hiçbir içerik içermemelidir.

2) Tasdik yapılacak evrakın iki sayfadan (iki sayfa dahil) fazla olması durumunda, mühür mumu ile mühürleme, sayfaların köşelerinin birleşim yerlerine mühür basma veya kabartmalı mühür türünde değiştirilmesi kolay olmayan yöntemler uygulanarak birleştirilmelidir.

3)  ilgili makamların düzenlemelerine göre, evlilik kaydı için kullanılmak üzere olan bekarlık belgesinin alındığı tarihten itibaren 6 ay geçerliliği vardır, eğer 6 ayı geçmiş ise başvuru sahibinin evrağı yenilemesi gerekecektir..

4) evlat edinmek için gidenlerin evlilik, sağlık ve adli sicil durumlarını gösteren noter belgelerinin yapıldığı günden itibaren 6 ay geçmiş ise belgeler kabul edilmeyecektir.

5) Konsolosluğa dışardan getirilen evraklar konsolosluk çalışanları tarafından kontrol edilir. Eğer bir sorun olduğu fark edilirse, mesela yerel noter veya tasdik prosedürlerinde eksiklik olması, standart şekilde olmaması, yasal olmayan içerik bulunması, evrakta değişiklik yapılmış olması veya açılıp değiştirilmiş olması gibi durumlarda, tasdik başvurusu kabul edilmeyecektir.

6) Konsolosluk görevlileri başvuru sahibinden tasdik işlemleri ile ilgili başka belgeler de isteyebilirler.

7) Konsolosluk tarafından tasdik edilmiş evrakların içeriğinde bir değiştirme veya yer değişikliği varsa evrak geçersiz olur.

8) Büyükelçilik veya konsolosluk tarafından tasdik edilmiş evraklar düzeltilmemeli veya değiştirilmemelidir. Başvuru sahibinin değişiklik veya düzeltme yapmasından kaynaklanan sorunlardan ve hukuki yükümlülüklerden başvuru sahibi sorumludur.

9) Dışardan konsolosluğa gelen evrak tasdik taleplerinde konsolosluğun talimatları esas alınacaktır.

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı

Danimarka Konaklama Belgeleri

Onay (Tasdik) İşlemleri

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı  Onay ( Tasdik) ve Adli Konular  Bölümü tarafından  anında yapılan  onay ve tasdik işlemleri

 • Polis Genel Müdürlüğü’nden gelen tüm belgeler
 •  Giriş-Çıkış Kaydı, Sabıka Kaydı
 • Kaymakamlık ve Bakanlığa bağlı dairelerden gelen evraklar
 • Bekarlık belgesi, ikametgah belgesi, doğum belgesi,v.s
 • Yüksek Mahkeme’den gelen evraklar
 • Boşanma Belgesi, Evlilik Belgesi
 • Kaza Mahkemeleri’ne ait  Tercüme Edilen Evraklar
 • Barış Gücü Personeli  giriş çıkış belgeleri onayı
 • Yurtdışından gelen ve  KKTC’de  kullanılacak evraklar

Onay (Tasdik) İşlemi İçin  İstenen Belgeler

 • Muhtarlardan alınan her türlü belgenin  ön yüzünde  10 TL’lik  damga pulu olması
 • Bölge Kaymakamlığı’ndan alınan belgenin 11.20 TL’lik  pul ile onaylanması
 • İçişleri ve Çalışma Bakanlığı’nda alınan belgenin 20 TL’lik pul ile  onaylanması
 • Son olarak T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi’nden vezneye 36 TL  nakit yatırılarak onaylanması
 • Polis Muhaceret Bölümü’nden alınan belgelerin  20 TL’lik  pul ile onaylanmış olması

Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar (SSS)

Dışişleri Bakanlığı Tasdiki Neden Yapılır?

5 Ekim 1961 tarihli Lahey Apostil Konvansiyonu’nda (Convention de la Haye) imzalanan ve Türkiye tarafından 29 Eylül 1985 tarihinde taraf olunan, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına Dair Sözleşme’ye üye olmayan, bu nedenle apostil kullanımının mümkün olmadığı yabancı bir ülkede resmi işlemler için kullanılmak üzere, Türkiye’den alınan ve yabancı ülkenin diline tercüme ettirilen bir belgenin, gerçek ve resmi geçerliliği olduğuna dair tasdik işlemleri, ilgili ülkenin dış temsilcilikleri ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

Ankara vize firmalarından biri olan ve deneyimli yeminli tercüman kadrosuna sahip Koçak vize; doğru, güvenilir ve kaliteli Dışişleri Bakanlığı tasdikli tercüme hizmetinin tek adresidir. Dışişleri Bakanlığı tasdikli tercüme işlemlerini ihtiyaç duyan müşterilerimiz adına takip etmekteyiz.

Dışişleri Bakanlığı Tasdik Süreci Nasıl İşler?

Türkiye’de resmi geçerliliği olup, farklı bir ülkede resmi işlemler için kullanılacak belgeler; öncelikle Koçak Vize gibi alanında yetkin ve deneyimli tercüman kadrosuna sahip, doğru, güvenilir ve kaliteli noter yeminli çeviri hizmeti veren bir tercüme bürosuna tercüme ettirilir. Çeviri Bürosunun kadrosunda bulunan noter yeminli tercüman tarafından imzalanan tercüme belgesi, tercümanın yemin zaptı imzaladığı notere onaylatılır.

Noter onaylı tercüme, apostil hazırlanması için kaymakamlık veya valilik tasdikine sunulur ve damgalatılır. Apostil tasdikinin geçerli olmadığı bir ülkede kullanılacak olan belge için Dışişleri Bakanlığının onayı alınır ve son aşama olarak belgeyi talep eden konsolosluk, kurum ya da kuruluşa teslim edilir. Belge onay süreci; yoğunluğa ve belgenin içeriğine göre 2 ila 7 gün arasında değişmektedir.

Tercüme onay makamları genellikle onaylanacak belgelerin elden teslim edilmesini talep etmektedirler. Böyle bir durumda posta veya kargo kabul edilmemektedir. Talepleriniz doğrultusunda; Ankara Tercüme Ofisi Koçak vize’ye elden, kargoyla, postayla ya da elektronik ortamda göndereceğiniz belgelerin tercüme ve sonrasındaki onay işlemleri, vekâlet gerekmeden tarafımızca zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanacak, istediğiniz yöntemle teslim edilecektir.

Titiz bir takip gerektiren Dışişleri Bakanlığı tasdikli tercüme hizmeti için en hızlı ve güvenilir yol; tüm dillerde hızlı ve doğru çeviri yapabilecek yabancı dil ve ilgili alan bilgisine sahip noter yeminli tercümanları bünyesinde barındıran, yapılan tercümeyi aynı niteliklere sahip bir başka kişiye kontrol ettiren, noter, apostil ve Dışişleri Bakanlığı onay sürecini profesyonel takip personeli ile yürüten, tüm bu işlemleri tecrübelerine binaen en hızlı şekilde ve en az maliyetle gerçekleştiren Koçak Vize’ye yaptırmaktır.

Dışişleri Bakanlığı Tasdikli Tercüme Fiyatı Ne Kadardır?

Dışişleri Bakanlığı Tasdikli Tercüme için noter yeminli tercüme ücretinoter onay ücreti ve Dışişleri Bakanlığı onay ücreti ödenmesi gerekmektedir. Noter ve Dışişleri Bakanlığı onayları için alınan ücretlerin tercüme bürosuyla ilgisi yoktur, noter ve bakanlık tarafından alınmaktadır.

Alınan ücretler belirlenirken dil, karakter sayısı, belge adedi, içerik, süre gibi birçok etken göz önünde bulundurulmaktadır.

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Koçak Vize olarak, müşterilerimiz talep ettiği takdirde tercüme sonrası noter ve Dışişleri Bakanlığı işlemlerini de kendileri adına takip etmekte, bu zorlu tercüme sürecinde destek verip her zaman yanlarında bulunmaktayız.

Dışişleri Bakanlığı Tasdiki Gerektiren Belge Türleri Nelerdir?

Koçak Vize tarafından verilen tercüme hizmetlerinden bazıları;

ticaretraportranskript
gümrükbilirkişi raporudiploma
diplomatikyasal sorumluluk reddiyetki belgesi
konsolosluktahkimana sözleşme
mahkeme belgelerikefaletnamesatış belgesi
yargı belgelerinüfus kayıt örneğibeyanname
tutanakdoğum belgesimenşe belgesi
yasal kararevlilik cüzdanıticari fatura
tanık ifadesiölüm belgesikimlik belgesi kopyası
sanık ifadesiboşanma kararıpasaport kopyası
müşteki ifadesimedeni durum bildirim belgesikurumsal vekâletname
emsal karartemsil yetkisisürücü belgesi kopyası
keşifinceleme

Apostil; Apostil İşlemleri Sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

AAAA

Evrak Tasdik ve Onayı

Merhabalar! Evrak Tasdik ve Onayı İşlemleri sayfamıza Hoş geldiniz! Evrak tasdik işlemleri hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de düzenlenen bir belgenin yurt dışındaki başka ülkelerde de resmiyet kazanması için bazı onay işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu onay işlemlerinden en bilineni ve yaygın olanı ise Apostil onayıdır. Ancak, uluslararası Apostil Anlaşması’na taraf olmayan ülkeler için sadece apostil onayı yapılması yeterli olmamaktadır.

Bu durumda, Dışişleri Bakanlığı’ndan ve ilgili ülkenin büyükelçiliği veya konsolosluğundan da onay almak mecburiyeti vardır.

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]TELEFON: 0545 571 7 571        E-mail: [email protected][/box]

Evrak Tasdiki nedir?

Evrak tasdiki belgedeki imzanın doğruluğunu ve evrakı imzalayanın görevini doğrulamak suretiyle yabancı bir resmi evraka geçerlilik kazandıran, bir belgenin yasallığının tasdik edilerek başka bir ülkede de geçerliliğini sağlayan idari bir işlemdir. Belge tasdik işleminde bölgenin valiliği ve ihraç edilecek ürünün gönderileceği ülkenin konsolosluğu belgenin gerçek olduğunu onaylayarak belirli kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirirler.

Konsolosluk evrak tasdiki olarak da adlandırılan evrak tasdiki, bir gerçek kişi, tüzel kişi veya başka bir kuruluştan başvuruyla ilgili bir belgeye yapıştırılan son imzanın veya mührün gerçekliğini kanıtlayan bir konsolosluk uygulamasını ifade eder. Uluslararası uygulamaya ve konsolosluk uygulamasına uygun olarak, konsolosluk evrak tasdikinin amacı, bir ülkede düzenlenen noterlik belgelerinin gerekli yasal etkiye sahip olmasını ve başka bir ülkedeki ilgili makamlar tarafından gerçek olup olmadıklarına dair hiçbir şüphe olmaksızın kabul edilmesini sağlamaktır.

Evrak Onayı Nedir?

Evrak Onayı, Tasdik edilen evrakların Dışişleri Bakanlığından ve Elçilik ya da Konsolosluklardan imza ve mühür atılarak yapılan tasdike Evrak onayı denir.

Ticari İçin Gerekli Evraklar

Dışişleri Bakanlığı Evrak Tasdik ve Onayı

Dışişleri Bakanlığı Evrak Tasdik Randevu

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Tasdik Şubesinde Randevu Sistemine geçti. İşlem yaptırmak isteyen kişiler, tasdik.mfa.gov.tr üzerinden randevu almalıdır.

Tasdik Randevu Sistemi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Tasdik Şubesinde Randevu Sistemine geçti. İşlem yaptırmak isteyen kişiler, tasdik.mfa.gov.tr üzerinden randevu almalıdır.

Dışişleri Bakanlığı Evrak Takip ve Doğrulama

Bu hizmeti kullanarak, ilgili kurum tarafından Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile oluşturulan evrakları doğrulayabilirsiniz.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

https://www.turkiye.gov.tr/disisleri-bakanligi-ebys

Konsolosluk Evrak Tasdik ve Onay

Apostil geçerli olmayan ülkelerde Lahey anlaşması ile anlaşmış ülkelerde apostil onayı yerine geçen onay şeklinde Konsolosluk Tasdik ve Onayı denir.

Konsolosluk Onayı Nasıl Yapılır

Bu işlemler ise şu şekilde olmaktadır:

 1. Öncelikle, bir yeminli tercüme bürosu tarafından apostil onayı yapılacak belgenin kullanılacağı ülkenin resmi diline tercüme edilmesi gerekmektedir.
 2. Yeminli tercüme bürosu tarafından tercüme edilen bu belgenin ilgili tercüme bürosunun kaydının olduğu bir noterde noter onayının yapılması gerekir.
 3. Noter onayından sonra, onayı yapan noterin bulunduğu ildeki valilik veya kaymakamlıklarda Apostil Onayı yapılır.
 4. Apostil onayından sonra Dışişleri Bakanlığı’nda ilgili belgeye tasdik yapılır.
 5. Son olarak, ilgili belge onayı yapacak elçiliğe veya konsolosluğa teslim edilir. Elçilik veya konsoloslukların onay işlemleri birkaç gün sürmektedir.

Konsolosluk Harç Ücretleri

Ayrıca, her ülkenin onay için belge başına talep ettiği farklı bir harç ücreti de bulunmaktadır. Bazı ülkelerde bu ücretler de belgeye göre farklılık göstermektedir. Diploma gibi belgelerin onayı daha ucuz, şirket belgelerinin onayı ise daha pahalıdır. Bazı ülkelerin büyükelçilik / konsolosluk onay işlemleri için harç ücretleri aşağıdaki gibidir.

Büyükelçilik / Konsolosluk Belge Onayı Harç Ücretleri

Afganistan125 USD (şirket belgeleri)
Birleşik Arap Emirlikleri159 BAE Dirhemi
Cezayir5 USD – 50 USD
Filistin10 USD – 20 USD
FasDiplomalar ücretsiz – şirket belgeleri 25 USD – 50 USD
İran15 USD – 60 USD
Katar27 USD – 50 USD
Kuveyt30 USD
Lübnan15 USD – 30 USD
Mısır30 USD
Nijerya50 TL – 150 TL
Pakistan150 TL
Suudi Arabistan100 TL
Ürdün60 TL

***Not: Belge harç ücretleri fiyatlarda değişiklik gösterebilir. Bizim ile iletişime geçerek en iyi fiyat alabilirsiniz.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Koçak Vize olarak hemen hemen tüm ülkeler için onay işlemlerinizi sizin adınıza gerçekleştiriyor ve belgelerinizin son halini size teslim ediyoruz. Yukarıdaki iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak konuyla ilgili daha fazla bilgi alabilirsiniz. [/box]

Konsolosluk Evrak Tasdik ve İşlemleri

evrak onayı

I) EVRAK TASDİK İŞLEMLERİ BAŞVURU PROSEDÜRÜ

1) Konsolosluklara tasdik işlemi başvurusu yapmadan önce evrakların Türkiye’deki yerel noterlik tarafından onaylanması gerekmektedir.

2) Noterlik tarafından onaylanmış evraklar Valiliklerin Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne gönderilip tasdik edilmelidir.

3) Yukarıdaki noter ve tasdik işlemleri tamamlandıktan sonra konsolosluklardan tasdik başvurusu yapılabilir.

II) İBRAZ EDİLMESİ İSTENEN BELGELER

1) Başvuru sahibinin pasaportu, kimlik kartı ve ikameti gibi kimlik belgelerinin fotokopileri.

2) Vekil edilen kişi başvuru sahibi adına evrak tasdik başvurusu yaparsa, vekil edilen kişi ve başvuru sahibinin geçerli olan kimlik belgesinin fotokopileri ibraz edilmelidir.

3) Şirket evrak tasdik işlemi için, şirketin yasal temsilcisinin pasaport fotokopisi ve yasal temsilci kimliğini kanıtlayabilen şirket evrakları da ibraz edilmelidir.

4) Gerçek, eksiksiz ve doğru olan başvuru formu doldurulmalıdır.

5) Tasdik edilecek evrakların asılları ve fotokopileri.

6) Konsolosluk tasdik bölümü tarafından gerekli olduğu düşünülen diğer belgeler.

III) EVRAK TASDİK İŞLEMLERİ İÇİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri (tatil günleri hariç) 09:30-12:30 arasında evrak tasdik işlemi başvuruları alınır, 14:30-17:00 arasında tasdik dağıtımı yapılır.

IV) TASDİK ÜCRETLERİ

Şahsi evrak tasdik işlemleri için(USD)Ticari evrak tasdik işlemleri için (USD)
Türk Vantandaşları1525
Yabancı Vantandaşlar5075

Ekspres servis: Ekstra 25 dolar ödenecektir.

V) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLARI

Başvuru sahibinin ilgili evrakları Türkiye Dışişleri Bakanlığı ya da konsolosluk evrak tasdik işlemine yetkili olan kurumlar tarafından tasdik edilir.

1) Evraklar gerçek, yasal olup, ülkelerin ulusal ve sosyal çıkarlarına zarar verebilecek hiçbir içerik içermemelidir.

2) Tasdik yapılacak evrakın iki sayfadan (iki sayfa dahil) fazla olması durumunda, mühür mumu ile mühürleme, sayfaların köşelerinin birleşim yerlerine mühür basma veya kabartmalı mühür türünde değiştirilmesi kolay olmayan yöntemler uygulanarak birleştirilmelidir.

3)  ilgili makamların düzenlemelerine göre, evlilik kaydı için kullanılmak üzere olan bekarlık belgesinin alındığı tarihten itibaren 6 ay geçerliliği vardır, eğer 6 ayı geçmiş ise başvuru sahibinin evrağı yenilemesi gerekecektir..

4) evlat edinmek için gidenlerin evlilik, sağlık ve adli sicil durumlarını gösteren noter belgelerinin yapıldığı günden itibaren 6 ay geçmiş ise belgeler kabul edilmeyecektir.

5) Konsolosluğa dışardan getirilen evraklar konsolosluk çalışanları tarafından kontrol edilir. Eğer bir sorun olduğu fark edilirse, mesela yerel noter veya tasdik prosedürlerinde eksiklik olması, standart şekilde olmaması, yasal olmayan içerik bulunması, evrakta değişiklik yapılmış olması veya açılıp değiştirilmiş olması gibi durumlarda, tasdik başvurusu kabul edilmeyecektir.

6) Konsolosluk görevlileri başvuru sahibinden tasdik işlemleri ile ilgili başka belgeler de isteyebilirler.

7) Konsolosluk tarafından tasdik edilmiş evrakların içeriğinde bir değiştirme veya yer değişikliği varsa evrak geçersiz olur.

8) Büyükelçilik veya konsolosluk tarafından tasdik edilmiş evraklar düzeltilmemeli veya değiştirilmemelidir. Başvuru sahibinin değişiklik veya düzeltme yapmasından kaynaklanan sorunlardan ve hukuki yükümlülüklerden başvuru sahibi sorumludur.

9) Dışardan konsolosluğa gelen evrak tasdik taleplerinde konsolosluğun talimatları esas alınacaktır.

Dışişleri Bakanlığı Evrak Takip İstanbul

Dışişleri Bakanlığı Evrak Takip Ankara

Dışişleri Bakanlığı Evrak Takip İzmir

Dışişleri Bakanlığı Evrak Takip Bursa

Dışişleri Bakanlığı Evrak Takip Antalya

 

Apostil Tasdiki : Bir onay mekanizmasıdır. Çok basit bir anlatımla, bir ülkede onaylanan bir belgenin başka bir ülkede yasal konularda kullanılabilir hale gelmesini sağlar. Anlaşma, 6 Ekim 1961 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 2015 yılına kadar 110 ülke tarafından kabul edilmiştir.

Apostil Tasdikli Tercüme işlemlerinizi Ankara’da Beta Noter Onaylı Tercüme olarak sizin adınıza takip ediyoruz. Sürekli olarak müşterilerimizden tasdik talepleri gelmesinden dolayı, işlemlerinizi daha hızlı yapmanıza yardımcı olabiliriz.

 1. Apostil Tasdiki yapılacak belge, bir tercüme bürosu veya yeminli tercüman tarafından çevrilir ve onaylanır.
 2. Belge, kaymakamlık tarafından mühürlenir.
 3. İlgili ülkenin konsolosluğuna götürülür ve onaylatılır.

Tasdik işlemlerinizi Ankara’da Beta Çeviri Merkezi olarak sizin adınıza takip ediyoruz.

Aşağıda örnek bir Apostil tasdik şerhi bulunmaktadır.

Apostil nedir? Hangi ülke vatandaşlarının apostil alması gerekir?

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil’in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir.

Bu belge onay sistemiyle ilgili üye veya taraf devlet tarafından saptanan yerel bir merci, bakanlık, vb. bir kuruluş, belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, başka bir üye veya taraf ülkede 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonunda belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirirler.

Apostil tasdiki gerçekleştirilen belge, Lahey Konferansının tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir.

Apostil şerhi uygulayan ülkelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41

Apostil Tastik Şerhi İşlemleri

apostil tastik

APOSİTİLLE TASTİK ŞERHİ

5 Ekim 1961 tarihinde imzalanan Lahey Sözleşmesi hükümlerine göre yurtdışında kullanılacak idari nitelikteki belgeler ile sözleşme dışındaki ülkelere gidecek belgelerin “Apostille tasdik şerhi” Kaymakamlığımız tarafından yapılmaya başlanılmıştır.
Yapılacak İş ve İşlemler
İşlem Adı
TASDİK

Kurum Adı
…………… Kaymakamlığı

Kısa Bilgi
Apostille Tasdik: İlçede düzenlenmiş, Yurt dışına götürülecek resmi belgelerin tasdiki.(Konsolosluk onayına gerek yoktur)
Normal Tasdik: İlçede düzenlenmiş,yurt dışına götürülecek resmi belgelerin tasdiki.(konsolosluk onayına gerek vardır.)

Başvuru Koşulları
1. Yurtdışına götürülecek belgelerin ilçedeki resmi dairelerce düzenlenip onaylanmış olması.
2.Yabancı uyruklu şahıslar için ildeki Konsolosluğunca düzenlenerek onaylanmış olması.(Evlenme Ehliyet belgesi v.s)

Gerekli Belgeler
1.Tasdiki talep edilen evrakın dışında herhangi bir belge gerekmemektedir.

İşlem Adımları
APOSTİLLE TASDİKİ:
1.Apostille evrakın arkasına yapıştırılır ve içi doldurulur. 
2.Evrak kaydedilerek kayıt numarası verilir. 
3.İmzaya sunulur. 
4.İmzalayanın adı ve ünvanı ilgili satıra yazılır. 
NORMAL TASDİK:
1.Evrakta onayı olan resmi dairenin kaşesi basılır ve mühürlenir. 
2.Evrak kaydedilerek kayıt numarası verilir. 
3.Evrak yetkilisince imzalanır. 

Başvuru Yeri
Kaymakamlık (Yazı İşleri Müdürlüğü)

Başvuru Şekli
Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.
Şahsen yapılmayan bir başvuru,ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.


Özel Durumlar
Tasdiki talep edilen evrakların orjinal olması, mutlaka ilgili dairesinin mühürü ile yetkili kişilerin imzasını taşımasını gerekmektedir. Şirket adına evrak tasdik ettirecek kişilerin yanında şirket kimliği veya şirket tarafından düzenlenmiş yetki belgesi bulunması gerekmektedir.
GENELGE

Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi

GENELGE
No:68/1
    Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne ilişkin 01/01/2006 tarihli ve 68 sayılı Genelgemizin Sözleşmeye taraf olan devletler ve uygulamada karşılaşılan sorunlar açısından güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur.
(1) Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan ve Türkiye’nin 08/05/1962 tarihinde imzaladığı “Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”nin onaylanması, 20/06/1984 tarih ve 3028 sayılı Kanunla uygun bulunmuş ve 16/09/1984 tarih ve 18517 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
(2) Sözleşme, Türkiye bakımından 29/09/1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme ile bir âkit devletin ülkesinde düzenlenmiş olup da diğer bir âkit devletin ülkesinde ibraz edilecek olan resmî belgelerin diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından onaylanması zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır.
(3) Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne taraf devletler Ek (1)’de yer almaktadır.
(4) Onay belgelerinin teatisi sırasında Hükümetimizce, Sözleşmenin 6’ncı maddesi uyarınca tasdik şerhini (Apostil) vermekle yetkili Türk Makamları; idari belgeler için valilikler, adli belgeler için ise ağır ceza mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki adli yargı adalet komisyonu başkanlıkları olarak tespit edilmiştir.
(5) Anılan Sözleşmenin 1’inci maddesinin (a) bendinde; savcı, zabıt kâtibi veya adliye memuru tarafından verilmiş olan belgeler de dahil olmak üzere, devletin bir yargı organına veya mahkemesine bağlı bir makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgelerin, (b) bendinde; idari belgelerin, (c) bendinde; noter senetlerinin, (d) bendinde; kişilerce özel sıfatlarla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup, belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzaların doğruluğunun resmî makam ve noterlerce tasdiki gibi resmî beyanların, “resmî belge” olarak nitelendirildiği belirtilmiştir.
(6) Sözleşmenin 1’inci maddesinde; taraf devletlerin birinin ülkesinde düzenlenmiş olup da diğer taraf ülkesinde kullanılacak olan resmî belgeler sayılmıştır. Sözleşmenin 3’üncü maddesinde ise imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin sıfatını ve gerektiğinde bu belge üzerinde mühür veya aslı ile aynı olduğunun teyidi için zorunlu görülebilecek tek işlemin, belgenin verildiği devlet yetkili makamınca bu belgeye 4’üncü maddede tanımlanan tasdik şerhinin (Apostil) konulmasından ibaret olduğu belirtilmiştir.
Ayrıca 4’üncü maddede; Sözleşmeye ekli örneğe uygun olarak, tasdik şerhinin bizzat belgenin veya buna eklenecek kağıdın üzerine konulacağı, tasdik şerhini koyan makamın resmî dilinde veya ikinci bir dilde yazılabileceği, ancak tasdik şerhinin “Apostille Convention de La Haye Du 5 Octobre 1961” başlığının Fransızca olarak belirtilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.
(7) Sözleşmenin 3 ve 4’üncü maddelerine göre tasdik şerhi, Ek (2)’de yer alan  örneğine  uygun olarak en az dokuz santimetre kenarlı kare biçiminde hazırlanmalı ve bizzat belgenin veya buna eklenecek bir kağıdın üzerine konulmalıdır. Tasdik şerhinin ayrı bir belgede yer alması halinde ise, şerh, tasdik edilen belge ile birleştirilerek, tasdik eden makamın mührü, birleşme yerine basılacaktır.
(8) 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 8’inci ve Adli Sicil Yönetmeliğinin 10’uncu maddelerine göre verilen ve anılan Sözleşme uyarınca adli belge niteliğinde olup, yurt dışında kullanılacak olan adli sicil kayıtlarının da ağır ceza mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki adli yargı adalet komisyonu başkanlıklarınca tasdik edilmesi gerekmektedir.
(9) İş bu Genelge ile, Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne ilişkin 01/01/2006 tarihli ve 68 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
(10) Bu Genelgenin ekleri, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulduğunda güncellenerek www.uhdigm.adalet.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır.
Bilgi edinilmesini ve yabancı resmî belgelere tasdik şerhi (Apostil) işlemlerinin bu Genelge esaslarına uygun olarak yürütülmesinde özen gösterilmesini rica ederim.

Tasdik Şerhi örneği

(Apostille)

Tasdik Şerhi en az 9 cm. kenarlıklı kare biçiminde olacaktır.

TASDİK ŞERHİ

(5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi)

APOSTİLLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke TÜRKiYE – LA TURQUIE

İşbu resmi belge:

2. ……………. tarafından imzalanmıştır

3. İmzalayanın sıfatı… ……………………. dır.

4. ……………………………..’nin mühür/damgasını taşımaktadır.

TASDİK

5. ……………….. ‘da

6. …………………. günü

7. …………………………. tarafından

8.  No………………… ile tasdik edilmiştir.

9.  Mühür/Damga                            10. İmza:

………………………….                      …………………………..

 

ANNEX TO THE CONVENTION

Model of certificate

The certificate will be in the form of a square with sides at least 9 centimeters long

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1.   Country: …………………………………………………………..

This public document

2.   has been signed by ……………………………………………..

3.   acting in the capacity of ………………………………………..

4.   bears the seal/stamp of ……………………………………….

Certified

5.   at ……………………        6.  the …………………………….

7.   by   ………………………………………………………………..

8.   No …………………………………….

9.   Seal/stamp                                  10.   Signature

…………………………………………….    ………………………………..

TASTİK İŞLEMİNİN YAPILDIĞI EVRAK TÜRLERİ

    İdari Belgeler        
Resmi Daireler ( Nüfus, Milli Eğitim, Sağlık Müdürlükleri v.s., Üniversiteler, Noterler ve Meslek Odaları ( İzmit Ticaret Odası, İzmit Sanayi Odası v.s.) tarafından düzenlenen her türlü resmi mühür taşıyan evraklardır.
İlçemizde düzenlenen idari belgeler için yukarıda tanımlanan Apostille ve Normal Tasdik İşlemleri Kaymakamlıklarınca yapılmaktadır.
    Adli Belgeler        
Mahkemelerce ve Cumhuriyet Savcılıklarınca düzenlenen evraklardır. (Sabıka Kaydı, mahkeme kararı v.s.)
Bu belgeler üzerine tasdik verecek yetkili makamlar mahkemenin ve Cumhuriyet Savcılığının bulunduğu bölgedeki Adalet Komisyonu Başkanlıklarıdır. (Bu belgeler için Kaymakamlığımızca tasdik işlemi yapılmamaktadır.)

YURT DIŞINA GÖTÜRÜLECEK İDARİ BELGELER İÇİN TASTİK İŞLEM AŞAMALARI

1. İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınan bir Nüfus Kayıt Örneğinin orijinali Kaymakamlığımızca  Apostille Tasdiki ile tasdik edilecektir. Apostılle’nin geçerli olmadığı ülkeye gidecekse Kaymakamlığımızca normal tasdik yapılacak ve Valilik tasdikine sunulacaktır.
Tercüme edilecek ise noter tasdikli tercüme evraklarının Apostılle Tasdikleri Kaymakamlığımızca yapılacak, Apostılle olmayacak ise Valiliğimizin tasdikine sunulacaktır.

 

2. Öğrenci Evrakı için;

İlimizdeki bir üniversiteden alınan öğrenci belgelerinin (diploma, transkrip v.s.) orijinalleri üzerine tasdik işlemleri Valiliğimizce yapılmaktadır. Noter tasdikli tercümelerinin ise Apostille Tasdiki Kaymakamlığımızca yapılacaktır.

İlk ve Ortaöğrenim Belgelerinin orijinalleri (lise diploması v.s.) için Apostille Tasdik işlemi Kaymakamlığımızca yapılacaktır. Apostille olmayacaksa, bu belgeler öncelikle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlığımızca ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce normal tasdik yapıldıktan sonra Valilik tasdikine sunulacaktır.

3.Ticari Belgeler İçin;

İhracat yapan firmalar tarafından, ilimizde mevcut meslek odalarından (Ticaret Odası, Sanayi Odası  v.s.) almış oldukları ihracat belgeleri (menşei şahadetnamesi, konşimento v.s.) için tasdik işlemleri Valiliğimizde yapılmaktadır.

4. Yine Valiliğimize bağlı diğer resmi daireler (İl Milli Eğitim, İl Sağlık, Bayındırlık ve İskan  İl Müdürlüğü v.s.) tarafından düzenlenip yurt dışına götürülecek evrakların tasdik işlemleri  Valiliğimizde yapılmaktadır.

5. İlimizdeki Konsolosluklarca düzenlenmiş ve Evlendirme Dairelerinde kullanılacak Evlenme Ehliyet Belgelerinin tasdiki ile  yabancı uyruklu şahıs tarafından ilimizdeki konsolosluğundan almış olduğu ve ülkemiz makamlarına sunacağı diğer evrakların  tasdiki Valiliğimizde yapılmaktadır.

6.Yurt dışında düzenlenip ülkemizde kullanılacak evrakların orijinalleri için geldiği ülke makamlarınca Apostille Tasdikli veya o ülkedeki T.C. Konsolosluğunca tasdik edilmiş olarak getirilmesi gerekir. Bu şekilde getirilen evraklar gerekirse tercüme edildikten sonra o haliyle kullanılmak istenilen makama sunulacaktır.

Yabancı ülkedeki T.C. Konsolosluğunca tasdikli evrakların yeniden ülkemizde herhangi bir makamca tasdikine gerek yoktur. Ancak tereddüt edilmesi ve talep edilmesi halinde Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesince tasdik edilebilecektir

APOSİTİLLE SÖZLEŞMESİNE TARAF ÜLKELER

apostil

Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması (Apostille) Sözleşmesine Taraf Ülkelerin Listesi
Almanya Federal Cum.
Kıbrıs Rum Kesimi
Amerika Birleşik Devletleri
Karadağ
Andora
Kazakistan
Antigua ve Barbuda
Kolombia
Arjantin
Kore Cumhuriyeti
Arnavutluk
Lesotho
Avusturya
Letonya
Avustralya
Liberya
Azerbaycan
Lehistan
Bahama Adaları
Litvanya
Barbados
Lüksemburg
Belçika
Macaristan
Belize
Makedonya
Beyaz Rusya (Belarus)
Malawi
Bosna-Hersek
Malta
Botswana
Marshal Adaları
Brunei
Mauritus
Bulgaristan
Meksika
Cook İsland Adaları
Monako
Çek Cumhuriyeti
Moldovya
Çin Halk Cum.
Namibia
Danimarka   
Niue
Dominik Cum.
Norveç
Ekvator
Panama
El Salvador
Polonya
Ermenistan
Portekiz
Estonya
Romanya
Fiji
Rusya Federasyonu
Finlandiya
Saint Vincent ve Granada
Fransa
Samoa
Grenada
San Marino
Güney Afrika
Santa Kitts ve Nevis
Gürcistan
Santa Lucia
Hırvatistan
Seyşeller
Hindistan
Sırbistan
Hollanda
Slovakya
Honduras
Suriname
İngiltere
Slovenya
İrlanda
Swaziland
İspanya
Tonga
İsrail
Trinidad ve Tobago
İsviçre
Türkiye
İsveç
Ukrayna
İzlanda
Venezuella
İtalya
Yeni Zelanda
Japonya
Yunanistan
İçişleri ve Çalışma Bakanlığı

Danimarka Konaklama Belgeleri

Onay (Tasdik) İşlemleri

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı  Onay ( Tasdik) ve Adli Konular  Bölümü tarafından  anında yapılan  onay ve tasdik işlemleri

 • Polis Genel Müdürlüğü’nden gelen tüm belgeler
 •  Giriş-Çıkış Kaydı, Sabıka Kaydı
 • Kaymakamlık ve Bakanlığa bağlı dairelerden gelen evraklar
 • Bekarlık belgesi, ikametgah belgesi, doğum belgesi,v.s
 • Yüksek Mahkeme’den gelen evraklar
 • Boşanma Belgesi, Evlilik Belgesi
 • Kaza Mahkemeleri’ne ait  Tercüme Edilen Evraklar
 • Barış Gücü Personeli  giriş çıkış belgeleri onayı
 • Yurtdışından gelen ve  KKTC’de  kullanılacak evraklar

Onay (Tasdik) İşlemi İçin  İstenen Belgeler

 • Muhtarlardan alınan her türlü belgenin  ön yüzünde  10 TL’lik  damga pulu olması
 • Bölge Kaymakamlığı’ndan alınan belgenin 11.20 TL’lik  pul ile onaylanması
 • İçişleri ve Çalışma Bakanlığı’nda alınan belgenin 20 TL’lik pul ile  onaylanması
 • Son olarak T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi’nden vezneye 36 TL  nakit yatırılarak onaylanması
 • Polis Muhaceret Bölümü’nden alınan belgelerin  20 TL’lik  pul ile onaylanmış olması

Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar

Dışişleri Bakanlığı Tasdiki Neden Yapılır?

5 Ekim 1961 tarihli Lahey Apostil Konvansiyonu’nda (Convention de la Haye) imzalanan ve Türkiye tarafından 29 Eylül 1985 tarihinde taraf olunan, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına Dair Sözleşme’ye üye olmayan, bu nedenle apostil kullanımının mümkün olmadığı yabancı bir ülkede resmi işlemler için kullanılmak üzere, Türkiye’den alınan ve yabancı ülkenin diline tercüme ettirilen bir belgenin, gerçek ve resmi geçerliliği olduğuna dair tasdik işlemleri, ilgili ülkenin dış temsilcilikleri ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

Ankara vize firmalarından biri olan ve deneyimli yeminli tercüman kadrosuna sahip Koçak vize; doğru, güvenilir ve kaliteli Dışişleri Bakanlığı tasdikli tercüme hizmetinin tek adresidir. Dışişleri Bakanlığı tasdikli tercüme işlemlerini ihtiyaç duyan müşterilerimiz adına takip etmekteyiz.

Dışişleri Bakanlığı Tasdik Süreci Nasıl İşler?

Türkiye’de resmi geçerliliği olup, farklı bir ülkede resmi işlemler için kullanılacak belgeler; öncelikle Koçak Vize gibi alanında yetkin ve deneyimli tercüman kadrosuna sahip, doğru, güvenilir ve kaliteli noter yeminli çeviri hizmeti veren bir tercüme bürosuna tercüme ettirilir. Çeviri Bürosunun kadrosunda bulunan noter yeminli tercüman tarafından imzalanan tercüme belgesi, tercümanın yemin zaptı imzaladığı notere onaylatılır.

Noter onaylı tercüme, apostil hazırlanması için kaymakamlık veya valilik tasdikine sunulur ve damgalatılır. Apostil tasdikinin geçerli olmadığı bir ülkede kullanılacak olan belge için Dışişleri Bakanlığının onayı alınır ve son aşama olarak belgeyi talep eden konsolosluk, kurum ya da kuruluşa teslim edilir. Belge onay süreci; yoğunluğa ve belgenin içeriğine göre 2 ila 7 gün arasında değişmektedir.

Tercüme onay makamları genellikle onaylanacak belgelerin elden teslim edilmesini talep etmektedirler. Böyle bir durumda posta veya kargo kabul edilmemektedir. Talepleriniz doğrultusunda; Ankara Tercüme Ofisi Koçak vize’ye elden, kargoyla, postayla ya da elektronik ortamda göndereceğiniz belgelerin tercüme ve sonrasındaki onay işlemleri, vekâlet gerekmeden tarafımızca zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanacak, istediğiniz yöntemle teslim edilecektir.

Titiz bir takip gerektiren Dışişleri Bakanlığı tasdikli tercüme hizmeti için en hızlı ve güvenilir yol; tüm dillerde hızlı ve doğru çeviri yapabilecek yabancı dil ve ilgili alan bilgisine sahip noter yeminli tercümanları bünyesinde barındıran, yapılan tercümeyi aynı niteliklere sahip bir başka kişiye kontrol ettiren, noter, apostil ve Dışişleri Bakanlığı onay sürecini profesyonel takip personeli ile yürüten, tüm bu işlemleri tecrübelerine binaen en hızlı şekilde ve en az maliyetle gerçekleştiren Koçak Vize’ye yaptırmaktır.

Dışişleri Bakanlığı Tasdikli Tercüme Fiyatı Ne Kadardır?

Dışişleri Bakanlığı Tasdikli Tercüme için noter yeminli tercüme ücretinoter onay ücreti ve Dışişleri Bakanlığı onay ücreti ödenmesi gerekmektedir. Noter ve Dışişleri Bakanlığı onayları için alınan ücretlerin tercüme bürosuyla ilgisi yoktur, noter ve bakanlık tarafından alınmaktadır.

Alınan ücretler belirlenirken dil, karakter sayısı, belge adedi, içerik, süre gibi birçok etken göz önünde bulundurulmaktadır.

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Koçak Vize olarak, müşterilerimiz talep ettiği takdirde tercüme sonrası noter ve Dışişleri Bakanlığı işlemlerini de kendileri adına takip etmekte, bu zorlu tercüme sürecinde destek verip her zaman yanlarında bulunmaktayız.

Dışişleri Bakanlığı Tasdiki Gerektiren Belge Türleri Nelerdir?

Koçak Vize tarafından verilen tercüme hizmetlerinden bazıları;

ticaretraportranskript
gümrükbilirkişi raporudiploma
diplomatikyasal sorumluluk reddiyetki belgesi
konsolosluktahkimana sözleşme
mahkeme belgelerikefaletnamesatış belgesi
yargı belgelerinüfus kayıt örneğibeyanname
tutanakdoğum belgesimenşe belgesi
yasal kararevlilik cüzdanıticari fatura
tanık ifadesiölüm belgesikimlik belgesi kopyası
sanık ifadesiboşanma kararıpasaport kopyası
müşteki ifadesimedeni durum bildirim belgesikurumsal vekâletname
emsal karartemsil yetkisisürücü belgesi kopyası
keşifinceleme

Evrak Tasdik ve Onayı Sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

VIP Vize Hizmeti

Merhabalar! Vip Vize Hizmeti sayfamıza Hoş geldiniz.

Başvurunuzu sırasında daha rahat bir ortam ve özel bir hizmet istiyorsanız, VIP Vize hizmetinden yararlanabilirsiniz. Vip Vize hizmetinden yararlanmak için bizim ile iletişime geçiniz

Avrupa ülkelerine vize başvurusu yapmak uzun ve yorucu bir süreç

Her yıl milyonlarca Türk tatil veya iş için yurtdışına çıkıyor. En çok tercih edilen yönleri ise Avrupa Birliği (AB/Schengen) ülkeleri oluşturuyor. Hal böyle olunca, Türk vatandaşlarının vize çilesi hiç bitmiyor. 

Vip Vize Hizmeti

soforlu-arac-kiralama

Özellikle çok yoğun çalışan ve seyahat eden iş adamları ve çalışanlar için hazırladığımız VIP Vize Hizmeti, vize başvuru sürecinizi en hızlı ve zahmetsiz yürütebileceğiniz bir hizmettir.

Vip Vize Hizmeti içerisinde, evraklarınızın olduğunuz yerden alınmasından, pasaportunuzun eline teslimine kadar tüm işlemler tarafımızdan gerçekleştirilir.

Vip paketi satın alan müşterilerimiz, müşteri temsilcimiz tarafından hemen aranarak, süreç hakkında bilgilendirilecektir. Gerekli olan evraklar adresinizden kuryemiz tarafından alınarak, kontrolleri gerçekleştirilecek ve en kısa süre içersinde vize başvurunuzun sonuçlandırılması sağlanacaktır.

[box type=”warning” align=”” class=”” width=””]VIP vize satın alındığında vize verilmesi garanti değildir, son karar konsolosluk tarafından verilmektedir.[/box]

Özel Kurye Hizmeti

Vize başvuru sürecinin en uzun süren kısmı, evrakların hazırlandıktan sonra ofisimize ulaşmasıdır. Kurye hizmeti ile adresinizden alınacak evraklar vize başvuru sürecinizi hızlandıracak, en erken tarihte vizenizin sonuçlanmasına yardımcı olacaktır.

Özel Müşteri Temsilcisi

Vip vize  hizmetini tercih eden müşterilerimiz, süreç boyunca kendisine hizmet verecek özel bir müşteri temsilcisine sahip olur. Her aşamada sadece tek bir temsilci ile görüşerek vize sürecini çok daha hızlı yürütebileceğiniz bu hizmette, temsilcinize direkt bağlanarak zaman kaybetmeyeceksiniz.

Özel Transfer Hizmeti

Ankara’da Elçiliklerde, Konsolosluklar’da yada  Vize Başvuru Merkezlerinde vize işlemleri işiniz mi var? Başka şehirden mi geliyorsunuz? Sizleri karşılayacak elçiliklere yada vize başvuru merkezlerine götürecek kimse mi yok? Bu tür sorunları dert etmeyiniz Koçak Vize (Koçak Tur) güvencesi ile sizleri karşılıyoruz. İstediğiniz yere götürüyoruz. İstediğiniz yere bırakıyoruz.

[box type=”warning” align=”” class=”” width=””]Ankara dışında başka şehirde mi yaşıyorsunuz? Vize işlemleri için veya başka bir şey için gelmeniz mi gerekiyor? Dert edinmeyiniz Sizleri vip araçlarımız ile gelip sizi adresinizden alıp vize işlemlerinizi yapıp geri bırakıyoruz.[/box]

Sizler transfer hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Otogar, Havaalanı, Tren garı veya bulunduğunuz konumdan alıp elçilikte işlerinizi halledip tekrar aynı konuma geri getiriyoruz.

Ankara’da nereye nasıl gideceğim, ne kadara gideceğim derdine artık sonra verin. 7/24 Ankara transfer hizmeti Ankara’nın hemen hemen her yerine 7/24 transfer hizmeti veren firmamız sizleri güvenli ve konforlu bir şekilde gideceğiniz yere kadar ulaştırmaktadır.

https://www.kocakvize.com/transfer-kiralama-hizmetleri/

Vip Vize Hizmet Ücreti

VIP Vize hizmetimizden yararlanmak isteyen başvuru sahiplerinin, Vize ücreti ve Elçilik ve Vize Başvuru Merkezleri hizmet bedeline ek olarak VIP hizmet bedeli ödemeleri gerekmektedir.

Cibuti Büyükelçiliği Cibuti Konsolosluğu

Profesyonel destek alan rahat

95 lira ödeyip profesyonel hizmet alanların işlemleri biraz daha hızlı ilerliyor. Uzman kişi yerinize randevu alıyor. Evrak hazırlamada destek veriyor, sizi kapıda karşılayıp tüm işlemlerde yanınızda oluyor.

Vip Vize Hizmetinden Yararlanın Keyfi Yerinde

Maddi durumu iyi olanlar ya da üst düzey yöneticiler için sıkıntılı vize başvuru sürecini hafifletmenin de yolları var. Evrakları konsolosluğa ulaştırmak için uzun ve yorucu kuyruklara girmeden size çay ikram edilirken işlemlerinizi tamamlamanız da mümkün.

VIP vize hizmetini genellikle üst düzey şirket yöneticileri ve işadamları tercih ediyor. Normal vize takibi ücretine ilave ücret vererek bu hizmeti satın alanların vize almaları garanti değil. Vize için son kararı yine konsolosluk veriyor. Ama VIP başvuru yapanlar tüm kuyruklardan bir anda sıyrılıp çay kahve ikramı eşliğinde evraklarını görevliye teslim edebiliyor.

Neden Bizi Tercih Etmelisiniz ?

Vize başvuruları deneyim ve tecrübe gerektiren detaylı bir süreçtir. Koçak Vize ailesi olarak yolcularımızı dinlemekte, kişiye özel çözümler üretip en doğru evraklar ile doğru başvuruyu yapmaktayız.

Yolcularımızı temsil ettiğimizin bilincinde ve sorumluluğundayız.

Profesyonel yaklaşım, saygı ve güleryüz.

Kalite ve başarı, yolcu memnuniyeti.

Sorular ve Cevaplar (SSS)

VIP Vize Uygulaması Hangi Ülkeler için Bulunur?

VIP vize uygulaması bulunan ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya VIP vize işlemleri
 • Macaristan VIP vize işlemleri
 • Fransa VIP vize işlemleri
 • Yunanistan VIP vize işlemleri
 • Bulgaristan VIP vize işlemleri
 • Hollanda VIP vize işlemleri
 • İngiltere VIP vize işlemleri

VIP Vize Uygulaması Hangi Vize Başvuru Merkezlerinde Bulunur?

VIP vize uygulaması hangi vize başvuru merkezleri aracılığı ile yapılabileceği aşağıda listelenmiştir.

 • iDATA VIP vize uygulaması
 • VFS global VIP vize uygulaması
 • TLS Contact VIP vize uygulaması
 • Kosmos Vize VIP vize uygulaması
 • Vizem.net VIP vize uygulaması

VIP Vize Kaç Günde Çıkar?

VIP vize başvurusu, başvurunun onay süresini değiştirmemektedir. VIP vize başvuru onay süresi, ilgili ülkenin Türkiye’deki Konsolosluklarının ve Büyükelçiliklerinin yoğunluğuna göre değişmektedir.

Vize işlem süresi ile ilgili yazımızı da okuyabilirsiniz.

https://www.kocakvize.com/vize-islem-suresi/

Vip Vize Hizmeti sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat Sağlık Sigortası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vize muafiyeti anlaşması bulunmayan çeşitli dünya ülkelerine seyahat planı yapan başvuru sahipleri vize işlemleri sırasında genellikle yurtdışı seyahat sağlık sigortası yaptırmak zorundadır.

Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası Nedir?

Yurtdışı Seyahat sağlık sigortası, ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt dışına seyahat edenleri seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür.

Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalı’ya, poliçede belirtilen teminatları sağlar.

Yurt dışı seyahatlerinde karşılaşacağınız aksiliklere karşı kendinizi koruyacak güvence altına alacak, kapsamlı teminatlarıyla Yurtdışı Seyahat Sigortası yaptırmayı unutmayınız.

Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası Hangi Ülkelerde Geçerlidir?

En az 30.000 Euro teminatlı yurtdışı seyahat sağlık sigortası poliçeleri ağırlıklı olarak Schengen üye ülke konsolosluklara yapılan vize başvurularında talep görmektedir. Yanısıra Schengen üyesi olmayan Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere yapılan vize başvurularında da seyahat sağlık sigortası yaptırmanız gerekir. Herhangi bir Schengen ülkesine seyahat planınız varsa ve vize başvurusunda bulunmak durumundaysanız seyahat sağlık sigortası poliçenizi başvuru evraklarınızın arasına eklemeniz zorunludur. Sigorta poliçeniz olmadan vize başvuru dosyanızın işleme alınmayacağını önemle hatırlatmak isteriz.

Sadece Schengen ülkeleri değil bazı Afrika ülkelerine yapılan vize başvuruları sırasında da tüm dünya ülkelerini kapsayan seyahat sağlık sigortası poliçesi sunmak durumundasınız.

Yurtdışı seyahat sağlık sigortası poliçeleri başvuru sırasında ilgili ülke konsolosluğuna beyan ettiğiniz giriş-çıkış seyahat tarihleriyle paralel olmalıdır. Bu nedenle seyahat sağlık sigortası poliçelerinizin seyahat edeceğiniz tarihten bir gün önce başlayıp dönüş tarihinizden bir gün sonrasını kapsayacak şekilde yapılmasını tavsiye ederiz.

Tüm dünya ülkelerine yapacağınız vize başvurularında yurtdışı seyahat sağlık sigortası poliçesini Koçak Vize olarak sizler için hızla temin edip size bu hizmeti sunmaktan memnuniyet duyarız.

Vize başvuru sürecinin olmazsa olmazlarından yurt dışı seyahat sigortanızı kısa süre içerisinde kolaylıkla yaptırabilirsiniz.

Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası Ücreti

Vize başvurusunda bulunan kişinin yaşı, seyahat süresine göre değişiklik gösterebilmektedir. Sigorta poliçe ücretleri konusunda temsilcilerimizden bilgi alabilirsiniz.

Zorunlu Seyahat Sağlık Sigortası Ücretleri

Aşağıdaki sigorta ücretleri konsolosluk vize başvuru isteklerine uygun olarak ve Covid-19 teminatı içeren sigorta poliçeleri içindir. 80 yaş üzeri sigorta primleri için bizimle iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

GÜN SAYISIÜCRETLENDİRME (0-80 YAŞ)
1 – 16 Gün11,00 €
1 Ay15,00 €
3 Ay20,00 €
6 Ay25,00 €
1 Yıl35,00 €

Teminatlar

Yurt Dışı Seyahat Sigortası kapsamında yer alan teminatlarımız oldukça kapsamlı olup

 • Yaralanma ve hastalık nedeniyle tedavi
 • Yaralanma ve hastalık nedeniyle sigortalının nakli
 • Taburcu olduktan sonra sigortalının daimi ikametgah’a nakli
 • Vefat eden sigortalının nakli
 • Seyahatin iptali
 • Yaralanma veya hastalık nedeniyle yurt dışında konaklamanın uzatılması
 • Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile bireylerinden birinin seyahati ve konaklaması
 • Aile üyelerinden birinin vefat halinde dönüş seyahati
 • Evde meydana gelen hasar nedeniyle geri dönüş seyahati
 • Tarifeli bagaj kaybı, çalınması veya zarar görmesi
 • Bagajın bulunması ve teslim edilmesi
 • Gecikmeli bagaj
 • Kanuni işlemlerle ilgili kefalet(borç olarak),İlaç gönderim organizasyonu
 • Acil mesajların iletilmesi
 • Pasaport veya bilet kaybı
 • Overbooking nedeniyle gecikme teminatlarını sunar.

Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası Beni Hangi Risklere Karşı Korur?

Yurt İçi Seyahat Sağlık Sigortası Avantajları

Kaza ve ani rahatsızlık sonucu tedavi masrafları

Sağlık nakli ve cenaze nakli

Taburcu olduktan sonra ikametgah’a geri dönüş

Seyahatin iptali

Bagaj kaybı

Seyahatin gecikmesi

Bagaj gecikmesi

Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası Avantajları

Kaza ve ani rahatsızlık sonucu tedavi masrafları

Sağlık nakli ve cenaze nakli

Taburcu olduktan sonra ikametgaha geri dönüş

Seyahatin iptali

Bagaj kaybı

Seyahatin gecikmesi

Bagaj gecikmesi

Overbooking nedeniyle gecikme

Uçuşun/aktarma uçuşunun kaçırılması

Gıda zehirlenmesi

Erken dönüş masrafları

Sarıhumma Aşısı nedir yazımızı okumak için tıklayınız
Sarıhumma Aşısı Nerede yapılır? tıklayınız
 
vize iletsim

Transfer (Kiralama) Hizmetleri

Merhabalar! Transfer (Kiralama) Hizmetleri sayfamıza Hoş geldiniz.

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]TELEFON: 0545 571 7 571   E-mail: [email protected][/box]

Transfer (Kiralama) Hizmetleri

soforlu-arac-kiralama

Koçak Vize olarak firmamız sizlere transfer yada araç kiralama hizmetleri sunmaktadır.

 • Transfer Hizmetleri
 • Kiralama Hizmetleri

Ankara’da Elçiliklerde, Konsolosluklar’da yada  Vize Başvuru Merkezlerinde vize işlemleri işiniz mi var? Başka şehirden mi geliyorsunuz? Sizleri karşılayacak elçiliklere yada vize başvuru merkezlerine götürecek kimse mi yok? Bu tür sorunları dert etmeyiniz Koçak Vize (Koçak Tur) güvencesi ile sizleri karşılıyoruz. İstediğiniz yere götürüyoruz. İstediğiniz yere bırakıyoruz.

[box type=”warning” align=”” class=”” width=””]Ankara dışında başka şehirde mi yaşıyorsunuz? Vize işlemleri için veya başka bir şey için gelmeniz mi gerekiyor? Dert edinmeyiniz Sizleri vip araçlarımız ile gelip sizi adresinizden alıp vize işlemlerinizi yapıp geri bırakıyoruz.[/box]

Vip Hizmet; Vip Vize İşlemleri

Ankara dışında başka şehirde mi yaşıyorsunuz? Dert edinmeyiniz Sizleri vip araçlarımız ile gelip sizi adresinizden alıp vize işlemlerinizi yapıp geri bırakıyoruz.

Sizler transfer hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Otogar, Havaalanı, Tren garı veya bulunduğunuz konumdan alıp elçilikte işlerinizi halledip tekrar aynı konuma geri getiriyoruz.

Ankara’da nereye nasıl gideceğim, ne kadara gideceğim derdine artık sonra verin. 7/24 Ankara transfer hizmeti Ankara’nın hemen hemen her yerine 7/24 transfer hizmeti veren firmamız sizleri güvenli ve konforlu bir şekilde gideceğiniz yere kadar ulaştırmaktadır.

Ankara Esenboğa Havaalanı, AŞTİ (Otogar) başta olmak üzere Ankara’nın da hemen her noktasından da sizleri gideceğiniz yere kadar hızlı, konforlu ve güvenilir bir şekilde ulaştıran 724 ankara transfer, her bütçeye göre araç ve fiyat seçenekleri ile birlikte sizlerinde her zaman memnun kalmanızı hedeflemektedir.

Koçak Tur (Koçak Vize) olarak VIP Transfer firması olarak Ankara ve Şehir dışı şoförlü özel karşılama ve transfer hizmeti vermekteyiz. Dakik hizmet anlayışımız ile tam istediğiniz zamanda ulaşımınızı kusursuz bir şekilde sağlamaktayız.

Ayrıca Koçak Tur (Koçak Vize) sunmuş olduğumuz hizmetlerimiz;

Vip Araç Kiralama Ankara

ÜLKELER

Ülkeler kısmından vizesini almak istediğiniz ülkeyi tıklayarak Vize Şartları, Vize ücreti, Vize için istenilen belgeler hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz

VİZE REJİMİ

Seyahat edeceğiniz ülke'ye vize var mı? Hangi ülke vize istiyor? Hangi Ülke vize istemiyor buradan bakabilirsiniz

BÜYÜKELÇİLİKLER & KONSOLOSLUKLAR

Ülkelerin temsil etmiş olduğu Büyükelçilikler, Konsolosluklar veya Fahri Konsolosların adres telefon bilgilerine ulaşabilirsiniz.

THE AFRICAN ANIMAL RESCUE

We are a charity focused on the CONSERVATION of African Wildlife by BUILDING the knowledge and awareness of the COMMUNITY around us

GÜVENİLİR İŞLEM

Profesyonel Vize işlemleri, Gerekli Belgeleri mail veya kargo ile bize ulaştırabilirsiniz.

VİZE ELİNİZDE

Türkiye’nin neresinde olursanız olunuz Elçiliklere ve vize ofislerine gitmenize gerek kalmadan vize işlemlerini biz yapıyoruz. Bulunduğunuz şehirden bizi aramanız yeterlidir. Gerekli Belgeleri mail veya kargo ile bize ulaştırabilirsiniz.

BİZE ULAŞIN

Tüm dünya ülkelerine vize başvurularınız için bize ulaşın! Bilgilendirelim ve işlemlerinizi başlatalım. Gerekli Belgeleri mail veya kargo ile bize ulaştırabilirsiniz.

Otobüs Kiralama Ankara

ÜLKELER

Ülkeler kısmından vizesini almak istediğiniz ülkeyi tıklayarak Vize Şartları, Vize ücreti, Vize için istenilen belgeler hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz

VİZE REJİMİ

Seyahat edeceğiniz ülke'ye vize var mı? Hangi ülke vize istiyor? Hangi Ülke vize istemiyor buradan bakabilirsiniz

BÜYÜKELÇİLİKLER & KONSOLOSLUKLAR

Ülkelerin temsil etmiş olduğu Büyükelçilikler, Konsolosluklar veya Fahri Konsolosların adres telefon bilgilerine ulaşabilirsiniz.

THE AFRICAN ANIMAL RESCUE

We are a charity focused on the CONSERVATION of African Wildlife by BUILDING the knowledge and awareness of the COMMUNITY around us

GÜVENİLİR İŞLEM

Profesyonel Vize işlemleri, Gerekli Belgeleri mail veya kargo ile bize ulaştırabilirsiniz.

VİZE ELİNİZDE

Türkiye’nin neresinde olursanız olunuz Elçiliklere ve vize ofislerine gitmenize gerek kalmadan vize işlemlerini biz yapıyoruz. Bulunduğunuz şehirden bizi aramanız yeterlidir. Gerekli Belgeleri mail veya kargo ile bize ulaştırabilirsiniz.

BİZE ULAŞIN

Tüm dünya ülkelerine vize başvurularınız için bize ulaşın! Bilgilendirelim ve işlemlerinizi başlatalım. Gerekli Belgeleri mail veya kargo ile bize ulaştırabilirsiniz.

Vize Danışmanlık

ÜLKELER

Ülkeler kısmından vizesini almak istediğiniz ülkeyi tıklayarak Vize Şartları, Vize ücreti, Vize için istenilen belgeler hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz

BÜYÜKELÇİLİKLER & KONSOLOSLUKLAR

Ülkelerin temsil etmiş olduğu Büyükelçilikler, Konsolosluklar veya Fahri Konsolosların adres telefon bilgilerine ulaşabilirsiniz.

VİZE REJİMİ

Seyahat edeceğiniz ülke'ye vize var mı? Hangi ülke vize istiyor? Hangi Ülke vize istemiyor buradan bakabilirsiniz

THE AFRICAN ANIMAL RESCUE

We are a charity focused on the CONSERVATION of African Wildlife by BUILDING the knowledge and awareness of the COMMUNITY around us

GÜVENİLİR İŞLEM

Profesyonel Vize işlemleri, Gerekli Belgeleri mail veya kargo ile bize ulaştırabilirsiniz.

VİZE ELİNİZDE

Türkiye’nin neresinde olursanız olunuz Elçiliklere ve vize ofislerine gitmenize gerek kalmadan vize işlemlerini biz yapıyoruz. Bulunduğunuz şehirden bizi aramanız yeterlidir. Gerekli Belgeleri mail veya kargo ile bize ulaştırabilirsiniz.

BİZE ULAŞIN

Tüm dünya ülkelerine vize başvurularınız için bize ulaşın! Bilgilendirelim ve işlemlerinizi başlatalım. Gerekli Belgeleri mail veya kargo ile bize ulaştırabilirsiniz.

Evrak Tasdik İşlemleri

Merhabalar! Evrak Tasdik İşlemleri sayfamıza Hoş geldiniz! Evrak tasdik işlemleri hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]TELEFON: 0545 571 7 571        E-mail: [email protected][/box]

Evrak Tasdik İşlemleri

Danimarka Konaklama Belgeleri

Evrak tasdik işlemi evraktaki imzanın doğruluğunu ve evrakı imzalayanın sorumluluğunu teyit etmek amacıyla yabancı bir resmi evraka geçerlilik kazandıran, bir belgenin resmiyetini tasdik edilerek başka bir ülkede de geçerliliğini sağlayan resmi bir işlemdir. Evrak tasdik işleminde bölgenin valiliği ve ülkenin konsolosluğu ya da büyükelçiliği evrakın gerçek olduğunu onaylayarak evrakı Türkiye dışında da geçerli duruma getirirler.

Evrak tasdik işlemleri evrak türü ayırmaksızın belirli prosedüre tabidir. Tasdik edilecek evrak bir yeminli tercüman tarafından istenilen dillerinden birine çevrilir. Orijinaline uygun olarak oluşturulan evrak noter tarafından tasdik edilir. Valilik tarafından da onaylanan evrakın Konsolosluğa gönderilmesi gerekmektedir.

Evrak tasdik işlemleri, ticari fatura tasdiki, çalışma izni, eğitim diploma tasdiki, evlilik cüzdanı tasdiki, vekaletname gibi resmi belgelerin tasdiklerinin konsolosluk tarafından yapılmasıdır.

Evrak tasdik işlemi konsolosluk tarafından yetkilendirilmiş seyahat acenteleri aracılığıyla yapılabilmektedir. Evrak tasdik işlemleri için hazırlanması gereken evraklar şunlardır.

Evrak Tasdik İşlemleri

Evrak tasdiki, belgedeki imzanın doğruluğunu ve evrakı imzalayanın görevini doğrulamak suretiyle yabancı bir resmi evraka geçerlilik kazandıran, bir belgenin yasallığının tasdik edilerek başka bir ülkede de geçerliliğini sağlayan idari bir işlemdir. Belge tasdik işleminde bölgenin valiliği ve ihraç edilecek ürünün gönderileceği ülkenin konsolosluğu belgenin gerçek olduğunu onaylayarak belirli kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirirler.

Danimarka İş Sözleşmesi

Evrak tasdik işlem başvurularında istenen belgeler

 1. Başvuru formu
 2. Tasdik edilecek ve Türk Dışişleri Bakanlığı’nın onayladığı resmi belge.
 3. Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi

Konsolosluk Evrak Tasdik

Apostil geçerli olmayan ülkelerde Lahey anlaşması ile anlaşmış ülkelerde apostil onayı yerine geçen onay şeklinde Konsolosluk Tasdik Onayı denir.

Konsolosluk Tasdiki Nasıl Yapılır?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi apostil onayı olmayan ülkelerde yapılması gereklidir ve bizim danışmanlığımızda konsolosluk tasdikinin yapılması çok kolay ve hızlıdır.

Konsolosluk Tasdiki için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Onayı yapılacak olan belgenin mutlaka Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumları veya Türkiye Cumhuriyeti için çalışan (faaliyet gösteren) firmalara ait olmalıdır. Bunun dışında Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kişisel (şahıs) belgeleri de konsolosluk tasdiki için uygundur ve tasdiki yapılabilir. Eğer farklı bir yurt dışı belgesi için onay olacaksa öncelikle o ülkenin konsolosluğundan tasdik edilmelidir.

Konsolosluk Tasdiki Hangi Ülkelere Yapılır?

Türkiye ile iş yapan ve apostil tasdiki gerekmeyen (kabul etmeyen), Konsolosluk tasdiki isteyen ülkeler için tasdik onayı yapılabilir. Tüm ülkeler için danışmanlık desteği vermekteyiz. Hemen arayabilirsiniz.

Apostil İşlemleri

Kaymakamlık, Valilik ve Dış işleri bakanlığında Evrakların onaylanması

Evrak Onayı Kategorileri

ŞAHSİ EVRAKLARIN ONAYLANMASI

Sabıka Kaydı, Nüfus Kayıt Örneği, Kimlik/Pasaport, Diploma, Evlilik Cüzdanı, Tapu, Şahsi Banka Dökümü, Muvafakatname/Taahütname, Doğum Belgesi, Öğrenci Belgesi gibi kişiye ait olan resmi evrakların onaylanması işlemidir.

TİCARİ EVRAKLARIN ONAYLANMASI

Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Şirketin Banka Dökümleri, Atama Mektubu, Referans Mektubu gibi bir iş ile ilgili ya da bir kuruma ait evrakların onaylanması işlemidir.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]

Evrak Onay Aşamaları

 • Onaylatılması istenen belgenin yeminli tercüman tarafından  tercüme işlemi yaptırılır. ( Eğer evrağın orijinal dilinde onayı istenmişse bu işlem yapılmayacaktır.)
 • İstenen dile tercüme edilmiş evrak Noter’e onaylatılır. ( Eğer evrağın orijinal dilinde onayı istenmişse bu işlem yapılmayacaktır.)
 • Noter tarafınan onaylanmış evrak İstanbul Valiliği’nde onaylatılır. (Evraklar diğer bölgelerimizin Valiliklerinde onaylanmışsa, tekrar İstanbul Valiliğinde de onaylanır.)
 • Son aşamada evraklar onaylanması için Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’na onaylanması için teslim edilir. 

[/box]

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]

Evrak Onay İşlem Süresi

Evrak onayı işlemlerinin onay süresi : 10 – 15 iş günüdür.

Evrak onay ücreti: Onay ücretleri belgeye uygulanacak işlemlere, belgenin türüne, karakter uzunluğuna ve çeviri yapılacak dile göre belirlenmektedir. Evrak onayı yapılacak belge ya da belgelerinizi  ( [email protected] ) adresimize mail yoluyla göndermeniz halinde ücret hesaplaması yapılır tarafınıza bilgi verilecektir.

[/box]

Evrak Onayı İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1)Evraklar gerçek ve yasal olup, ulusal, uluslararası ve sosyal çıkarlarına zarar verebilecek bir beyan içermemelidir.

2) Evlilik kaydı için kullanılmak üzere olan bekarlık belgesinin alındığı tarihten itibaren 6 ay geçerliliği olup, eğer 6 ayı geçmiş ise başvuru sahibinin evrağı yenilemesi gerekecektir.

3) Evlilik, sağlık ve adli sicil durumlarını gösteren noter belgelerinin yapıldığı günden itibaren 6 ay geçmiş ise belgeler kabul edilmeyecektir.

4) Konsolosluk tarafından başvuru sahibinden tasdik işlemleri ile ilgili başka belgeler de istenebilir.

5) Konsolosluk tarafından tasdik edilmiş evrakların içeriğinde bir değiştirme veya yer değişikliği varsa evrak geçersiz olur.

6) Onaylanmış evraklar üzerinde düzeltime ya da değiştirme yapılmamalıdır. Başvuru sahibinin değişiklik veya düzeltme yapmasından kaynaklanan sorun ve hukuki yükümlülüklerden başvuru sahibi sorumludur.

7) Dışardan konsolosluğa gelen evrak tasdik taleplerinde konsolosluğun talimatları esas alanacaktır.

Ticari İçin Gerekli Evraklar

Dışişleri Bakanlığı Evrak Tasdik ve Onaylama

İhracat Evrakların Tasdik ve Onaylanması

Evrak Tasdik Hizmetleri

Call Now ButtonBeni Ara